Рефераты дайындау және қорғау

Бақылау түрі Бағалау Бағалау белгілері
Рефераты дайындау және қорғау безендірілуі Өте жақсы Бағалауға сай: А (95-100); А- (90-94)   Қорғау кезінде ешқандай қателер, түсінбеушіліктер жібермесе қойылады. Пән бойынша теориялар, концепциялар мен бағыттарға сүйеніп, оларды бағалап, басқа пәндердегі ғылыми жетістіктерді қолданса. Текстті компьютерде басып, тақырып бойынша глоссарий жазса, мазмұны мен безендірілуі рефератты жазу талаптарына сай, қолданылған әдебиеттер көлемі жеткілікті және соңғы жылғы шығарылымдағы болса қойылады.
Жақсы Бағалауға сай: В+(85-89); В (80-84); В- (75-79).   Студент қорғау кезінде дөрекі қате жібермей, қағидасыз түсінбеушіліктер не болмашы қате жіберіп, оны студенттің өзі жойса, оқытушының көмегімен бағдарламаны материалдарды жүйелендірсе қойылады. Текстті компьютерде басып, тақырып бойынша глоссарий жазса, рефератты жазуда мазмұны мен безендірілуінде болмашы қателіктер жіберілген болса қойылады.
Қанағаттанарлық Бағалауға сай: С+ ( 70-74); С ( 65-69); С-(60-64); D+( 50-54) Егер студент жауап беру кезінде қағидасыз түсінбеушіліктер не қате жіберіп, тек оқытушы ұсынған оқу әдебиеттерімен шектелсе, материалдарды жүйелендіруде үлкен қиындықтарға тап болса қойылады. Рефератты жазуда мазмұны мен безендірілуінде айтарлықтай қателіктер жіберілсе, текстті қолмен жазса, реферат мазмұны алынған тақырыбына мүлдем сай келмесе және пайдаланылған әдебиеттер тізімі өте аз немесе интернет желісінен дайын материалды алған болса қойылады.
Қанағаттанарлықсыз Бағалауға сай: Р (0-49)   Реферат мазмұны алынған тақырыбына мүлдем сай келмесе пайдаланылған әдебиеттер тізімі өте аз немесе интернет желісінен дайын материалды алған болса қойылады.

Тақырып бойынша презентация

Бақылау түрі Баға Бағалау белгілері
Тақырып бойынша презентация Безендіру Өте жақсы: А (4,0; 95-100%); А- (3,67; 90-94%) бағаға сәйкес   Баға қойылады: егер де студент презентация кезінде ешқандай қателік пән дәлсіздік жібермесе. Тақырып бойынша теорияларды, концепция мен бағыттарды білсе және оларға баға бере білсе, ғылыми жетістіктерді келтіргенде. Мазмұны мен безендірілуі презентацияға қойылатын талапқа сай болғанда. Тақырып бойынша дайындалған слайдтар саны 15-тен кем емес болғанда.
Жақсы: В+(3,33; 85-89%); В (3,0; 80-84%); В- (2,67; 75-79%). бағаға сәйкес Баға қойылады: егер де студент Презентация кезінде айтарлықтай емес қателік пен айтарлықтай емес дәлсіздік жіберсе немесе қағидалық қателік жіберіп, оны студент өзі түзесе, материалды оқытушының көмегімен жүйелей білгенде. Мазмұны мен безендірілуінде презентацияға қойылатын талаптан сәл ғана ауытқу болғанда. Тақырып бойынша дайындалған слайдтар саны 15-тен кем емес болғанда.
Қанағаттанарлық: С+ (2,33; 70-74%); С (2,0; 65-69%); С-(1,67; 60-64%); D+(1,0; 50-54%) бағаға сәйкес Баға қойылады: егер де студент презентация кезінде айтарлықтай дәлсіздік жібергенде немесе қағидалық қателік жіберіп, оқытушы айтқан негізгі әдебиттермен ғана шектелгенде, материалды жйелей алмағанда. Мазмұны мен безендірілуінде презентацияға қойылатын талаптан айтарлықтай ауытқушылық болғанда. Презентацияның мазмұны тақырыпқа сай келмегенде. Дайындалған слайдтар саны 15-тен кем болғанда.
Қанағаттанарлықсыз F (0; 0-49%) бағаға сәйкес     Баға қойылады: егер де студент презентация кезінде айтарлықтай қағидалық қателік жіберіп, ғылыми терминологияны қолдана алмаса, жауап бергенде айтарлықтай логикалық қателіктер жібергенде. Тақырыптың мазмұны толық ашылмағанда. Мазмұны мен безендірілуінде презентацияға қойылатын талаптан ауытқушылық болғанда. Дайындалған слайдтар саны 15-тен кем болғанда.

