Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни “аналітична філософія” та навчальної діяльності студентів

Компетенції (прогнозовані результати навчання) Темаа змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ) ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТУ Вид заняття Види діяльності, поточного контролю   ІНДЗ на вибір к-сть балів за ІНДЗ Всього балів за НЕ
Л С Ср Пр.        
  ЗМ 1. Аналітична філософія (АФ) та її розвиток                
Знати:Предметне поле і методи АФ Розуміти:особливості АФ Уміти:аналізувати основні проблеми АФ     НЕ 1.1. (лекція) Аналітична філософія, її сутність і розвиток -Проблемне поле аналітичної філософії, її широке і вузьке розуміння; -Мова як головний об`єкт і засіб аналітичної філософії; -Критерії аналітичності філософування; -Сцієнтистсько-раціоналістичний характер аналітичної філософії; -Етапи розвитку аналітичної філософії, її головні напрями; -Зв`язок аналітичної філософії з іншими течіями. Літ-ра: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19     -       Конспект лекцій   реферат,     рецензія на першоджерело,      
Знати:основні методологічні принципи АФ Розуміти:дисциплінарну специфіку АФ Уміти:Реалізувати аналітичні вимоги у розв`язанні проблем НЕ 1.1. (самостійна робота) Принципи аналітичної філософії -Проблема мови в АФ -Принцип аналітичного стилю філософування -Критерій аналітичності філософування -Зв`язок АФ з ідеями сцієнтизму -АФ в системі філософського знання Літ-ра: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19         термінологічний словник   аналітична робота   тестування  
Знати:витоки і передумови виникнення АФ Розуміти:закономірність виникнення АФ Уміти:дати аналіз передумов виникнення АФ . НЕ 1.2. (лекція) Теоретичні джерела аналітичної філософії -Розробка ідей логіко-аналітичного аналізу Г.Фреге; -Теорія значення Г.Фреге; -Основи теорії дескрипції Б.Рассела; -Концепція логічного атомізму Б.Рассела; -Ідеї лінгвістичного аналізу Дж.Е.Мура; -Захист “здорового глузду”і аналіз як завдання філософії за Дж.Е.Муром. Літ-ра: 10, 28, 42, 43, 47, 48, 58, 59, 76. -         Конспект лекції   реферат,   ессе        
Знати:зв`язок АФ з настановами сцієнтизму Розуміти:раціоналістичні традиції АФ Уміти:обгрунтувати закономірність виникнення АФ НЕ 1.2. (самостійна робота) Передумови виникнення аналітичної філософії -Теорія значення мовних висловлювань Г.Фреге -Теорія дескрипції Б.Рассела -Ідеї логічного атомізму -Ідеї аналізу буденної мови Дж.Мура Літ-ра: 10, 28, 42, 43, 47, 48, 58, 59, 76.               усна доповідь   аналітична робота   тестування  
Знати:засади логічного напряму АФ Розуміти:специфіку логічного напряму АФ Уміти:аналізувати основні течії логічного напряму АФ         НЕ 1.3. (лекція) Логічний напрям аналітичної філософії -Вплив ідей Б.Расселана виникнення логічного напряму аналітичної філософії; -Логіко-аналітичні ідеї «Логіко-філософського трактату» Л.Вітгенштейна; -Антиметафізика «Трактату»; -Філософія як «терапевтично-аналітична» діяльність; -Застосування ідей «Трактату» до аналізу проблем моралі та політики; -Розвиток расселівсько-вітгенштейнівської концепції логічного аналізу. Літ-ра: 4, 12, 13, 14, 31, 40, 41, 57, 64, 68, 70.   -           конспект лекції     реферат,   ессе на вільну тему            
Знати:різновиди логічного напряму АФ Розуміти:укоріненість логічного напряму АФ в традиціях сцієнтизму Уміти:виокремити основні течії логічного напряму АФ НЕ 1.3. (самостійна робота) Сцієнтистський характер логічного напряму аналітичної філософії -Логіко-аналітичні ідеї “Логіко-філософського трактату” Л.Вітгенштейна -Аналітична критика мови -Філософія як діяльність -Пост-вітгенштейніанський розвиток АФ Літ-ра: 4, 12, 13, 14, 31, 40, 41, 57, 64, 68, 70.             термінологічний словник   творче завдання   тестування  
