Внесок наукових шкіл в теорію кон'юнктури

Тема 1

Економічна характеристика кон'юнктури ринку

Час: 80 хв. Метод : Лекція Місце: Навчальна аудиторія

ПЛАН

Навчальні питання:Час викладу
Вступ …….…………………………………………………..……………...……… 10 хв.
1. Ринок як економічна категорія ..…………………………….…..……….... 20 хв.
2. Зміст і види економічної кон'юнктури ………………………………...….. 20 хв.
3. Завдання аналізу кон'юнктури ринку …………...………………….……. 20 хв.
Заключна частина ………………………………………………………..…….… 10 хв.

Матеріально-технічне забезпечення: схеми, графіки, діаграми, таблиці, нормативні та законодавчі акти.

1. Ринок як економічна категорія.

Одним з найважливіших завдань управління є встановлення і підтримка динамічної взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем, що досягається через реалізацію покупцеві продукції фірми.

Механізмом, покликаним зв'язувати сферу виробництва із сферою споживання, забезпечувати оптимальні пропорції між ними, орієнтувати виробництво на задоволення потреб споживачів, є ринок, який можна охарактеризувати п'ятьма принципово відмінними ознаками:

- Ринок є поєднанням різних елементів і взаємодіючих сил, що зумовлює необхідність оцінки пропорційності його розвитку;

- Ринок є динамічною категорією, його параметри змінюються в часі; теперішня ринкова ситуація нерозривно випливає з учорашньої і впливає на завтрашню;

- Ринок за своєю суттю, характером функціонування ринкового механізму схильний до стихійності, а отже, підлягає коливанням як випадковим, так і постійним (циклічним і сезонним), дуже гнучкий у своєму розвитку, чутливо реагує на багато соціально-економічних впливів, залежить від політичних і психологічних впливів, від чуток, паніки; тому оцінка коливання, характеристики циклу є необхідною умовою маркетингової діяльності, прийняття раціональних управлінських рішень;

- Для розвитку ринку в часі характерна певна повторюваність основних характеристик і тенденцій, тобто циклічність розвитку як внутрішньорічна (сезонна), так і більш тривала; характеристика циклів дозволяє, по-перше, оцінити силу циклічних коливань, а по-друге, зробити розвиток ринку більш передбачуваним;

- Інтереси регулювання ринку вимагають виявлення множинних зовнішніх і внутрішніх взаємозв'язків у ринковій сфері, які значною мірою визначають рівень, вектор і швидкість розвитку ринку.

Труднощі, що виникають на підприємствах України, показують, що досвід і інтуїція керівників не можуть повністю забезпечити прийняття своєчасного і якісного управлінського рішення в умовах сучасного ринку, що здебільшого характеризується переліченими ознаками.

Крім того, переважна більшість вітчизняних підприємств для прийняття рішень про майбутнє організації або зовсім не вживають заходів по вивченню та прогнозуванню ринку, або застосовують їх незначною мірою. Як правило, перед такими підприємствами постає реальна загроза втрати ринкових позицій, тому що навіть ті зміни на ринку, які можна передбачити, стають несподіванкою: підприємства не готові для повної реалізації можливостей, які надає зовнішнє середовище, або панікують під впливом будь-якої, навіть незначної загрози. У цих умовах постає важлива проблема оптимізації прийняття управлінських рішень в умовах стихійності та випадкової поведінки ринкових чинників.

Інструментом, що може обмежити негативний вплив ринкової стихійності шляхом її регулювання або пристосування до неї, є глибокий аналіз стану ринку та виявлення його причинно-наслідкових зв'язків, тобто дослідження його кон'юнктури, яке охоплює широке коло найрізноманітніших питань виробничого, комерційного, технічного і економічного характеру, що дозволяє виявити основні напрями господарського розвитку кожного суб'єкта ринкових відносин, стан речей і ситуацію, що склалися у певний період як результат взаємодії різноманітних чинників.

