Поняття реалізації норм міжнародного права

В

сучасних доктринах між­народного права не бракує термінології для забезпечення процесу реалізації норм міжнародного права. Кількість термінів є настільки знач­ною, шо за ними часто втрачається сам об'єкт терміноло­гічного визначення. В одних авторів - це «функціону­вання міжнародного права», «міжнародно-правове регу­лювання», «міжнародно-правовий вплив»; в інших - «між­народне правоздійснення», «імплементація норм міжна­родного права», «реалізація норм міжнародного права», «здійснення міжнародного права», «застосування», «вико­нання», «дотримання», «використання», «міжнародне пра-возастосування» тощо.

Зауважимо, що численний термінологічний апарат ви­користовується здебільшого стосовно одного й того само­го правового стану, хоч є далеко не синонімічним. Часто проблема криється в переплутуванні форм, способів, за­собів, стадій реалізації норм міжнародного права.

Функціонування міжнародного права являє собою уп­равлінські, регулятивні, інформаційні, виховні та інші впливи на міжнародні відносини, зокрема на їх суб'єктів.

Ьь,

Поняття реалізації норм міжнародного права - №1 - открытая онлайн библиотека Поняття реалізації норм міжнародного права - №2 - открытая онлайн библиотека Глава XIII Реалізація норм міжнародного права

Отже, міжнародно-правовий вплив - то є форма зв'язку міжнародного права з його суб'єктами та об'єктом. Він не завжди буває суто правовим. Та частина міжнародно-правового впливу, що є правовою за змістом, називається міжнародно-правовим регулюванням.

Міжнародно-правове регулювання за своїм змістом є владним впливом суб'єктів міжнародного права (насам­перед держав) на свої взаємовідносини за допомогою юридичних норм. Часто функцію регулювання ототожню­ють із функцією управління. Але це робиться не тому, що управлінські й регулятивні функції права - тотожня фор­ма його прояву. Скоріше, наука міжнародного права ще не дослідила особливостей його управлінської дії у світо­вому співтоваристві. Бо ж на сьогодні більше, ніж теза «управління є необхідною функцією соціальної системи», науковці, на жаль, не можуть сказати.

Поки що сутність такого впливу права на соціальне середовище обмежується констатацією факту: «Підхід до міжнародного права як до елемента системи управ­ління відкриває нові можливості перед теорією і прак­тикою» '.

Іноді маловивчену форму прояву міжнародного пра­ва називали терміном, який використовували зарубіжні автори в дослідженні цього явища. Але часто не зверта­лося уваги на те, що цей термін вони використовували в певному контексті й щодо специфічних форм прояву міжнародного права. Так, у вітчизняну науку були за­несені терміни «імплементація» та «інкорпорація», які нібито точніше відображають процес реалізації норм міжнародного права. Найвагомішим аргументом на ко­ристь такого запозичення його прихильники (А. С. Га-вердовський, М. Г. Осмолеску та ін.) називають те, що ряд конвенцій мають спеціальні статті під назвою «ім­плементація». Але, по-перше, це ще не доказ, бо про­блема перекладу ніколи не замінить правової. По-дру­ге, навіть у високоавторитетних міжнародно-правових актах трапляються недоліки термінологічного характе­ру. Наприклад, Віденська конвенція про право міжна­родних договорів у частині, присвяченій здійсненню норм міжнародного права (ч. III «Дотримання, застосу-

1 Лукашук И. И. Международное право. Общая часть. М, 1996. С. 159.

__________ Форми та способи реалізації норм міжнародного права_____

вання і тлумачення договорів»), використовує терміни «дотримання» і «застосування» як рівнозначні. Зали­шається тільки подивуватися, як це зробив провідний фахівець у галузі права міжнародних договорів І. І. Лу­кашук: «Але ж бо готувалася (Віденська конвенція) фа­хівцями найвищого класу».

Реалізація норм міжнародного права є втіленням у життя норм міжнародного права через поведінку (дії або утримання від дій) суб'єктів міжнародного права, їхню діяльність щодо практичного здійснення міжнародно-пра­вових розпоряджень. Суть реалізації полягає у втіленні узгоджених правил поведінки (норми права) індивідуаль­ними діями суб'єктів міжнародного права.

У механізмі міжнародно-правового регулювання реа­лізація норм міжнародного права є окремою стадією втілення прав та обов'язків суб'єкта в його поведінку. Саме на цій стадії можна дати найповнішу відповідь на те, чи досяг міжнародний правотворець бажаного ре­зультату під кутом зору структури реалізації норм між­народного права, бо більшість фахівців вважають, шо на сьогодні вона склалася в головний компонент - у підсистему системи механізму міжнародно-правового регулювання.