Л.Фейербахтың философиялық көзқарасын қалай бағалауға болады?

<variant>философиялық антропология

151)<question>Философиялық танымның негізгі ерекшелігі мынада:

<variant>жалпылығы мен универсалдығында;

152)<question>Ғылыми-философиялық көзқарас дүниені түсіндіреді:

<variant>дүниенің өз заңдылықтарына сүйене отырып;

153)<question>Философиялық таным теориясының негізгі тараулары қайсы:

<variant>онтология, гносеология, әлеуметтану, логика, методология;

154)<question>Ғылыми танымдағы әдістемелер жөніндегі ілім:

<variant>методология

155)<question>Теория дегеніміз:

<variant>ғылыми білімнің ең жоғарғы формасы;

Білімнің қандай формасы негіздеуді және тексеруді талап етеді?

<variant>гипотеза

157)<question>Гносеологияның негізгі категориясын көрсетіңіз:

<variant>ақиқат

Lt;question>Қарама-қарсылықтың бір біріне аусуы кімнің принципі?

<variant>даосизмнің

159)<question>Парменидтің ойынша, болмыс дегеніміз:

<variant>шындықта бар нәрсе;

160)<question>Болмыстың негізгі белгісі:

<variant>өмір сүруі

161)<question>Көрнекті қазақ ақыны-ойшылы,ХХ ғасырдың басындағы қазақтың демократияшыл интеллигенциясының өкілі, «Қамар сұлу»

роман-поэмасының, «Социализм» мақаласының және көптеген философиялық көзқарас сипатындағы өлеңдер авторы:

<variant>С. Торайғыров

162)<question>Даму туралы философиялық ілім:

<variant>диалектика

163)<question>Диалектиканың негізін салушылар:

<variant>Гераклит, Гегель, Маркс;

Lt;question>Диалектиканың мәні неде?

<variant>Объективтік шындықтың жалпы даму заңдылықтарын анықтауда;

165)<question>Диалектикада дамудың көзі ретінде не түсініледі:

<variant>қайшылық

166)Сезіну,қабылдау,елестетуге негізделген танымның сатысын қалай атайды:

<variant>сезімдік

167)<question>Танымның логикалық сатысының қалыптарын көрсетінің:

<variant>ұғым, пайым, тұжырым;

168)<question>Орыс космизмнің өкілі:

<variant>К.Циолковский

<variant>Ф.Достоевский

<variant>Н.Бердяев

<variant>Л.Толстой

<variant>А.И.Герцен.

169)<question>Славянофильдер мен Западниктер арасындағы айтыс пәні болған проблеманы айқындаңыз:

<variant>Россия және орыс халқының тарихи тағдырлары ;

170)<question>Орыс экзистенциализмінің өкілі:

<variant>Н.Бердяев

171)<question>Батысшылардың негізгі қағидасы:

<variant>Ресейдің дамуындағы Батыс жолының қажеттігі;

Lt;question>Әйел Құдай – Ұмай нені қолдады?

<variant>Ол үй, шаңырақ, ошақтың қамқоршысы болды;

173)Қазақ философиясына тән алғашқы бастаманы (стихияны) бөліп көрсетіңіз:

<variant>Жер, су, от, ауа;

174)«Үш анық» деп аталатын тұңғыш профессиональды философиялық еңбектің авторы:

<variant>Ш.Құдайбердиев

175)<question>Абай этикасының негізгі принципі:

<variant>Адамгершілік

176)XIX-ғасырдағы қазақтың ағартушылық философиясының өкілі:

<variant>Ы.Алтынсарин

177)<question>XIX ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы қазақтың ұлы-ақыны, философ – ағартушысы, «Қара сөз» авторы:

<variant>Абай

178)<question>Абай философиясындағы басты проблема:

<variant>адам проблемасы

179)<question>А.Байтұрсынов творчествосындағы негізгі проблема:

<variant>қазақ тілімен әдебиет творчествосының негізгі проблемасы;

180)<question>Кім өмір бойы «Жерұйық» іздеген:

<variant>Асан-Қайғы

181)<question>Уалиханов шығармасын атаңыз:

<variant> «Даладағы мұсылманшылдық жайында»

182)Қазақ ағартушысы, «географиялық детерминизмнің жақтаушысы»:

<variant>Ш.Уалиханов

183)<question>Діні философиялық антропологияның өкілі:

<variant>Абай

184)<question> «Манас» эпосын кім алғаш рет қағазға түсірді:

<variant>Ш.Уалиханов

185)<question>К.Маркстің ашқан көрнекті жаңалығы:

<variant>тарихты материалистік тұрғыдан түсінуі;

186)<question>Маркстың ойынша қоғамның қозғаушы күщі:

<variant>таптар күресі;