Lt;question1> Ресейдің европалық үлгі бойынша қажеттілікті мойындауы қайсысына тән?

<variant> Батыстық

<variant> Анархизм

<variant> Халықтық

<variant> Славянофильдік

<variant>Евразиялық

<question1> Н. Федоров ілімі мынадай атқа ие болды:

<variant> «Жалпы іс философиясы»

<variant> «Экономикалық материализм»

<variant> «Арнайы материализм»

<variant> «Христиандық материализм»

<variant>«Ғылыми материализм».

<question1> Хомяков және Кириевский- бұлар:

<variant> Славянофильдер

<variant> Марксистер

<variant> Батысшылдар

<variant> Экзистенциалистер

<variant> Космистер

<question1> Этногенез теориясының авторы:

<variant> Гумилев

<variant> Дарвин

<variant> Пригожин

<variant> Галилей

<variant>Бруно

<question1> Орыс христиандық экзистенциализмінің өкілі:

<variant> А.Бердяев

<variant> В. Соловьев

<variant> Н. Федоров

<variant> П. Флоренский

<variant> С. Франк

<question1> Ресейдегі славянофилдік бағыттың тарихи маңызы:

<variant> орыс либерализмнің идеологиясын білдірді

<variant> орыстардың жеріне батыс идеяларды әкелді

<variant> орыс либерализмні марксизмді насихаттады

<variant> өздерінің атын шығарды

<variant>қазан революциясын дайындап берді

<question1> Орыс мәдениетіндегі батысшылдық бағыттанады:

<variant> европалық құндылықтарға

<variant> адами құдай идеясына

<variant> қауым мен православиеге

<variant> орыс мәдениетінің өзіндік ерекшелігіне

<variant>әлемді интуициялық танып-білуге

<question1> Материалдық жүйе элементтерінің созылымдылығын, бірге өмір сүруін, өзара әрекетін білдіретін материяның өмір сүру формасы:

<variant> Кеңістік

<variant> Уақыт

<variant> Форма

<variant> Субстанция

<variant>Ой

<question1> Диалектиканың мәні:

<variant> Объективтік шындықтың жалпы даму заңдылықтары

<variant> Ойлау мен шындықты қарама-қарсы қойып түсіндіруі

<variant> Табиғаттың даму заңдылықтары

<variant> Табиғи және әлеуметтік процестердің байланыстары
<variant>Ойлаудың логикалық заңдарыны

<question1> Материяның өмір сүру тәсілі:

<variant> уақыт, кеңістік, қозғалыс

<variant> кеңістік, масса, уақыт

<variant> қозғалыс, даму, тыныштық

<variant> уақыт, масса, өлшем

<variant>тыныштық, кеңістік

<question1> Кеңістік ұғымының философиялық мәні:

<variant> материяның өмір сүру тәсілі

<variant> сызғышпен өлшенетін нәрсе

<variant> жан-жаққа созылып тұрған нәрсе

<variant> дала ұғымына сәйкес мағына

<variant>философтардың ойынан шығарылған нәрсе

<question1> Бір өлшемді материяның негізгі атрибуты:

<variant> уақыт

<variant> масса

<variant> кеңістік

<variant> мөлшер

<variant>қозғалыс

Lt;question1> Дамудың кері кетіп құлдырауы, кері кетушілік, шегініс

<variant> регресс

<variant> сенсуализм

<variant> реализм

<variant> ренессанс

<variant>прогресс

<question1> Танымның субъектісі:

<variant> танып-біліп жатқан адам

<variant> зерттеуге жататын фрагменттер

<variant> адамның сыртында жайғасқан зат

<variant> танымның объектісі

<variant>адамнан дербес болып тұрған нәрсе

Lt;question1> Танымның қайнар көзі ақыл-ойда. Осы пікір қай гносеологиялық концепцияға жатады?

<variant> рационализмге

<variant> эмпиризмге

<variant> агностицизмге

<variant> сенсуализм

<variant> скептицизм

Lt;question1> Ақиқат дегеніміз

<variant> білімнің шындыққа сәйкестігі

<variant> пайдалы табысқа жеткізетін білім

<variant> авторитетті пікірлер жиынтығы

<variant> ғалымдардың шартты келісімінің нәтижесі

<variant> заттар мен құбылыстардың объективтік жағдайы

<question1> Бейнелеудің сезімдік формасы:

<variant> Түйсік, елестеу

<variant> Пікір, пайымдау

<variant> Гипотеза, факт

<variant> Ұғым, пікір

<variant> Интуиция