Тема 3. Західна філософія ХХ ст

1. Особливості духовних процесів та розвитку філософії у ХХ ст. Критичний перегляд принципів та традицій класичної філософії.

2. Еволюція позитивізму. Неопозитивізм та його школи.

3. Поворот до людини: антропологічні напрямки новітньої західної філософії (екзистенціалізм, “філософія життя”, психоаналіз, персоналізм).

4. “Нова філософська хвиля” та постмодерн.

5. Релігійна філософія ХХ ст.

Ключові поняття: некласична філософія, парадигма, ірраціоналізм, сцієнтизм, антисцієнтизм, філософська антропологія, екзистенціалізм, абсурд, відчуження, психоаналіз, несвідоме, сублімація, “філософія життя”, воля до влади, постмодернізм, позитивізм, неопозитивізм, верифікація, неотомізм, неопротестантизм.

Теми доповідей та рефератів.

1. Марксистська філософія.

2. Неопозитивізм як філософія сцієнтизму.

3. Еволюція психоаналізу.

4. Філософія Ніцше – переоцінка всіх цінностей.

5. Феноменологія Е. Гуссерля.

6. Людина в світі і світ людини в філософії екзистенціалізму.

7. Основні позиції та надбання філософського постмодерну.

8. Християнський еволюціонізм Тейяра де Шардена.

9. Російська релігійна філософія.

Література до теми.

1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1/ Под общ. ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – С. 280-367.

2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 40-44.

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 172-206.

4. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Інкос, 2006. – С.100-194.

5. Современная западная философия: Словарь. – М.: Политиздат, 1991.

6. Философия ХХ века: Учебное пособие. – М.: «Знание», 1997. – 288 с.

7. Філософія А. Шопенгауєра. Методичні вказівки / Укл. В.М. Овчаренко. – Харків, 2000. – 18 с. (№ 1564 А).

Додаткова література.

1. Алейникова Т.В. Психоанализ: Учебное пособие. – Ростов-на Дону: Феникс, 2000. – 352 с.

4. Геворкян А.Р. Ницше и метафизический пессимизм //Вопросы философии. – 2001. - № 8. – С. 157-165.

5. Кравченко И.И. Общественный кризис ХХ века и его отражение в ряде западных концепций // Вопросы философии. – 2001. - № 8. – С. 3-16.

6. Кувакин В.Н. Религиозная философия в России: Начало ХХ века. – М.: Наука, 1980.

7. Межуев В.М. Историческая теория Маркса и современность //Философское сознание: драматизм обновления /Отв. ред. Н.И. Лапин. – М.: Наука, 1991. – С.279-324.

8. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж.П. Сумерки богов /Сост. И общ. ред. А.А. Яковлева. – М.: Политиздат, 1990.

9. Основні проблеми філософії Едмунда Гуссерля. Методичні вказівки / Укл. Загрійчук І.Д. та ін. – Харків, 2001. – 30 с. (№ 1577).

10. Проблема человека в западной философии / Под ред. Ю.И. Попова. – М.: Прогресс, 1988.

11. Потоцька Ю. Філософія постсучасності: між класичною та поскласичною думкою // Філософська думка. – 2003. - № 6. – С. 3-11.

12. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики до современности: Учеб. Пособие для вузов. – М.: «ФАИР-ПРЕСС», 1998. – С. 383-424, 449-456.

Тема 4. Розвиток філософської думки в Україні

1. Українська філософія як складова української духовної культури. Загальні особливості української філософії.

2. Розвиток філософської думки в Україні в XI – XVII ст.

3. Класична доба української філософії (Г.С. Сковорода, університетська філософія ХІХ ст., Кирило-Мефодіївське товариство, П.Д. Юркевич).

4. Новітня українська філософія.

Ключові поняття: антеїзм, антропоцентризм, кордоцентризм, екзестенціальність, естетизм, емоційність, споріднена праця, “філософія серця “, “хуторянська філософія”, позитивізм, соціалізм, українізація, діаспора.

Теми доповідей та рефератів.

1. Духовна культура Київської Русі – джерело філософської думки України і Росії.

2. Ю. Дрогобич та його місце в українській філософії.

3. Києво-Могилянська Академія та її роль в розвитку філософії в Україні.

4. Філософський світогляд Г.С. Сковороди.

5. “Філософія мови” О. Потебні.

6. Світоглядні ідеї М. В. Гоголя.

7. Позитивістські та соціалістичні ідеї в українській філософії (І.Я. Франко, Л. Українка, М. Драгоманов).

8. Особливості розвитку української філософії в ХХ ст.

9. Філософія української діаспори.

Література до теми.

1. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К.: Наук. думка, 1997.

2. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні:Курс лекцій. – К.: Вища школа, 1999.

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 207-254.

4. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Інкос, 2006. – С.196- 252.

5. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.166-185.

6. Філософія: Курс лекцій: Навч. Посібник/ Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – К.:Либідь, 1994. – С. 219-314.

7. Українська філософія в ХІХ – ХХ ст.: Методичні вказівки з курсу “Філософія” / Укл. І.Д. Загрійчук та ін. – Харків, 2003. – 38 с. (№ 1686).

Додаткова література.

1. Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI – XII вв. – К.: Наук. Думка, 1988.

2. Депенчук Л.П., Лук М.І. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова. – К.: Укр. Центр духовної культури, 1999.

3. Чижевський Д. Нариси історії філософії України. – Нью-Йорк: Рада оборони і допомоги Україні, 1991.

4. Шевченко І. Сутність людини у працях професорів Києво-Могилянської академії //Філософська думка. – 2000. - № 5. – С. 123-135.

5. Философская культура Украины и отечественная общественная мысль XIX – ХХ вв. /Отв. Ред Н.И. Лук. – К. Наук. Думка , 1990.

6. Філософія Григорія Сковороди /Відповід. ред. В.І. Шинкарук. – К.: Наук. думка, 1972.