Іі. завдання для самостійної роботи

Завдання 1.

Теоретичне

Виявити і проаналізувати основні термінологічні проблеми, що виникають в результаті взаємодії методології, науки, філософії.

Практичне

Визначте тему свого наукового пошуку.

Письмово охарактеризуйте тему дослідження як єдність об’єкта та предмета дослідження. Визначте специфіку предметного поля науки (соціології, політології, соціальної роботи відносно обраної теми). Опишіть проблемну ситуацію дослідження.

Завдання 2.

Теоретичне

Провести досвід теоретизації філософії науки (методології): намітити контури теорії філософії науки (методології) в цілому або на прикладі одного з розділів.

Практичне

Напишить, чому потрібне визначення актуальності у дослідженні. Визначте у чому полягає теоретична та практична актуальність дослідження, які процеси, тенденції та фактори актуалізують Ваше дослідження та чому.

Завдання 3.

Теоретичне

Визначити підстави, а також виявити об'єктивне і суб'єктивне начала в становленні методологічних програм на прикладі кількох шкіл, напрямків філософії.

Практичне

Визначте та опишіть взаємозв’язок теми дослідження, проблемної ситуації та мети дослідження, визначте мету та завдання дослідження. Як завдання дослідження пов’язані з під проблемами дослідження. Як залежить структура роботи від завдань та під проблем дослідження. Надайте характеристику своєї роботи відповідно до вирішення вказаних проблем та вимог до написання курсових та дипломних робіт.

Завдання 4.

Теоретичне

Провести зіставлення напрямів сучасної філософії науки та методології за такими характеристиками: предметна область, проблематика, мета, завдання, дослідницький інструментарій. Дати порівняльну оцінку.

Практичне

Охарактеризуйте щонайменше два методологічних підходів, які доцільно застосувати відносно Вашої обраної теми. Охарактеризуйте специфіку підходу, його принципи, категоріальний ряд та контекст інструментарій відносно вирішення теоретичного завдання.

Завдання 5.

Теоретичне

На матеріалі соціальної філософії та Вашої фахового напряму продемонструвати дію одного з методів категоріально-системної методології.

Практичне

Опишіть на 2-3 сторінці застосування одного обраного підходу відносно теми дослідження або вирішення одного з завдань.

Завдання 6.

Теоретичне

Проаналізувати дію синтезують тенденцій у взаємодіях гуманітарного, природничо-наукового і технознанія; зв'язати ці вистави з постнекласичної наукою і світоглядом постмодерну.

Практичне

Опишіть на 2-3 сторінці застосування іншого обраного підходу відносно теми дослідження або вирішення одного з завдань.

Завдання 7.

Підготуйте титульний аркуш, Вступ (актуальність, об’єкт, предмет, проблемну ситуацію, мету, завдання дослідження, характеристику методології дослідження), Зміст роботи.

Завдання 8.

Охарактеризуйте вимоги до підготовки тексту наукового дослідження, оформлення посилань та списку використаної літератури (монографій, статей, електронних) джерел.

Письмово надайте 3 приклади прямого цитування автора та свого критичного аналізу за ситуаціями обґрунтованої Вашої позиції:

погодження (обґрунтування солідаризації з думкою цитованого автора);

уточнення (реконструкції, доповнення своїми аргументами тих положень з якими Ви згодні або обґрунтування свого часткового погодження, заперечення тих положень з якими Ви не згодні);;

модифікації (обґрунтування змін вирішення поставленого автором питання);

критики (обґрунтування Вашої критичної думки відносно цитати, аналіз незгоди з основними ствердженнями автора).

Охарактеризуйте специфіку реферування позиції іншого автора. Письмово надайте пряму цитату автора, а поряд Ваш варіант непрямого цитування автора.