Курсових робіт

Порядок і строки виконання та захисту курсових робіт з дисципліни «Цивільний процес» визначаються навчальним планом, планом роботи кафедри відповідно до графіка навчального процесу.

Тематика курсових робіт з дисципліни «Цивільний процес» розробляється відповідно до професійних задач, зафіксованих у фаховій освітньо-кваліфікаційній характеристиці, завдань вдосконалення правової системи та національного законодавства, напрямку наукових досліджень кафедри.

Студентам надається право вільного вибору теми із запропонованих у списку, який затверджений кафедрою. Не рекомендується виконувати курсову роботу на одну й ту ж тему декільком студентам.

З переліку тем, запропонованих кафедрою, студент обирає ту, яка найповніше відповідає його майбутнім професійним інтересам та схильностям. Перевага надається темі, при розробці якої студент може виявити максимум особистої творчості та ініціативи.

Зміна теми курсової роботи можлива за згодою кафедри до закінчення 1/3 строку, відведеного на підготовку курсової роботи. Для зміни теми студент повинен подати письмову заяву на ім’я керівника кафедри з обґрунтуванням причини зміни, на підставі якої керівник кафедри за узгодженням з керівником курсової роботи надає відповідний дозвіл. Самовільна зміна теми курсової роботи після її затвердження без дозволу наукового керівника та завідувача кафедри не дозволяється.

Обрана тема курсової роботи реєструється на кафедрі, а за студентом закріплюється науковий керівник з числа науково-педагогічного складу кафедри. Науковий керівник надає допомогу у виборі теми, розробці плану курсової роботи, доборі літератури, методології та методів дослідження, здійснює систематичне консультування студента з питань змісту та організації написання курсової роботи, контролює її виконання, рецензує здійснену роботу.