Зміст і послідовність виконання завдань. Тема: Редагування тексту

Практична робота №5.

Тема: Редагування тексту. Форматування символів, абзаців, сторінок.

Мета: ознайомитися з текстовим процесором Microsoft Word; набути практичних навичок роботи з текстовим документом (створення, збереження, редагування, форматування символів та абзаців).

Після виконання роботи студент повинен

знати: можливості текстового процесору; правила форматування символів, абзаців,

які дії можна виконувати з фрагментами тексту; різні режими перегляду документа.

вміти: створювати та зберігати текстові документи; настроювати середовище користувача текстового процесора; змінювати параметри форматування символів, абзаців;роздруковувати документ на принтері.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця: ПК, ОС Windows ХР, MS Word.

Інструктаж з техніки безпеки:дотримуватись правил техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (через 10 хв. після початку роботи). (Варіант 2).

Питання контролю:

1. Як запустити програму-редактор?

2. Як створити новий документ?

3.Як відкрити раніше створений документ?

4.Як мінімізувати вікно документа й програми?

5.Як включити панель інструментів і лінійки?

Короткі відомості з теоретичної частини.

Текст – це будь-яка інформація, зображена символами комп'ютера.

Текстовий процесор Microsoft Word – це додаток Windows, призначений для створення, перегляду, модифікації й друку текстових документів. Microsoft Word є одним з основних елементів інтегрованого пакета Microsoft Office.

Сучасні текстові процесори дозволяють створювати документи трьох типів:

1) документи для роздруківки на папері (друковані документи);

2) електронні документи;

3) Web-Документи для використання в мережі Інтернет.

Запуск програми Microsoft Word здійснюється з Головного меню Windows за допомогою команди ПУСК→Програми→ Microsoft Word. Файл програми Microsoft Word – winword.exe звичайно перебуває в папці Program Files→ Microsoft Office→Office.

Запуск програми може здійснюватися кожним зі стандартних способів запуску додатка, у тому числі подвійним клацанням миші по значку документа, асоційованого з Microsoft Word.

Вікно програми Microsoft Word має наступний вигляд:

               
  Зміст і послідовність виконання завдань. Тема: Редагування тексту - №1 - открытая онлайн библиотека   Зміст і послідовність виконання завдань. Тема: Редагування тексту - №2 - открытая онлайн библиотека   Зміст і послідовність виконання завдань. Тема: Редагування тексту - №3 - открытая онлайн библиотека
 
 
    Зміст і послідовність виконання завдань. Тема: Редагування тексту - №4 - открытая онлайн библиотека

Зміст і послідовність виконання завдань. Тема: Редагування тексту - №5 - открытая онлайн библиотека

 
  Зміст і послідовність виконання завдань. Тема: Редагування тексту - №6 - открытая онлайн библиотека

Рядок меню Microsoft Word (як і багатьох додатків Windows) складається з пунктів: Файл(робота з файлами документів),Правка(редагування документів), Вид (перегляддокументів), Вставка(вставка в документ символів, малюнків, діаграм, формул і ін), Форматформатування документів – шрифт, параметри абзацу), Сервіс (сервісні функції – перевірка орфографії й ін.), Таблиця(робота з таблицями), Вікно (робота з вікнами документів), Довідка(довідкова інформація про Microsoft Word),Рута(правопис, заміна й ін.), Index, Плай(переклад).

Символ – мінімальний елемент текстового документа, уводиться на місці миготливого курсору.

Слово – набір символів, що знкаходиться між двох пробілів.

Речення – одне або кілька слів, зв'язаних змістом.

Абзац – це частина документа, за якої розміщається маркер абзацу. При уведенні тексту абзац завжди закінчується натисканням клавіші Enter.

Поля – розміри поля сторінки.

