Компьютер жүйелерінің сәулеті» пәні бойынша емтихан сұрақтары

1. ЭЕМ-нің жіктелуі (классификациясы).

2. ЭЕМ-нің функционалдық түйіндерінің (тораптарының) арналуы, негізгі параметрлері, жіктелуі және құрудың принциптері.

3. Сандық құрылғыларды логикалық жобалаудың теориясының негіздері.

4. ЭЕМ-нің есте сақтау құрылғыларының анықтамасы, арналуы, негізгі сипаттамалары және жіктелуі.

5. Жадыны ұйымдастыру тәсілдері.

6. FIFO типті буферлік жады.

7. Оперативтік жады (RAM).

8. Тізбекті қатынасты жады.

9. Көпмашиналы есептеу жүйелерін (КМЕЖ) қызметінің (функционалдануын) ұйымдастыру. КМЕЖ –нің байланыс түрлері.

10. ЭЕМ-нің арифметикалық және логикалық негіздері.

11. Маскалық, бағдарланатын және қайта бағдарланатын (репрограммаланатын) тұрақты есте сақтау жадылары (ROM, PROM, EPROM ЕЕРROM).

12. Динамикалық жады DRAM.

13. Статикалық жады SRAM.

14. Стектік жады (LIFO).

15. ЭЕМ-нің процессорлары.

16. Қысқартылған командалар жүйесі бар – RISC процессорлар және толық командалар жүйесі бар CISC (Complete Instruction Set Computer) процессорлар.

17. Микропроцессордың өңдейтін бөлігін ұйымдастыру.

18. ЭЕМ-нің көпбағдарламалық жұмыс істеуінің режимін ұйымдастыру кезіндегі жадыны қорғау құралдары.

19. Орталық басқару құрылғысы (ОБҚ). ОБҚ-ның негізгі функциялары.

20. Жадыны және ішкі (сыртқы) құрылғыларды басқару.

21. Ішкі (сыртқы) құрылғылардың контроллері.

22. Тізбекті интерфейстер. COM-порт. Тізбектеп жіберудің әдістері.

23. ДК-дің интерфейстері. Параллельді интерфейстер.

24. Микропроцессорлық жүйенің құрылымы.

25. Жады көлемін арттыру тәсілдері.

26. Үзілісті ұйымдастыру принциптері. Үзілудің көп деңгейлік жүйесі. Артықшылықтары.

27. Оперативтік жадыны бүркемелеу (кэштеу).

28. Ақпаратты алмастыру режимдері: дуплексті, жартылай дуплексті және симплексті.

29. Енгізу/шығарудың интерфейстері, кеңейту шиналары.

30. Процессордың негізгі блоктары. Процессордың жұмыс істеуі.

31. Интерфейстік шиналар және жадыны ұйымдастыру.

32. Көппроцессорлық жүйелер.

33. Процессор өнімділігін арттыру тәсілдері.

34. Мультипроцессорлы компьютерлік жүйелер (МКЖ).

35. Құрылымдық ұйымдастыру типтері және МКЖ-н жобалаудың негіздері.

36. Қазіргі заманғы ДК-дің процессорларының параметрлері және сипаттамалары.

37. Динамикалық жадының бақылаушысы (контроллері). Кэш-жады.

38. Ақпаратты алмастыру тәсілдері.

39. Ақпаратты асинхронды және синхронды алмастыру. Деректерді жіберу режимдері.

40. Енгізу/шығару порттары. Үзіліс кезіндегі ақпаратты алмастыру.

41. Процессорды орнату.

42. Корпус сипаттамалары.

43. Қатты дискіні орнату.

44. Жадыны орнату.

45. Кеңейту карталарын шешу және орнату.

46. Аналық тақтаға сипаттама. Аналық тақтаны орнату.

47. Дискіжетекті орнату. Иілгіш дискеталардың деректерін қалпына келтіру.

48. Дыбыстық картаны орнату.

49. CD-ROM жинақтағышын орнату және баптау. Деректерді жіберу жылдамдығы.

50. Бейнеадаптерін орнату. Бейнеадаптердің өткізу мүмкіндігі.

51. DVD-ROM жинақтағышын орнату және баптау. Деректерді жіберу жылдамдығы.

52. IDE және SCSI интерфейстері.

53. BIOS-ты жаңарту және қалпына келтіру.

54. CMOS Setup Utility программасы.

55. Аламалы-салмалы (разъем) және желілер (кабельдер).

56. BIOS Setup- ты баптау.

57. Жүктеу қателерін POST – платаларының көмегімен диагностика жасау.

58. BIOS –тың парольдік қорғауын орнату. Ұмытылған пароль проблемасының шешімдері.

59. Кэш жадысын басқару.

60. Оперативті жадыны басқару.


Оқу әдістемелік кешенді дайындаған Турсунбаев Б.Ж.., аға оқытушы 1

(Ф.А.Ж., ғыл.атағы, қолы)

Кафедра отырысында талқыланды Каф.меңгерушісі ___________ 1

«______»_______________________20__ж.

Әдістемелік комиссиямен мақұлданды Төрағасы___________________________________

«______»_______________________20__ж.

Кафедрада келісілді Каф.меңгерушісі______________________

«______»_______________________20__ж.


МАЗМҰНЫ