V. система поточного і підсумкового контролю

Навчальні досягнення студентів з науково-дослідної практики оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок.

Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 5.1, табл. 5.2.

Таблиця 5.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

№ п/п Вид діяльності Кількість балів за одиницю Кількість одиниць для розрахунку Всього
1. Аналіз інтернет-ресурсів з теми дослідження. Моніторинг інформації на предмет наукової достовірності і якості 0,5
2. Зіставний аналіз інформації на вітчизняних та закордонних інтернет-ресурсах 0,5
3. Робота з реферативними журналами 0,5
4. Опрацювання сучасних періодичних наукових видань (8 вітчизняних і 2 іноземних)
5. Вивчення дисертаційного фонду з теми дослідження
6. Опрацювання нових надходжень до бібліотеки (10) 0,5
7. Систематизація матеріалів опрацьованих фондів (5-10) 0,5
8. Оновлення бібліографії з теми дослідження    
9. Вивчення змісту та методики організації роботи науково-дослідної установи.    
10. Вивчення плану роботи одного з відділів установи    
11. Здійснення допомоги відділу наукової установи в оновленні бібліографії з однієї з тем дослідження    
12. Вивчення специфіки проведення наукових заходів з їх аналізом (наукової конференції, семінару, захисту дисертації тощо ‑ 5)
13. Участь в організації та проведенні наукових заходів (2)
14. Підготовка залікової роботи (наукової статті, аналітичної записки тощо ‑ 1)
15. Самоаналіз навчальної практики    
Максимальна кількість балів: 100 балів

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:

Ø Методи усного контролю:індивідуальне опитування, співбесіда.

Ø Методи письмового контролю: щоденник, звіт, залікова робота.

Ø Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Таблиця 5.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

Підсумкова кількість балів Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
1-34     35-59 «незадовільно» (з обов’язковим повторним курсом) «незадовільно» (з можливістю повторного складання) F     FX
60-68 69-74 «задовільно» E D
75-81 82-89 «добре» C B
90-100 «відмінно» A

VІ. ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

1. Щоденник науково-дослідної практики, який відображає роботу студента за весь період практики та містить наступні розділи: відомості про науково-дослідну установу, у якій проходила практика; індивідуальний план роботи студента-практиканта, спостереження та опис змісту і організації роботи наукових відділів, основних її напрямів, опис документації науково-дослідної установи.

2. Аналіз інтернет-ресурсів з теми дослідження (20).

3. Аналіз опрацьованих сучасних періодичних наукових видань (8 вітчизняних і 2 іноземних).

4. Аналіз опрацювання нових надходжень до бібліотеки (10).

5. Аналіз дисертаційного фонду з теми дослідження (3).

6. Оновлення бібліографії з теми дослідження.

7. Залікова робота (наукова стаття, аналітична записка тощо ‑ 1).

8. Самоаналізу науково-дослідної практики.

9. Фотоматеріали, що демонструють проведення студентом-практикантом різних видів науково-дослідної практики.

ВСІ ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИ ПОДАЮТЬСЯ У ПАПЦІ, ЩО МАЄ НАЗВУ

«ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ»