Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі

Негізгі:

 1. Информатика. Заурбеков Н.С., Алдажаров К.С., Салимова Г.Е. Алматы-2009ж
 2. Информатика. Базовый курс / С.В. Симонович и др. – СПб.: «Питер», 2001.-640с.
 3. Экономическая информатика./ Под редакцией П.И. Конюховского и Д.Н. Колесова.-СПб.,: «Питер», 2000.-560с.
 4. Могилев А.В., Пак Н.И., Ханкер Е.К. Информатика. М., 2002. Байжұманов М.Қ., Жапсарбаева Л.Қ. Информатика: оқу құралы – Астана, 2004, 232 б.
 5. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б., Дәулеткұлов А. Информатикадан 30 сабақ, Алматы, Джагамбек, 2005ж.
 6. Информатика, практикум по технологии работы на компьютере. Под ред. проф. Н.В. Макаровой, Финансы и статистика, 1997г.
 7. Информатика. Учебник под ред. проф. Н.В. Макаровой, 2003,Финансы и статистика; 768с.
 8. Аладьев В.З., Хунт Ю.Я., Шишаков М.Л., Основы информатики, учебное пособие М. Филин 1999г , 496с.

Қосымша:

 1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.:Питер, 2005. – 703 с.:ил.
 2. Партыка Т. Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное пособие для студен­тов учреждений среднего профессионального образования. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. - 368 с: ил. - (Серия «Профессио­нальное образование»).
 3. Левин М. Криптография без секретов: Руководство пользователя / Максим Левин. - М.: ЗАО «Новый издательский дом», 2005. - 320 с.
 4. Мусиралиева Ш. Ж. Прикладная криптография: Учебное пособие. - Алматы: Издательство ТОО "Print S", 2004. -73 с.
 5. Биттеев Ш.Б., Горковенко Е.В., Бралиееа Н.Б., Алямова Р.Я. Защита информации и информационная безопасность. Алматы: Асем-Систем,2005.- 113с.
 6. Абилмажинова Б.С. Сборник лабораторных работ по ОС Windows и прикладным программам Word, Excel.
 7. Заурбеков Н.С., Иманбаев К.С., Салимова Г.Е., Закирова Л.З., Абилханова Ж.Н. Информатика пәні бойынша әдістемелік нұсқау. Алматы, 2008

Интернеттегі сайттар:

 1. http://www.citforum.ru/internet/infsecure/index.shtml
 2. http://www.nsu.ru/education/iit/control/materials.htm
 3. http://www.lcard.ru/~nail/database/osbd/contents.htm

15. Студенттің оқу жетістіктерін бақылау үшін сұрақтар(өзін-өзі дайындау үшін, қорытынды бақылауға дайындалу үшін және тағы басқа сұрақтар тізімі)

Ø Позициялық және позициясыз санақ жүйелердің айырмашылығы;

Ø Санақ жүйенің базистік элементі деген не?

Ø Санақ жүйенің негізі дегеніміз не?

Ø Бір санақ жүйесінен екінші санақ жүйесіне көшу ережелері;

Ø ДК-дің негізгі құрылғыларын атаңыз;

Ø Операциялық жүйе дегеніміз не?

Ø Операциялық жүйенің түрлерін атаңыз;

Ø Файл дегеніміз не? Файлдық жүйе дегеніміз не?

Ø Жинақтағыш қалай белгіленеді?

Ø Каталог және қосалқы каталог дегеніміз не?

Ø MS DOS-тың сыртқы және ішкі командалары қандай?

Ø Norton Commander (NC) сервистік программасының жалпы характеристикасы және жұмыс жасау принципі

Ø NC программасының функционалдық пернелері

Ø Windows жүйесіндегі жұмыс;

Ø Бумалармен, файлдармен, дикслермен жұмыс;

Ø MS Word мәтіндік редакторының негізгі жұмыс принциптері;

Ø Мәтінге қолданылатын негізгі операциялар;

Ø Кестемен, формуламен жұмыс;

Ø MS Excel кестелік процессоры және негізгі элементтері;

Ø MS Excel кестелік процессорының графикалық мүмкіндіктері;

Ø MS Excel кестелік процессорының стандартты функциялары;

Ø Деректер базасы дегеніміз не?

Ø Деректер базасын басқару дегеніміз не?

Ø Сұраныс, форма, отчет дегеніміз не?

Ø Access- те берілгендердің қандай типтері қарастырылады?

Ø Компьютерлік желі дегеніміз не?

Ø Интернет желісінің негізгі қызметі;

Ø LAN, WAN деген не?

Ø Модем деген не?

Ø Интернет желісінде қолданылатын протоколдар;

Ø Электрондық почтаның қызметі;

Ø Электрондық адрес деген не?

Ø Антивирустық программа деген не және оның қандай түрлері бар?

Ø Вирусқа қарсы қолданылатын негізгі шаралар;

Ø Алгоритмнің негізгі қасиеттері және түрлері;

Ø Программа деген не?

Ø Жоғарғы деңгелі программалық тілдерді атаңыз;

Ø Визуалды программалау деген не?