2. Зміст і види економічної кон'юнктури

Теорія кон'юнктури як самостійний науковий напрям сформувалася у кінці ХІХ - на початку ХХ століття практично одночасно у вигляді трьох основних наукових шкіл: американської (Гарвардська школа бізнесу), російської та німецької (табл.1.1)

Таблиця 1.1

Внесок наукових шкіл в теорію кон'юнктури

Автори Основні досягнення
Німецька школа:
Ф.Лассаль, А. Вагнер, П. Момберт, В. Репке, Г. Кассель Виявлення багатоциклічного характеру кон'юнктури (В. Репке); Виокремлення понять загальногосподарської та часткової кон'юнктури (П.Момберт); Обґрунтування положення про динаміку основного капіталу як найважливішого кон'юнктуроутворюючого елементу ринку (ГКассель).
Російська школа
B.М. Штейн, Н.Д. Кондратьєв, C.А. Пєрвушин, Д.І. Опарін, B.М. Ігнатьєв, Н.С.Четвєріков, C. Л.Комлєв, Є.Є.Слуцький - Відкриті великі цикли кон'юнктурних коливань (Н.Д.Кондратьєв); - Розмежовано поняття економічної статики, динаміки та кон'юнктури, обґрунтовано значення окремого дослідження кумулятивних, незворотніх та потокових процесів економічної динаміки (Н.Д.Кондратьєв); - Розроблено оригінальний індексний метод дослідження кон'юнктури (Н.Д.Кондратьєв, С.А.Пєрвушин, С.Л.Комлєв); - Розвинуто математичну теорію статистичного спостереження за кон'юнктурою (В.М.Ігнатьєв, Д.І.Опарін, Н.С.Четвєріков); - Обґрунтовано механізм міжциклічних взаємодій на основі математичної теорії випадкових процесів (Є.Є.Слуцький).

Американська школа (Гарвардська школа бізнесу)
У.К. Мітчелл, С. Кузнєц, Дж.М. Кейнс, Дж.Р. Хікс, Р. Харрод, Р.Б.Прескотт - Визначено поняття ділового циклу (bisiness cycles), пов'язаного з абсолютними спадами та підйомами обсягів виробництва та інших показників, і циклу економічного зростання (growth cycle), який представляє собою флуктуації в економічних часових рядах, що коливаються навколо довгострокового тренду (У.К.Мітчелл, Р.Б.Прескотт, С.Кузнєц); - Об'єднано теорію кон'юнктури з концепцією економічного зростання, що переросло у технологію макроекономічного прогнозування (Дж.Р.Хікс, Р.Харрод); - Започатковано макроекономічне моделювання економічної динаміки і, з урахуванням результатів В.Леонтьєва у розробці теорії міжгалузевого балансу, сформовано систему неперервного макроекономічного моніторингу у вигляді системи національних рахунків (Дж.М.Кейнс, Дж.Р.Хікс, С.Кузнєц, Р.Харрод)

Науковий здобуток вчених, що протягом ХХ ст. Розвивали теорію кон'юнктури, залишається актуальним і сьогодні, оскільки дозволяє визначити її основні характерні риси:

- Несталість, постійна мінливість та коливання, які відображають дію сил, що впливають на кон'юнктуру в короткотерміновій перспективі, або результат факторів, що мають довгостроковий термін впливу на стан ринкової кон'юнктури;

- Виняткова суперечливість, що відображається у одночасному вияві протилежних тенденцій одних і тих самих показників кон'юнктури;

- Нерівномірність;

- Єдність протилежностей, що складаються у процесі відтворення суспільного капіталу.

Вперше термін "кон'юнктура" (латин. Conjunctura, від conjungo - поєдную, з'єдную, разом, неподільно) застосував представник німецької школи Ф.Лассаль в 1864 р., ототожнюючи її з уявленнями про зв'язок усіх наявних обставин, що оточують людину меркантильного світу.

Кон'юнктура радянськими ученими вивчалася на прикладі світових капіталістичних ринків, тому, наприклад, в 60-ті роки ХХ ст. Ф.Г. Піскоппель визначав кон'юнктуру в такий спосіб: "Кон'юнктура є процес відтворення капіталістичного господарства, розглянутий у його ринковому вираженні, у повсякденних коливаннях і змінах, у всіх зв'язках і опосередкуваннях".

