Тема 6 Німецька класична філософія

План

1. Місце німецької класичної філософії в історії філософської думки.

2. Філософія І. Канта. Причини формування «критичного підходу». Теорія пізнання. Етика: категоричний імператив та проблема свободи.

3. Г. Фіхте. Основні ідеї «Науковчення».

4. Філософія тотожності Ф. Шеллінга. Філософія природи.

5. Система абсолютного ідеалізму Г.В.Ф. Гегеля. Діалектичний метод.

6. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

Ø Примітка: питання № 4 та № 6 винесені на самостійне опрацювання.

Основні поняття: агностицизм, апріоризм, річ у собі, абсолют, антропологія, категоричний імператив, річ для нас, «Я» – «не-Я», інобуття, абсолютна ідея, теза – антитеза – синтез, теорія тотожності, німецький романтизм.

Теми рефератів

@ І. Кант – засновник німецької класичної філософії: вихідні ідеї.

@ Філософія тотожності Ф. Шеллінга.

@ Г. Гегель: провідні ідеї.

@ Філософія Л. Фейєрбаха.

@ Вплив ідей німецької класичної філософії на розвиток української філософії.

Основна література

Виндельбанд В. История философии: Пер. с нем. П. Рудина. – К., 1997.

Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1986.

История философии в кратком изложении. – М., 1991.

Історія філософії: Підручник / За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002.

Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М.: Логос, 2002.

Мир философии.: В 2-х ч. Ч. 1. – М., 1991.

Нарский И.С. Западноевропейская философия XIX века. – М., 1976.

Петрушенко В.Л. Філософія : навч. посіб.. – К., 2001.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 5-и т.т. – СПб., 1995.

Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарики, 2003.

Татаркевич В. Історія філософії: В 2-х т.т. / За ред. А. Шкраб’юк (пер. з пол.) – Львів, 1997–1999.

Философия: Учеб. пособие / Под ред. А.Г. Спиркина. – М., 2002.

Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін. – К.: Либідь, 1994.

Філософія: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В.Х. Арутюнов, М.М. Демченко, С.Л. Йосипенко та ін. – К., 1999.

Філософія: навч. посібник / За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2002.

Філософія: Підручник / За ред. Г.А. Заїченка та ін. – К., 1995. –

Додаткова література

Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 1973.

Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу: навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

Мотрошилова Н.В. Социально-исторические корни немецкой классической философии. – М., 1990.

Ойзерман Т.И. Философия Канта как радикальная ревизия метафизики и ее новое содержание // Вопросы философии. – 1992. – №11. – С. 14–20.

Основы философии в вопросах и ответах: Учеб. пособие / Под ред. Е.Е. Несмеянова. – Ростов на Дону, 2002.

Шинкарук В.И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. – К., 1964.

Шинкарук В.И. Логика, диалектика и теория познания И. Канта. – К., 1974.

Тема 7 Посткласична європейська філософія ХІХ–ХХ ст.

План

1. Плюралізм течій сучасної філософії, критичний перегляд принципів і традицій класичної філософії.

2. Ірраціоналізм. Ірраціоналістичний і містичний підхід у філософському аналізі (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, В. Дільтей).

3. Позитивізм: етапи розвитку та різновиди.

4. Екзистенціальна філософія та її різновиди (С. К’єркегор, М. Хайдеггер, А. Камю, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс). Життя і смерть, сенс існування, проблема свободи.

5. Філософські проблеми психоаналізу (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Е. Фромм).

Основні поняття: неопозитивізм, філософія життя, філософська антропологія, герменевтика, структуралізм, екзистенціалізм, неотомізм, ірраціоналізм, фрейдизм, неофрейдизм, відчуження, свобода, абсурдність буття.

Теми рефератів

@ Песимістична етика А.Шопенгауера та її сучасна оцінка.

@ Ідеї філософії С. К’єркегора як попередника екзистенціалізму.

@ Філософія марксизму про предмет та завдання «наукової філософії».

@ Філософські ідеї Ф. Ніцше та їх суперечливий вплив на громадську думку.

@ Представники та ідеї екзистенціалізму.

@ Сцієнтистська філософія ХХ ст.

@ Ідеї фрейдизму та неофрейдизму у філософії ХХ ст.

@ Провідні напрями релігійної філософії ХХ ст.

@ Філософський постмодерн: вихідні ідеї та їх оцінка.

@ Філософія та соціальні процеси в сучасному українському суспільстві.

Основна література

Виндельбанд В. История философии: Пер. с нем. П. Рудина. – К., 1997.

Історія філософії: Підручник / За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002.

Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М.: Логос, 2002.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 5-и т.т. – СПб., 1995.

Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М: Гардарики, 2003.

Философия: Учеб. пособие / Под ред. А.Г. Спиркина. – М., 2002.

Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін. – К.: Либідь, 1994.

Філософія: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В.Х. Арутюнов, М.М. Демченко, С.Л. Йосипенко та ін. – К., 1999.

Філософія: навч. посібник / За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2002.

Філософія: Підручник / За ред. Г.А. Заїченка та ін. – К., 1995.

Додаткова література

Камю А. Бунт человека. – М., 1990.

Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М., 1994.

Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – М, 1995.

Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма. – М., 1986.

Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? – М, 1991.

Основы философии в вопросах и ответах: Учеб. пособие / Под ред. Е.Е. Несмеянова. – Ростов на Дону, 2002.

Радлов Є.Л. О марксистской философии // На переломе. Философия и мировоззрение. Философские дискуссии 20-х годов. – М., 1990. – С. 254–255.

Фрейд З. Основы психоанализа. – М., 1990.

Фромм Э. Душа человека. – М., 1998.

Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1992.

Шопенгауэр А. Свобода и нравственность. – М., 1992.

Юнг К. Г. Пробы души нашего времени. – М., 1994.

Ясперс. К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.