Тест тапсырмасын дайындау

Бақылау түрі Баға Бағалау белгілері
Тест тапсырмасын дайындау   Өте жақсы: А (4,0; 95-100%); А- (3,67; 90-94%) бағаға сәйкес   Баға қойылады: егер тест тапсырмаларының саны 20-дан кем емес, мерзімге сай өткізілгенде. 1Тесттің мәні мазмұнды. Тест тапсырмалары нақты, дұрыс, әрі дәл құрастырылған. Берілген жауаптары бір типті және адекватты. Жауабының алгоритмі бар, жауабы дұрыс белгіленген.
Жақсы: В+(3,33; 85-89%); В (3,0; 80-84%); В- (2,67; 75-79%). бағаға сәйкес Баға қойылады: егер тест тапсырмаларының саны 20-дан кем емес, мерзімге сай өткізілгенде. Тесттің мәні мазмұнды. Тест тапсырмалары нақты, дұрыс, әрі дәл құрастырылған. Кейбір берілген жауаптары бір типті және адекватты емес. Алайда студент өз қателігін өзі анықтады. Жауабының алгоритмі бар, жауабы дұрыс белгіленген.
Қанағаттанарлық: С+ (2,33; 70-74%); С (2,0; 65-69%); С-(1,67; 60-64%); D+(1,0; 50-54%) бағаға сәйкес Баға қойылады: егер тест тапсырмаларының саны 20, мерзімге сай өткізілгенде. Тесттің мазмұнды қате. Тест тапсырмалары дұрыс емес, әрі нақты құрастырылмаған. Кейбір берілген жауаптары бір типті емес. Жауабының алгоритмі бар, жауабы дұрыс белгіленбеген.
Қанағаттанар- лықсыз F (0; 0-49%) бағаға сәйкес Баға қойылады: егер тест тапсырмаларының саны 20 аз болғанда, тест тапсырмасы дұрыс құрастырылмаған, мазмұнсыз, жауап варианттары бір типті емес, жауап алгоритмі жоқ. Дұрыс жауаптың 50% дұрыс белгіленбеген.

-Аралық бақылау:

Бақылау түрі Бағалау Бағалау белгілері
Сұқбаттасу және тестілеу   Өте жақсы Бағалауға сай: А (95-100); А- (90-94)   Егер студент жауап беру кезінде ешқандай қате және түсінбеушілік жібермесе қойылады. Пән бойынша теориялар, концепциялар мен бағыттарға сүйене отырып, оған критикалық бағалап, басқа пәндердегі ғылыми жетістіктерді қолданса қойылады. Тест бойынша 86-100% дұрыс белгіленген.
Жақсы Бағалауға сай: В+(85-89); В (80-84); В- (75-79).   Егер студент жауап беру кезінде дөрекі қате жібермесе, қағидасыз түсінбеушіліктер не болмашы қате жіберіп, оны студенттің өзі жойса, оқытушының көмегімен бағдарламаны материалдарды жүйелендірсе қойылады. Тест бойынша 75-85% дұрыс белгіленген.
Қанағаттанарлық Бағалауға сай: С+ ( 70-74); С ( 65-69); С-(60-64); D+( 50-54) Егер студент жауап беру кезінде қағидасыз түсінбеушіліктер не қате жіберіп, тек оқытушы ұсынған оқу әдебиеттерімен шектелсе, материалдарды жүйелендіруде үлкен қиындықтарға тап болса қойылады. Тест бойынша 50-74% дұрыс белгіленген.
Қанағаттанарлықсыз Бағалауға сай: Р (0-49)   Егер студент жауап беру кезінде қағидалы түсінбеушіліктер жіберіп, тақырып бойынша тақырыпқа сай негізгі әдебиеттермен жұмыс жасамаса, пән бойынша ғылыми терминологияны қолдана алмай, дөрекі стилистік және логикалық қателермен жауап берген жағдайда қойылады. Тест бойынша дұрыс жауабы 50%-дан кем.

