К.Маркс пен Ф.Энгельстiң диалектикалық материализмiнiң негiзiндежатқан диалектика кiмдiкi?

1. О.Конт

2.Г.Гегель

3. А.Тойнби

4. О.Шпенглер

5. Л.Фейербах

309. Бұл философ үшiн басты қызығушылық қоғамдық еңбек концепциясы, капитализмдi сынау:

1. Ф.Ницше

2. А.Камю

3. Р.Декарт

4. К.Маркс

5. Т.Гоббс

310. "Заратустра солай деген" шығарманың авторы:

1. Ф.Ницше

2. А.Камю

3. Р.Декарт

4. К.Маркс

5. Т.Гоббс

311. "Философтар әр түрлi амалдармен әлемдi түсiндiрiп келдi, бiр мәселеоны өзгертуде жатыр" деген пiкiрдiң авторы;

1. К.Маркс

2. А.Камю

3. Р.Декарт

4. Ж.Ж.Руссо

5. Т.Гоббс

312. «Жақсылықтың идеалы абсолюттi адамгершiлiк заң, адамның басты iзгiлiгi-парасаттылық, бостандық»-қай философқа тән:

1. И.Кант

2. А.Камю

3. Р.Декарт

4. Ж.Ж.Руссо

5. Т.Гоббс

313. Жоғарғы, табиғаттан тыс нәрсенi әлем құрылысының орталық және анықтаушы факторы деп жариялайтын дүниетаным:

1. теоцентризм

2. материализм

3. агностицизм

4. эмпиризм

5. рационализм

314. Ойлау физиологиялық процесс деп санаған философиялық ағым."Бауырөттi шығаратындай, ми ойлауды бөлiп шығарады" :

1. силлогизм

2. софизм

3. вульгарлық материализм

4. паралогизм

5. агностицизм

315. Даосизм қай философиялық дәстүрге жатады:

1. Еуразиялық

2. Шығыстық

3. Әлемдiк

4. Қытайлық

5. Батыс Еуропалық

Ш.Монтескьенiң билiктi бєлу теориясындағы мемлекет құрылымы бiр-бiрiне тәуелсiз қандай үш бұтақтан тұрады?

1. Адвокатура, прокуратура, сот

2. парламент, сенат, депутаттар корпусы

3. заң шығарушы, атқарушы, сенат

4. сот, парламент, сенат

5.заң шығарушы, атқарушы, сот

317. Адам мәселесiн зерттейтiн философияның бөлiгi:

1. антропология

2. әлеуметтiк философия

3. онтология

4. гносеология

5. аксиология

318. Адамның игiлiгiне бағытталған қасиеттердi белгiлейтiн этикалық категория:

1. Әдiлеттiлiк

2. зұлымдық

3. жауапкершiлiк

4. жақсылық, ізеттілік

5. бақыт

319. Милет мектебi өкiлдерiнiң қайсысы бүкiл дүниенiң субстанциясы деп "апейронды", яғни анықсыз және шексiз нәрсенi табады :

1. Гегель

2. Анаксимен

3. Будда

4. Фалес

5. Анаксимандр

320. Бүкiл табиғатты жанды деп қарастырған философиядағы ұғым:

1. гилозоизм

2. тотемизм

3. монизм

4. экзистенциализм

5. позитивизм

Философия тарихында диалектикалық логика категорияларының, принциптерiнiң және заңдарының жүйесiн алғаш болып негiздеген кiм?

1. Гегель

2. Лейбниц

3. Декарт

4. Аристотель

5. Руссо

Позитивизмнiң эмпириокритизм деген түрiнiң басты өкiлдерi кiмдер болады?

1. О.Контр пен Г.Спенглер

2. Э.Мах пен Р.Авенариус

3. Б.Рассел мен Л.Витгенштейн

4. М.Шлик пен Р.Карнап

5. Т.Кун мен П.Фейерабенд

323. Антикалық философтар физика деген, орта ғасыр философтары оны былай атаған:

1. Онтология

2. Диалектика

3. Схоластика

4. Метафизика

5. Софистика

324. Қардың ақ екенiн терiске шығарған ойшыл:

1. Анаксимен

2. Федон

3. Анаксагор

4. Гераклит

5. Пифагор

325. Қайта өрлеу заманының философы:

1. Коперник

2. Р.Декарт

3. Ф.Бэкон

4. Дж.Беркли

5. Дж.Локк

Жаңа заманның қай философы этикадан утилитаризм теориясын қолданды?

1. Д. Юм

2. Р.Декарт

3. Ф.Бэкон

4. Дж.Беркли

5. Дж.Локк

327. "Н.Коперник табиғат мәселелерiнде шiркеу беделiне соққы болған өшпес жаңалық ашты.Бұл революциялық акт табиғатты зерттеу ғылымдарының тәуелсiздiгiн айқындады.Осыдан бастап жаратылыстанудың теологиядан босап шығуының жыл санауы басталады" деп Ф.Энгельс сипаттағн әлем үлгiсi:

1.дүниенiң гелиоцентрлiк жүйесi

2. дүниенiң антропоцентрлiк жүйесi

3. дүниенiң теоцентрлiк жүйесi

4. дүниенiң космоцентрлiк жүйесi

5. дүниенiн геоцентрлiк жүйесi

Жаңа заманның қай философиялық ағымы тек қана адаммен оның санасының объективтi өмiр сүретiндiгiн мойындап қағлан дүниенi жоққа шығарды?

1. Сенсуализм

2. Рациолизм

3. Мубъективтi идеализм

4. Эмпиризм

5. Солипсизм

Ай 18 ғ. Немiс философы диалектикаға классикалық анықтама бердi?

1. И.Фихте

2.Г.Гегель

3. Л.Фейербах

4. И.Кант

5. Ф.Шеллинг

Озғалыс ғылымының қай анықтамасы ең жалпы философиялық сипатқа ие болып табылады?

1. қозғалыс - кез - келген өзгерiс, жалпы өзгерiс

2. қозғалыс - физикалық - химиялық процестер

3. қозғалыс - адам түйсiктерiнiң жиынтығы

4. қозғалыс - денелердiң кеңiстiктегi орын алмастыруы

5. қозғалыс - сананың ағымы

Гуманистердiң айтуынша, адамды барлығында да айырып, өзгешелейтiн Алланың сыйы, нұры,ол...

1. сезiмталдық

2. дарын

3. ақыл - ой

4. адамгершiлiк

5. жекешелiк