Асырдағы Батыс философиясы

Мақсаты.

Қазіргі заманғы батыс философиясының дамуы, ерекшелігі мен қалыптасуына назар аудару. Классикалық философиядан арылу. Сцентристік үрдістер мен позитивизмнің тарихи формалары.

Жоспары:

 1. Классикалық философиясының дағдарысы және жалпыфилософиялық мәселелердің жеке бағыттарға ыдырауы.
 2. Қазіргі заманғы поструктурализм.
 3. Экзиестенциализм.
 4. Герменевтика және тексті түсіндіру мәселесі.

Сұрақтар:

 1. К.Ясперстің тарих философиясы.
 2. О.Конттың позитивизмі.
 3. Структуализм. К.Леви – Стросстың концепциясы.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау,зерттелуі.

олмыс және материя туралы философиялық түсінік.

Мақсаты.

Болмыс ұғымы, оның мәні мен философиялық, физикалық түсініктері. Материя ұғымының философиялық материализм жүйесінің ролі.

Жоспары:

 1. Болмыс ұғымы, оның мәні және ерекшелігі.
 2. Адам болмысының әлеуметтік – мәдени мәні.
 3. Материяның философиялық ұғымының қалыптасуы.
 4. Материя қозғалысының формалары.
 5. Кеңістік пен уақыт – материя болмысының формалары.

Сұрақтар:

 1. Заң қажеттілік ретінде, заң және мән.
 2. Дүниенің бірлігі және көптүрлілігі.
 3. Монизм. Дуализм. Философиялық плюрализм.
 4. Тірі және өлі материяның ұйымдасуының негізгі деңгейлері.
 5. Материяның философиялық және жаратылыстану – ғылыми түсінігі. Субстанция мәселесі.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау,зерттелуі.

носеология: жалпы мәселелер .

Мақсаты.

Танымның көптүрлілігі. Ғылыми, ғылымға дейінгі және ғылымнан тыс білімдер формалары.Танымның объектісі мен субъектісіне назар аудару.

Жоспары:

 1. Таным – шындықты бейнелеу формасы. Танымның объектісі және субъектісі.
 2. Ақиқат ұғымы. Ақиқат өлшемі.
 3. Ғылыми танымның мәні және құрылымы.
 4. Ғылыми өлшем.

Сұрақтар:

 1. Ақиқат және адасу.
 2. Ғылым және адамгершілік.
 3. Ғылыми танымның шындықты игерудің әдеттегі, көркемдік және басқа тәсілдерінен айырмашылығы.
 4. Логика және шығармашылық.
 5. Ғылыми танымдағы дағдарыстар мен революциялар.
 6. Диалектикалық логика – ғылыми танымның методологиясы.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау,зерттелуі.

дамның рухани әлемі .

Мақсаты.

Сана адамның өмір сүру формасы, рухани бағытын анықтау мен дүниені өзгерту құралы және сананың функцияларына назар аудару.

Жоспары:

 1. Философиядағы сана мәселесі.
 2. Сана адам өмір сүруінің формасы, рухани бағытын анықтау мен дүниені өзгертудің тәсілі ретінде.
 3. Қоғамдық сананың формалары.

Сұрақтар:

 1. Сана және ойлау.
 2. Сана және шығармашылық.
 3. Әлеуметтік шығармашылықтың ерекшеліктері.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау,зерттелуі.

дениет философиясының негізі.

Мақсаты.

Көне мәдениет саласындағы құндылықтық қарым – қатынаспен мәдениет негізіне назар аудару.

Жоспары:

 1. Өркениет ұғымы және өркениеттерді типтеу мәселелері.
 2. Мәдениеттің бірлігі мен көптүрлілігі мәселесі.
 3. Мәдениет және руханилық мәселесі.

Сұрақтар:

 1. Қазіргі мәдениеттегі құндылықтар жүйелерінің құрылымы (регионалдық, ұлттық, діни).
 2. Мәдениет пен өркениеттің мәні.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау,зерттелуі.

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ӘЗІРЛЕМЕСІ (СӨЖ)

Асырдағы Батыс философиясы - №1 - открытая онлайн библиотека