Лекція 4. Тема 9. Статистичні методи вивчення взаємозв'язків

Самостійна робота.Побудова, оцінка і аналіз одно- і багаточинникових моделей, вимірювання тісноти зв'язку. Побудова довірчого інтервалу коефіцієнта регресії.

Рекомендована література:

1. Закон України від 13.05.2000 р. №1453 “Про державну статистику” // www.rada.gov.ua

2. С.С. Герасименко Статистика / Підручник, К.: КНЕУ, 1998. С.11-49

3. Статистика / Підручник. За ред. А.В.Головача, А.М.Єріної, О.В.Козирєва. - К.: Вища школа, 1993. С. 15-47

4. Уманець Т.В., Пігарев Ю.Б. Статистика: Навч. посіб.- К.: Вікар, 2003, с. 24-64

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

  Вид індивідуальних завдань   Тематика індивідуальних завдань   Всього годин Із них
Ауд. занять   СРС
Розрахунково-графічні роботи          
Теми та окремі питання, які пропонуються для повністю самостійного або поглибленого вивчення          
Усього        

Основна література:

1. С.С. Герасименко Статистика / Підручник, К.: КНЕУ, 1998.

2. Статистика / Підручник. За ред. А.В.Головача, А.М.Єріної, О.В.Козирєва. - К.: Вища школа, 1993.

3. Статистика / Збірник задач. За ред. А.В.Головача, А.М.Єріної, О.В.Козирєва. - К.: Вища школа, 1993.

4. Уманець Т.В., Пігарев Ю.Б. Статистика: Навч. посіб.- К.: Вікар, 2003

Додаткова література:

1. Закон України від 13.05.2000 р. №1453 “Про державну статистику” // www.rada.gov.ua

2. Общая теория статистики / И.И.Елисеева, М.М.Юзбашев. М.: Финансы и статистика, 1996.

3. Общая теория статистики. Учебник / М.Р.Ефимова, Е.В.Петрова, В.Н.Румянцев. М.: ИНФРА, 1996.

4. Курс социально-экономической статистики: Учебник для ВУЗов/ под ред. проф. М.Г. Казарова. – М.:финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА,2000

5. Экономическая статистика. Учебник/ под ред. Ю.Н.Иванова. – М.: ИНФРА, 1998

6. Статистика підприємництва: Навч. посібник / П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач: за ред. П.Г.Вашківа, В.П.Сторожук. – К.: Слобожанщина, 1999.

7. Общая теория статистики. Учебник / под ред. А.М.Гольдберга, В.С.Козлова – М.: Финансы и статистика, 1985.

Екзаменаційні питання:

1. Предмет і метод статистики. Етапи статистичного дослідження.

2. Суть і значення статистичних показників. Абсолютні величини.

3. Відносні величини та їх види.

4. Суть та організаційні форми статистичного спостереження.

5. Види статистичного спостереження. Помилки спостереження та методи
контролю отриманих даних.

6. Поняття рядів розподілу, їх види і графічне зображення.

7. Види і основні питання побудови статистичних групувань.

8. Види середніх величин. Математичні властивості середньої арифметичної.

9. Застосування способу моментів або умовного нуля.
10. Структурні середні: мода і медіана.

11. Суть варіації масових явищ. Показники варіації.

12.Види дисперсії. Правило складання дисперсій.

13.Суть вибіркового спостереження. Переваги вибіркового методу.

14.Узагальнюючі показники генеральної і вибіркової сукупності.

15.Види вибірки. Визначення меж довірчих інтервалів та необхідної чисельної вибірки.

16.Поняття о рядах динаміки, види рядів динаміки.

17.Визначення середнього рівня інтервального та моментального рядів.

18.Статистичні показники ряду динаміки.

19.Суть індексів. Індивідуальні та загальні індекси.

20.Системи взаємозалежних індексів. Розкладання загального абсолютного приросту за факторами.

21.Середньоарифметичні і середньогармоничні індекси.

22.Індекси середнього рівня якісного показника.

23.Види і форми зв’язків. Сутність методу аналітичного групування.

24.Сутність кореляційно-регресійного аналізу і його етапи.

25.Обчислення параметрів рівня регресії та їх економічна інтерпретація.

26.Оцінка щільності зв’язку та перевірка суттєвості у кореляційно – регресійному аналізі.

27.Найпростіші методи виміру тісноти зв’язку.

28.Поняття статистичної сукупності. Статистичні ознаки та їх класифікація.

29.Структура плану статистичного спостереження.

30.Середнє арифметичне.

31.Середнє гармонічне.

32.Середнє геометричне та квадратичне.

33.Середні і граничні помилки вибірки.

34.Способи поширення результатів вибіркового спостереження на усю сукупність.

З5.Характеристики форм розподілу.

36.Закон великих чисел і його роль у статистиці.

З7.Методи обчислення середніх у рядах динаміки.

З8.Порівняльний аналіз рядів динаміки.

З9.Правило розкладання варіації та економічна суть кореляційного відношення.

40.Індекси з постійною та змінною базою порівняння.

41.Прийоми обробки та аналізу рядів динаміки.

42.Статистичні таблиці, правила їх складання.

43.Графічне зображення рядів розподілу.

44.Умовно натуральний метод виміру обсягу продукції.

45. Системи взаємозалежних індексів.

46.Дисперсія альтернативних ознаків.

К. е. н., доцент _______________ Л.О.Куранда