В даний час існують три підходи до розуміння ринкової кон'юнктури. Під кон'юнктурою розуміють:

1. Конкретну економічну ситуацію, що склалася на ринку на даний момент або за обмежений відрізок часу під впливом комплексу факторів.

2. Сукупність умов, що визначають ринкову ситуацію.

3. Точку на кривій відповідного ринкового циклу.

Кон'юнктура ринку - це конкретна економічна ситуація, що склалася на ринку на даний момент або за обмежений відрізок часу під впливом сукупності кон'юнктуроутворюючих факторів і характеризується рівнем збалансування попиту і пропозиції на ринку, а також рівнем та співвідношенням цін.

Класифікація видів кон 'юнктури ринку:

1. У якості першої класифікаційної ознаки використовується рівень масштабу ринку, за якою виділяють:

- Світову кон'юнктуру;

- Міжнаціональну кон'юнктуру (наприклад, кон'юнктуру європейського ринку);

- Національну кон'юнктуру,

- Регіональну кон'юнктуру,

- Кон'юнктуру місцевих ринків.

2. Другою класифікаційною ознакою є ознака охоплюваного товарного ряду. Відповідно до цієї ознаки виділяють:

- Загальногосподарську кон'юнктуру;

- Кон'юнктуру товарних ринків.

Дослідження загальногосподарської кон'юнктури становить інтерес з позицій державного управління економікою, а також з позицій інвестиційного бізнесу, оскільки стан загальногосподарської кон'юнктури є одним з найважливіших показників інвестиційного клімату.

Найбільший інтерес для підприємств у ринкових умовах становить дослідження кон'юнктури товарного ринку, під яким розуміють систематичний, цілеспрямований збір і аналіз даних про стан та розвиток кон'юнктури ринку, які дозволяють обґрунтувати стратегію і тактику маркетингової діяльності підприємств в умовах ризику та невизначеності.

3. Завдання аналізу кон'юнктури ринку

Аналіз кон'юнктури ринку (кон'юнктурний аналіз) є одним із найбільш складних видів маркетингового аналізу, адже його метою є встановлення основних тенденцій розвитку ринку, його коливання, а також оцінювання потенціалу й основних пропорцій.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення таких завдань:

1) визначення об'єкта кон'юнктурного аналізу;

2) Збір та обробка кон'юнктурної інформації;

3) Оцінка особливостей стану досліджуваного ринку, виявлення поведінки суб'єктів, які діють на ринку;

4) Оцінка та аналіз потенціалу й основних пропорцій ринку;

5) Виявлення основних тенденцій розвитку ринку, його коливання, сезонності, циклічності;

6) Прогноз кон'юнктури.

Зазначені завдання аналізу кон'юнктури ринку зорієнтоване на всебічну, взаємопов'язану характеристику стану ринку в цілому та окремих його елементів і частин. Реалізація цих завдань здійснюється в два етапи.

На першому дається характеристика масштабів і типологія ринку, його головні пропорції, вектор і швидкість змін основних параметрів, стійкості його розвитку.

Переходячи до другого етапу, необхідно пам'ятати, що ціль кон'юнктурного дослідження не вичерпується констатаційними оцінками фактично сформованої ринкової ситуації, а полягає у прогнозі її розвитку як науково обґрунтованого передбачення подальшого розвитку ринку в майбутньому на основі вивчення причинно-наслідкових зв'язків, тенденцій та закономірностей.

Кон'юнктурні прогнози забезпечують необхідні знання для поведінки на ринку, озброюють умінням раціонально маневрувати наявними ресурсами, продавати товар за вигідними цінами, розширювати або скорочувати виробництво товару відповідно до очікуваного стану ринку

Країна А
Країна Б
Країна В
Внутрішній ринок
Світовий ринок
Національний ринок

Рис.1.1. Структура світового ринку

Прогноз кон'юнктури ринку є об'єктивним, ймовірнісним за своєю природою судженням про динаміку найважливіших характеристик товарного ринку і їхніх альтернативних варіантів за умови виконання сформульованих гіпотез з метою вироблення маркетингових рекомендацій щодо поведінки фірми на ринку.