Тематика підсумкових навчальних робіт

1. Проблема первоначала у давній грецькій філософії та її імплікації у подальшій філософській думці.

2. Кореляція понять «природа» та «космос» у ранніх грецьких філософів: онтологічний та антропологічний аспекти.

3. Діалектика чуттєвого та раціонального у філософії Геракліта з Ефесу.

4. Піфагорійське вчення про число як первоначало та його імплікації у подальшій філософській думці.

5. Суще у дзеркалі емпіричного світу: епістемологія представників Елейської школи.

6. Діалектика статики та динаміки у філософському вченні Емпедокла.

7. Філософська концепція Анаксагора: античне вчення про безкінечність.

8. Сократ vs софістичний релятивізм.

9. Міфологічне й раціональне у філософії Платона.

10. Філософія мови у Аристотеля (на матеріалі праць «Органону»).

11. Вчення Аристотеля про чесноти.

12. Вчення Аристотеля про щастя та шляхи його досягнення.

13. Космічна всеєдність: неоплатонічне поняття «Єдиного» та його імплікації у подальшій філософській думці.

14. Онтологічні засади етики стоїків.

15. Принцип ἐποχή давніх скептиків і феноменологічна редукція Е. Гуссерля.

16. Психологізм як центральний принцип у філософії Аврелія Августина (на матеріалі його книги «Сповідь»).

17. Психологічна концепція часу Аврелія Августина та її імплікації у онтології та антропології.

18. Позитивне та негативне пізнання за Діонісієм Псевдо-Ареопагітом: критичний аналіз.

19. Поняття «сенс життя» та «образ життя» у філософсько-теологічній концепції св. Максима Сповідника: критичний аналіз.

20. Цінність доброчесного життя за С. Боецієм (на матеріалі його книги «Розрада філософією»).

21. Ансельм Кентерберійський: віра та розум у пізнанні (проблема співвідношення).

22. Р. Бекон: філософське пізнання й математика.

23. Тома Аквінський: вчення про щастя та засоби його досягнення.

24. Передумови й безпосередні причини Великого європейського Відродження наук та мистецтв.

25. Вплив ідей Франциска з Асижу та чернечих орденів францисканської традиції на діячів раннього Ренесансу.

26. Філософія свідомості за Бонавентурою (на матеріалі його «Путівника душі до Бога»).

27. Вчення Йоана Дунст Скота про пізнання та множинність реальностей.

28. Номіналізм У. Оккама у середньовічній суперечці довкола проблеми універсалій: критичний аналіз.

29. Математичні засади філософії Миколи Кузанського.

30. Еразм з Роттердаму: вчення про щастя та шляхи його досягнення.

31. М. Монтень: репрезентація індивідуального споглядання дійсності як особливий тип філософування.

32. М. Монтень: філософія особистісного буття та людського існування.

33. Соціально-утопічні вчення доби Великого європейського Відродження: передумови виникнення та ціле покладання.

34. Філософія мови у добу Відродження: загальний аналіз.

35. Дж. Бруно: «мученик науки» чи забобонний фанатик?

36. Інквізиційний процес над Г. Галілеєм: філософська перспектива.

37. Метафізика Р. Декарта (на матеріалі його книги «Про першу філософію»).

38. Критика Ф. Беконом учення Аристотеля: критичний аналіз.

39. Вплив ідей Ігнатія де Лойоли та Товариства Ісуса на мислителів Нового часу.

40. Б. Паскаль й його «Апологія Християнства»: критичний аналіз.

41. Британський емпіризм: різновиди та їх особливості: від Ф. Бекона та Дж. Локка до Дж. Берклі та Д. Г’юма.

42. Проблема людського пізнання у емпіричній філософії: розмаїття поглядів.

43. Філософські погляди І. Ньютона.

44. Філософська методологія Б. Спінози: критичний аналіз.

45. Філософія й математика у вченні Ґ.В. Ляйбніца: точки перетину.

46. Критика цивілізації Ж.-Ж. Руссо: критичний аналіз.

47. Філософська позиція Вольтера: спроба прояснення.

48. Комплекс ідей та суперечності у філософії доби Просвітництва.

49. Трансцендентальний ідеалізм І. Канта та Ф.В.Й. Шеллінга: критичний аналіз.

50. Абсолютний ідеалізм та панлогізм Г.В.Ф. Гегеля: критичний аналіз.

51. Філософія волі та уяви А. Шопенгауера та її імплікації у подальшій філософській думці.

52. Критика гегельянства С. Кьєркегором: загальні риси та характеристика.

53. Відображення головних інтуїцій та ідей філософії А. Бергсона у французькій літературі поч. ХХ ст.

54. Психоаналіз З. Фройда: критичний аналіз головних ідей.

55. Ф. Ніцше: філософія як індивідуальний бунт проти суспільного тиску.

56. Філософія людини й мас у творчій спадщині Ф. Ніцше.

57. Соціальна філософія Х. Ортеги-і-Гассета.

58. Філософія історії за К. Ясперсом та О. Шпенглером: критичний та порівняльний аналіз.

59. Онтологія й мова та їх кореляція за М. Гайдеґґером: критичний аналіз.

60. Онтологія М. Гартмана: критичний аналіз.

61. Філософські тенденції доби Пост-Модерн: критичний аналіз.

62. Проблема симуляції та симулякризації дійсності у сучасному світі.

63. Культурні концепти як симулякри втраченої дійсності.

64. Філософія й наука: спільне й відмінне у їхніх підходах до пізнання дійсності.

65. Філософська еволюція Л. Віттґенштайна: від «Логіко-філософського трактату» до «Філософських досліджень».

66. Філософія мови Л. Віттґенштайна.

67. Метафізика: «за» та «проти».

68. Марксизм: філософія, що працює чи соціальна утопія?

69. Дослідження мови в контексті аналітичної філософії (Л. Віттґенштайн, А.Дж. Ейер, В.В.О. Квін та ін.).

70. Тілесність людини як філософська проблема.

71. Духовність людини як філософська проблема.

72. Популярний й елітарний виміри філософського знання: критичний аналіз.