Основні правила вводу тексту:

Ø не натискайте на клавішу вводу для переходу на новий рядок;

Ø не натискайте на клавішу Пробіл для створення абзацних відступів і центрування тексту;

Ø не натискайте на клавішу Backspace,щоб перемістити курсор до позиції з помилкою;

Ø щоб одержати більшу букву, Натиснути на клавішу Shift;

Ø стежите, щоб не була натиснута клавіша Caps Lock, інакше всі букви будуть більшими;

Ø пам’ятайте, що наступний абзац (після натискання на клавішу вводу) успадкує вид (стиль) попередні.

Етапи створення текстового документу:

Зміст і послідовність виконання завдань. Тема: Редагування тексту - №7 - открытая онлайн библиотека Набiр i збереження текстового документа полягає у введеннi його тексту магнiтному диску.

Редагування - це Правка помилок, внесення додаткових слiв i речень, змiна їх розташування, вилучення зайвих фрагментiв.

Форматування - це надання потрiбного вигляду: встановлення шрифтiв, оформлення абзацiв, таблиць.

Макетування - це оформлення заголовкiв, розбивка документа на сторiнки, їх нумерацiя, внесення формул, графiчних об’єктiв.

Друк - це процес виведення на папiр усiх або вибраних сторiнок створеного документа.

Зміст і послідовність виконання завдань.

1. Ввімкнути ПК. Завантажити текстовий редактором Microsoft Word і переглянути його меню.

2. Вести текст за зразком з відповідним форматуванням.

Для того чтобы уверенно работать с текстовыми редакторами и настольными издательскими системами, необходимо освоить и уяснить некоторые сведения из издательского дела.

Особую значимость при подготовке и формировании текста для издания имеют шрифты. Шрифты - основное изобразительное средство издательских систем, с их помощью можно добиться большей художественной выразительности текста.

Шрифты различаются по гарнитуре, начертанию, размеру и назначению. Гарнитурой называется совокупность шрифтов одного рисунка во всех начертаниях и кеглях. Кегль - размер шрифта, определяемый размером литеры по вертикали, исчисляемый в пунктах.

Буквы располагаются по базовой линии. Расстояние между строками называют интерлиньяжем. Отношение толщины основных и дополнительных элементов определяет контрастность шрифта. Форму букв шрифта определяют цветность и ритм. Отношение высоты буквы к её ширине называют шириной шрифта.

Шрифт на компьютере - это файл или группа файлов, обеспечивающих вывод текста на 6 со стилевыми особенностями шрифта.

3. Зберегти файл під ім’ям ПР 5 в папці Мої документи\Група.

4. Включити панелі інструментів Стандартна, Форматуванняі Малюванняі лінійку. Задати вид документу – Розмітка сторінки.

5. Задати параметри сторінки: стандартний розмір аркуша, книжкову орієнтацію, розміри полів: верхнє - 2,5 см. нижнє -2,5 см., праве – 2,5 см., ліве – 2,5 см., от края колонтитула: верхнього – 1, 5 см., нижнього – 1, 5 см.

6. Перевірити, чи задані параметри:

· Автоматично перевіряти орфографію й Завжди пропонувати заміну.

· задати одиниці вимірювання на лінійці – сантиметри.

· задати режим – показувати границі області тексту.

· вибрати мову для перевірки правопису – український або росіянин.

· задати режим автоматичного переносу слів.

· задати час автозбереження документу - 8 хвилин.

· задати пароль для відкриття документа - 12345.

7. Перевірити правопис і виправити помилки.

8. Ознайомитись з технікою копіювання, переміщення тексту.

9. Виконати форматування тексту:

· змінити шрифт: Courier New;

· розмір: 14;

· накреслення:напівжирний курсив;

· колір: червоний;

· інтервал: 20 пт;

· анімація – неонова реклама;

· видозміну букв: до першого рядка - на всі великі з тінню.

10. Виконати форматування абзаців:

· спосіб вирівнювання тексту: По ширині;

· відступ першого рядка абзацу: 1 см;

· ширину абзацу:15 см;

· інтервали:перед абзацом 6пт, а після абзацу 4пт;

· міжрядковий інтервал: полуторний;

· відступ: ліворуч – 0,5 см, праворуч -1,35 см.

11. Роботу продемонструвати викладачу і скласти звіт.