Ринок робочої сили та його рівновага

Ринок РС явл. Собою с-му екон. відносин між його субєктами з приводу купівлі-продажу трудових послуг, чкі пропонуються найманими працівниками за цінами, що скл. під впливом співвідношення попиту і пропозиції.

Ø Субєктами ринку РС є працедавці та наймані працівники.

Ø Обєктами – умови найму на роботу та якість трудових послуг.

Попит РС (LD) – потреба працедавців у трудових послугах працівників певних професій і кваліфікації.Пропозиція РС (LS) – різноманітність і якість трудових послуг, які пропонуються для реалізації.

Ціна попиту на РС – це max можлива ставка ЗП, з точки зору, підприємця для найманих працівників. Ціні пропозиції РС – min ставка ЗП, що задовольняє тих, хто наймається на роботу.

Ринок робочої сили складається з трьох частин: 1) потенційного, тобто тієї сфери де формується сама праця; 2)циркулюючого, тобто сфери купівлі- продажу робочої сили; 3) внутріфірмового, тобто того де боротьба за робочі місця ведеться на підприємствах між зайнятими працівниками.

Рівновага на ринку праці РС встановлюється, тоді, коли попит на РС =пропозиції РС і рівень ЗП задовільняє як найманих працівників, так і найманих робітників.

Ринок робочої сили та його рівновага - №1 - открытая онлайн библиотека Е - точка рівноваги (ціна робочої сили) DtD - попит на робочу силу
Q - кількість працівників,А - рівень попиту на робочу силу при скороченні працівників W- ставка заробітної плати Wt - збільшена ставка заробітної плати W2 - ставка заробітної плати базова; iSiSj- пропозиція робочої сили, В - рівень пропозиції робочої сили при збільшенні ставки заробітної плати. Пояснення: попит залеж. від ЗП, задається податковою с-мою, рівнем культури, авторитетом профспілок. Умова рів-ги: LS=LD

37. Загальна рівновага національного ринку. Крива Хікса – Хансена для національного ринку.Модель Хікса-Хансена доповнює модель IS-LM рівнянням попиту та пропозиції на ринку праці. Абстрагуючись від державного сектору та сектору «закордон» Модель Хікса-Хансена математично можна записати системою рівнянь:

Y=C(Y,i) + I(Y,i);

Md=M(Y,i);

Y=f(L) при f’(L)>0 and f’(L)<0;

Ld=F(W/P);

Ls=L(W/P), when W>=W0

Ринок робочої сили та його рівновага - №2 - открытая онлайн библиотека

У моделі Хікса - Хансена єдиним змінним ресур­сом є праця.Попит на працю визначається першою похідною агрегатної виробничої функції. Попит і про­позиція праці є функціями реальної заробітної плати

І -І. Всі інші рівняння теж є функціями реальних ве­личин.

1) У IV квадранті зобр виробнича ф-я, яка показує зв'язок між обсягом випуску та рівнем зайнятості.

2) У III квадранті зобр графіки, що показують точку пе­ретину кривих попиту на працю та пропозиції праці, якій відповідає повна зайнятість (L0*) за реальної ставки зарплати ( W/P)0*

3) УII квадранті зображено співвідношення процен­тної ставки (і) та реальної ставки заробітної плати.

4) модель IS-LM.

Крива IS показує зв'язок між процентною став­кою і рівноважним рівнем доходу, який визначається рівністю запланованих інвестицій та заощаджень (І = S).

Пропозиція грошей є екзогенною змінною, яка ви­значається органами, що здійснюють грошово-кредит­ну політику. Вона задана рівнянням (2) і в І квадранті представлена кривою LМ, яка відображає рівноважне співвідношення попиту на гроші та їх пропозиції за незмінного рівня цін.

У моделі Хікса - Хансена функція доходу (рівнян­ня (1)) зображена таким чином, що заощадження і споживання є функціями і від доходу, і від процентної ставки.

Таке математичне відображення функції доходу не впливає на загальні висновки кейнсіанської системи. Воно тільки підтверджує, що заощадження чутливі­ше реагують на зміни доходу, ніж на зміни процентної ставки, а інвестиції навпаки чутливіші до змін процент­ної ставки і менш чутливі до зміни доходу. Тому лінія інвестиційної функції від процентної ставки стрімко спрямована вгору, лінія інвестиційної функції від до­ходу - донизу.

38. Модель Кейнсіанського хреста. Кейнсіанський хрест. –це модель визначення доходів, яка виявляє механізм виникнення мультиплікативного ефекту збільшення сукупного доходу при зміні витрат Заплановані витрати (E) являють собою суму, яку домогосподарства, фірми і уряд планують заплатити за товари і послуги.Якщо ек-ка закрита, то заплановані витрати будуть сумою споживання, запланованих інвестицій та витрат держави. При цьому споживання є ф-цією від доходу кінцевого використання(У-Т). Рівень запланованих інвестицій фіксований і бюджетна політика (рівень держ. витрат і податків) залишається незмінною.

Ринок робочої сили та його рівновага - №3 - открытая онлайн библиотека

В цілому кейнсіанський хрест показує яним чином визначається доход при заданому рівні витрат.