-Қорытынды бақылау:

Емтиханға тек қана пән бағдарламасын толық меңгерген және жіберу рейтингін жинаған студенттер жіберіледі.

20 сәүір 2011жылы бекітілген №152 «Кредиттік технология бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережесіне» сай білім алушылардың қорытынды оқу жетістіктері 100 балдық шкаламен бағаланады, балдың цифралық эквиваленті 4 балға теңеледі.

Әріп жүйесі бойынша баға Балдың цифралық эквиваленті %-дық құрылымы Дәстүрлік жүйе бойынша баға
А 4,0 95-100 Өте жақсы  
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 70-74 Қанағаттанарлық
С 2,0 65-69
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0-49 Қанағаттанарлықсыз

Жіберу рейтингін есептеу мысалы:

ЖРБ(жіберу рейтингін бағалау)= 80 +90 + 95 = 88,3

мұндағы80 –тәжірибелік сабақтың орта бағасы;

90 –аралық бақылаудың орта бағасы;

95 - СӨЖорта бағасы.

Жіберу рейтингінің пайызын мына жолмен анықтайды:

88,3х60% = 52,8 % (максимум 60%, минимум 30%)

ҚБ (қорытынды баға)

ЖРБ+ҚББ

50( 40%) – қорытынды бақылау бағасы (пән бойынша компьютерлік тестілеу).

Қорытынды баға құрамының пайызын мына жолмен анықтайды:

52,8%+ 40% = 92,8%

Барлығы:

1. қорытынды бақылау пайыздық құрамы 92 %

2. балдың сандық баламасы 92

3. балдың әріптік баламасы А-

4. дәстүрлік жүйе бойынша бағалау өте жақсы

Білім алушылардың оқу жетістіктерін тексеру үшін білімін бақылаудың келесі түрлері мен үлгілері қарастырылған:

- Ағымдық бақылау - бұл білім алушылардың оқу жетістіктерін жүйелі түрде тексеріп отыру, оны оқытушы пәннің силлабусына сәйкес күнделікті сабақ үстінде жүргізіп отырады. Онда сабақтың барлық түрлері мен үлгілері ескеріледі (аудиториялық, ОЖСӨЖ, СӨЖ, тәжірибелік дағдылары және т.б.).

Студенттердің үлгерімін ағымдық бақылау барысында оқу жетістіктері әрбір орындаған тапсырмасы 100 балдық шкала бойынша бағаланады (ағымдық сабақтарда жауап беруі, үй тапсырмасын орындауы, СӨЖ, аралық бақылау) және студенттер үлгерімін ағымдық бақылаудың қорытындысы академиялық кезең бойына жинаған бағаларының орта балымен есептеледі.

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың мұндай әдісі аралық және қорытынды аттестация кезінде қолданылады.

- Аралық бақылау – бұл бір оқу пәні шеңберінде бір академиялық кезеңде кемінде екі рет ОЖСӨЖ уақытында (теориялық оқытудың 8 және 15 апталары) жүргізіледі, аралық бақылау қорытындысы пән бойынша үлгерім және қатысу журналына және электронды журналға қойылады. Аралық бақылау қорытындысы деканатқа баянат түрінде аттестациялық аптадан кейінгі келесі дүйсенбіден кешіктірмей тапсырылады. Аралық бақылау саны пәннің силлабуста және ОЖСӨЖ кестесінде көрсетілген. Аралық бақылау қорытындысы бойынша орта балл шығарылып, ол жіберу рейтінгісін есептеу барысында ескеріледі.

- Қорытынды бақылау - компьютерлік тестілеу. Емтиханға тек қана пән бағдарламасын толық меңгерген және жіберу рейтингін жинаған студенттер жіберіледі.