Знати:органічний зв`язок неопозитивізму і АФ Розуміти:аналітичнийхарактер ідей неопозитивізму Уміти:дати аналіз першоджерел неопозитивізму НЕ 1.4. (лекція) Логіко-аналітичні ідеї неопозитивізму -Аналітичний характер дослідницької програми неопозитивізму; -Принцип верифікації і демаркація знання наукового і не-наукового; -Емпірична основа наукового пізнання; -Принцип конвенціоналізму і фізикалізму Р.Карнапа; -Львівсько-Варшавська школа логічного позитивізму; -Принцип фальсифікаціонізму К.Поппера. Літ-ра: 7, 11, 29, 35, 46, 50, 56, 69, 72, 78.     -       Конспект лекцій   реферат     анотація            
Знати: зміст неопозитивістської моделі науки Розуміти:методологічний потенціал неопозитивістської моделі науки Уміти: з`ясувати “активи” і “пасиви” неопозитивістської моделі науки НЕ 1.4. (самостійна робота) Неопозитивістська модель науки   -Програма аналізу мови науки -Проблема демаркації наукового і не-наукового знання -Принцип верифікації -Принцип фальсифікаціонізму Літ-ра: 7, 11, 29, 35, 46, 50, 56, 69, 72, 78.           систематизація першоджерел   творче завдання   тестування  
Знати: принципи лінгвістичного напряму АФ Розуміти: Специфіку лінгвістичного напряму АФ Уміти: реалізувати настанови АФ   НЕ 1.5. (лекція) Лінгвістичний напрям аналітичної філософії   -Актуалізація проблем аналізу буденної мови; -Ідеї лінгвістичного аналізу у “Філософських дослідженнях” Л.Вітгенштейна ; -Концепція “мовних ігор” і “сімейних схожостей”; -Райл Г:поєднання лінгвістичного аналізу з біхевіоризмом; -Остін Дж.: теорія мовленнєвих актів; -Сьорл Д.: теорія інтенціональних станів свідомості; -Хеар Р.: концепція універсального прескриптивізму. Літ-ра: 4, 12, 28, 30, 32, 33, 39, 40, 44, 51, 53, 60, 65, 67, 75.   -         конспект лекцій     реферат      
Знати:зв`язок лінгвістичної філософії з “лінгвістичним поворотом” Розуміти: укоріненість лінгвістичної філософії у мовному дискурсі Уміти: Виокремити розмаїття форм лінгвістичного філософування НЕ 1.5. (самостійна робота) Життєві засади лінгвістичної філософії -Сутність т.зв. “лінгвістичного повороту” у філософії -Аналіз буденної мови -Мова як форма життя -Ідеї “пізнього” Л.Вітгенштейна -Лінгвістична філософія в сучасних умовах Літ-ра: 4, 12, 28, 30, 32, 33, 39, 40, 44, 51, 53, 60, 65, 67, 75.       тестування   контрольна робота  
    УСЬОГО ЗА ЗМ 1.             1 -
ЗМ 2. Некласична аналітична філософія
Знати: основні ознаки некласичної АФ Розуміти:особливості некласичної АФ Уміти: розрізняти класичне і некласичне в АФ   НЕ 2.1. (лекція) Некласичний етап розвитку аналітичної філософії -Зміна предметного поля і методу аналізу; -Нова інтерпретація проблеми “аналітичне-синтетичне”, “емпіричне-теоретичне”; -Теза Дюгема-Куайна; -Д.Девідсон: радикальна теорія інтерпретації; -Н.Гудмен: позиції номіналістичного плюралізму у мовному описі світу. Літ-ра: 20, 27, 36, 37, 38, 69. -           Конспект лекції   реферат,   рецензія на першоджерело    
Знати:сучасні тенденції розвитку АФ Розуміти:причини трансформації АФ в суч.умовах Уміти: аналізувати новації АФ НЕ 2.1. (самостійна робота) Сучасні контексти аналітичної філософії -Некласичне в аналітичній філософії -Збагачення методу аналізу -Холістські тенденції в аналітичній філософії -Прагматизація аналізу -Плюралізм моделей опису світу Літ-ра: 20, 27, 36, 37, 38, 69.         письмове повідомлення   термінологічний словник   тестування  
Знати: характер відношення АФ і метафізики Розуміти:причини неоднозначного відношення АФ до метафізики Уміти: аналізувати аргументи АФ у її відношенні до метафізики НЕ 2.2. (лекція) Аналітична філософія і метафізика   -Від заперечення до визнання метафізики; -Доведення ненауковості метафізики в логічному позитивізмі; -Неосмисленість метафізики за Л.Вітгенштейном; -Реабілітація метафізика та її методологічний потенціал; -Концепція “дескриптивної” метафізики П.Стросона. Літ-ра: 12, 26, 29, 33, 45, 55, 71.     -             конспект лекції   реферат,   ессе      
Знати: основну проблему у відношенні “АФ-метафізика” Розуміти:глибинні основи відношення АФ та метафізики Уміти: експлікувати аналітично-методологічний потенціал метафізики НЕ 2.2. (самостійна робота) Філософсько-аналітичне відродження метафізики   -Нігілізм щодо метафізики у неопозитивізмі -Метафізика як “почуття життя” -Реабілітація метафізики -Евристичний потенціал метафізики Літ-ра: 12, 26, 29, 33, 45, 55, 71.             словникова робота   творче завдання   тестування  
Знати: аналіт.-філос. Контексти гуманітарного пізнання Розуміти:проблемність у відношенні АФ і гуманітарного пізнання Уміти: аналізуват проблеми гуманітарного пізнання в контексті АФ НЕ 2.3. (лекція) Аналітична філософія і гуманітарне пізнання -Особливості аналітичного підходу до гуманітарно-епістемних проблем; -Неопозитивізм і проблема науковості гуманітарного знання; -Інтерпретація відношення пояснення-розуміння в “науках про дух”; -Гіпотетико-дедуктивна модель пояснення в історичному пізнанні; -Аналітична філософія історії А.Данто. Літ-ра: 8, 15, 21, 25, 29, 50, 51, 54, 66, 77.   -         конспект лекції   реферат,   ессе    
Знати: характер впливу АФ на “науки про дух” Розуміти:специфіку відношення АФ і “наук про дух” Уміти: обгрунтувати ефективність методів АФ в “науках про дух” НЕ 2..3. (самостійна робота) Вплив аналітичної філософії на гуманітарні науки -Проблема науковості гуманітарного знання в АФ -Сцієнтизація гуманітарного знання -Співвідношення пояснення-розуміння -Проблема пояснення в історичному пізнанні -Принцип наукової раціональності в “науках про дух” Літ-ра: 8, 15, 21, 25, 29, 50, 51, 54, 66, 77.           творче завдання   словникова робота   тестування  
Знати: особливості аналітичної філософії науки Розуміти:причини ефективності принципів АФ в аналізі науки Уміти: застосувати настанови АФ до аналізу проблем сучасної науки   НЕ 2.4. (лекція) Аналітична філософія науки -Особливості аналітичної філософії науки; -Проблема обгрунтування наукового знання в неопозитивізмі; -Постпозитивістсько-аналітична філософія науки; -Холістська інтерпретація наукової теорії; -Науково-аналітичний реалізм; -Інтерпретація проблем наукової раціональності. Літ-ра: 22, 28, 34, 49, 50, 63, 74.   -           конспект лекції     реферат,   рецензія на першоджерело              
Знати: відмінність АФ науки від інших філософ. концепцій науки Розуміти: принципи аналіт.-філосо. дослідження науки Уміти: аналізувати сучасні аналіт. підходи у рефлексії науки НЕ 2.4. (самостійна робота) Особливості аналітичної філософії науки     -Специфіка аналітичної філософії науки -Проблема обгрунтування наукового знання -Дилема “фактуалізм-теоретизм” -Історицистська інтерпретація науки -Нове тлумачення наукової раціональності Літ-ра: 22, 28, 34, 49, 50, 63, 74.               термінологічний словник   творче завдання   тестування  
Знати: тенденції розвитку АФ в сучасних умовах Розуміти: причини кризи і відродження АФ Уміти: аналізувати передумови актуалізації АФ в сучасних умовах   НЕ 2.5. (лекція) Аналітична філософія в сучасних умовах   -Подолання кризи і відродження аналітичної філософії; -Універсалізація аналітичного методу; -Аналітичне осмислення новітніх досягнень науки; -Взаємодія аналітичної філософії з іншими філософськими течіями сучасності; -Аналітична філософія як методологія міждисциплінарних досліджень. Літ-ра: 4, 9, 19, 23, 51, 61, 62, 71, 79.   -             Конспект лекції     реферат      
Знати:методологічний потенціал АФ Розуміти: евристичні можливості АФ в сучасних умовах Уміти: з`ясувати роль АФ у міждисциплінарних дослідженнях НЕ 2.5. (самостійна робота) Сучасні трансформації аналітичної філософії -Криза АФ та її подолання -Оновлення предметного поля АФ -Значення методу аналізу -Діалог АФ з іншими філософськими течіями -АФ як методологія міждисциплінарних досліджень Літ-ра: 4, 9, 19, 23, 51, 61, 62, 71, 79.       тестування   контрольна робота  
    УСЬОГО ЗА ЗМ 2.             1 -
    УСЬОГО за ЗМ 1 + ЗМ 2              
МОДУЛЬ-КОНТРЛЬ (ІСПИТ)          
    УСЬОГО БАЛІВ              
                                       

3. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