У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою

13. Установіть відповідність між основними властивостями процесорів та їх характеристиками.

А) розрядність Б) швидкістьопрацювання даних (швидкодія) В) тактова частота Г) кеш-пам'ять Д) кількість ядер   1) частота керуючих сигналів, які узгоджують роботу процесора 2) кількість двійкових розрядів, що можуть одночасно опрацьовуватися процесором 3) середня кількість операцій, які виконуються за одиницю часу 4) кількість однакових за структурою процесорів, що об’єднані в одну мікросхему 5) ємність кеш-пам’яті

У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою - №1 - открытая онлайн библиотека У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою - №2 - открытая онлайн библиотека

 

У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою - №3 - открытая онлайн библиотека 14. Установіть відповідність між логічними операціями та відповідними таблицями істиності.

А) диз’юнкція (OR)

Б) кон’юнкція (AND)

В) заперечення (NOT)

Г) виключна диз’юнкція (XOR)

Д) еквівалентність (XNOR)

Завдання 15-17 з відкритою відповіддю.

У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.

15. Задано числовий масив з N елементів. Знайдіть усі невід’ємні елементи масиву.

Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на робочому столі комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).

16. Засобами програми для створення слайдових презентацій (наприклад, MS PowerPoint) створіть презентацію, яка міститиме покрокову інструкцію з опрацювання аудіоданих засобами операційної системи, які встановлено на ва­шому комп’ютері. Для цього:

1) одним з відомих вам способів створіть презентацію. Зверніться до довідкової служби операційної системи та розгляньте розділ Музика, відео, ігри та фото­графії. Використовуючи матеріал розділу Звуки і музика, створіть слайди з матеріалами про основні можливості засобів операційної системи, які встанов­лено на вашому комп’ютері, щодо запису та відтворення звуку;

2) при цьому створюйте екранні копії основних етапів опрацювання звуку засо­бами операційної системи та додавайте їх до слайдів презентації (на один слайд - одну ілюстрацію). До кожного слайда додайте назву та текст відпо­відного кроку інструкції;

3) на окремому слайді побудуйте діаграму для порівняння програм опрацювання аудіоданих, які встановлено на вашому комп’ютері;

4) збережіть презентацію у файлі з іменем Âoeidêa_3eyK.ppt у папці Атеста- ціяПрізвище.

У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування. При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні – виводяться на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.

17. Запишіть програму для обчислення суми квадратів додатних елементів масиву дійсних чисел. Кількість елементів масиву n (5 < n < 30), числа вводяться з кла­віатури.