Склад, обсяг, терміни виконання змістових модулів та комплексна оцінка знань з дисципліни

Робоча навчальна програма

Дисципліни

“Інформатика”

для напряму підготовки “Телекомунікації”

Узгоджено: Начальник навчального відділу   ________________ к.т.н., проф. Драган С. В.   Програму рекомендовано кафедрою ТЕЕС Протокол № ___ від ____________   Завідувач кафедри ТЕЕС   _________ д.т.н., проф. Рябенький В.М.

Миколаїв, 2011


    “УЗГОДЖЕНО”   Зав. кафедри ТЕЕС _________ д.т.н., проф. Рябенький В.М.

З м і с т

1. Загальні відомості............................................................................................................................... 4

2. Розподіл навчального часу................................................................................................................ 4

3. Мета і завдання дисципліни.............................................................................................................. 5

4. Склад, обсяг, терміни виконання змістових модулів та комплексна оцінка знань з дисципліни 6

4.1. Короткий зміст тем лекцій змістовних модулів курсу, посилання на джерела інформації.... 7

4.2. Лабораторні роботи........................................................................................................................ 9

5. Навчально-методичні матеріали.................................................................................................... 11

5.1. Основні джерела інформації........................................................................................................ 11

5.2. Додаткові джерела інформації..................................................................................................... 12

6. Питання для поточного та підсумкового контролю................................................................... 12

7. Індивідуальна робота студентів..................................................................................................... 14

8. Самостійна робота студентів.......................................................................................................... 15

9. Методичні вказівки........................................................................................................................... 15

10. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів................................................... 15

11. Технічні засоби навчання.............................................................................................................. 17

12. Зміни та доповнення....................................................................................................................... 17


Робоча навчальна програма складена на основі робочої навчальної програми дисципліни „Інформатика”, затвердженої у 2001 р. Програма перероблена у зв’язку із впровадженням кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) та зміною навчального плану напряму.

Загальні відомості

Дисципліна “Інформатика” надає студентам знання основ функціонування головних комплектуючих ПК та програмного забезпечення сучасних комп’ютерів. Оволодіння матеріалом курсу дозволить майбутньому спеціалісту з телекомунікаційної техніки гнучко вирішувати широкий ряд питань, пов’язаних з використанням комп’ютера для математичних обчислень, обробки та зберігання інформації, розробки програмного забезпечення, автоматизованого проектування апаратури, керування та створення інтелектуальних систем різного рівня складності.

Дисципліна базується на елементарних знаннях та уміннях, отриманих після вивчення шкільного курсу інформатики, а її фундаментальні основи використовуватимуться студентами протягом усього часу навчання для вирішення практичних задач багатьох учбових дисциплін бакалаврату “Телекомунікації”, серед яких – „Інженерно-комп’ютерна графіка”, „Інтернет-технології”, „Алгоритмічні мови та програмування”, „Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації” тощо.

Розподіл навчального часу

Розподіл навчального часу за формами навчання та видами навчальних занять згідно з навчальним планом здійснено таким чином:

Форма навчання Семестр Всього годин (залікових кредитів) Розподіл за видами занять Форма атестації
Лекції (семінари) Практичні заняття Лабораторні заняття Індивідуальна робота СРС
Денна (4,5) (1) - (0,5) (1,5) (1,5) Екзамен

Мета і завдання дисципліни

Метою викладання дисципліни “Інформатика” є набуття студентами поглиблених знань, умінь та навичок роботи з сучасною обчислювальною технікою.

Завдання дисципліни – розкрити арифметичні та логічні основи роботи ПЕОМ, принципи побудови сучасних комп’ютерів, використання існуючих програмних продуктів та створення нових.

По закінченню вивчення дисципліни студенти повинні:

- знати: апаратну конфігурацію та програмні засоби персонального комп’ютера;

- вміти: переводити числа з десяткової системи числення у бінарну, вісімкову, шістнадцяткову; виконувати елементарні логічні операції; пояснювати принципи роботи основних комплектуючих персональних комп’ютерів; здійснювати підбір конфігурації комп’ютера; практично користуватись прикладним програмним забезпеченням;

- мати уяву про можливі сфери використання комп’ютерної техніки у промисловості та побуті.


Склад, обсяг, терміни виконання змістових модулів та комплексна оцінка знань з дисципліни