Тема 3: Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

Питання для самоконтролю

1. Метод аудиту.

2. Загальнонаукові методи, що використовуються в аудиті.

3. Спеціальні прийоми аудиту.

4. Методичні прийоми аудиту.

5. Використання методики експрес-аналізу для економічного читання бухгалтерської звітності.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

На основі визначених об'єктів аудиту (завдання 5 теми 1) потрібно запропону­вати методи їх аудиторського контролю. Результати оформити у вигляді таблиці.

Методи контролю об'єктів аудиторської перевірки

Об'єкт аудиту Методи контролю
   

Завдання 2.

Визначити джерела інформації та процедури аудиту статей Звіту про фінансові результати (ф. 2) та заповнити таблицю.

Методика проведення аудиту статей Звіту про фінансові результати

Стаття Звіту про фінансові результати Джерела аудиту Процедури аудиту
     

Тестування

Запитання Варіанти можливих відповідей
1. До загальнонаукових методів аудиту належать: А. Аналіз Б. Інвентаризація В. Контрольний обмір Г. Синтез Д. Індукція Є. Дедукція
2. До методичних прийомів аудиту належать: А. Аналіз Б. Зустрічна перевірка В. Інформаційне моделювання Г. Аналогія Д. Економічний аналіз Є. Абстрагування

Тема 4: Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю

Питання для самоконтролю

1. Суть аудиторського ризику.

2. Інформаційний ризик та його відмінність від аудиторського ризику.

3. Основні концепції, на яких ґрунтується оцінка аудиторського ризику.

4. Модель визначення аудиторського ризику та Ті інтерпретація.

5. Суть властивого ризику.

6. Суть ризику контролю.

7. Суть ризику невиявлення.

8. Оцінка аудиторського ризику.

9. Зміст експертно-аналітичної оцінки аудиторського ризику.

10.Суть внутрішнього контролю.

11.Суб'єкти та об'єкти внутрішнього контролю.

12.Методи вивчення внутрішнього контролю.

13.Оцінка системи внутрішнього контролю.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Визначте ризик невиявлення помилок аудиторської перевірки ВАТ «Кар­пати»:

а) Якщо вимоги до аудиторського ризику високі (АР = 1%);

б) Якщо вимоги до аудиторського ризику середні (АР = 5%);

в) Якщо вимоги до аудиторського ризику низькі (АР = 10%).

Умова:

Властивий ризик за результатами оцінки експертів аудиторської фірми становить 35 %. Ризик внутрішнього контролю оцінюється як сумарна величина впливу факторів на систему внутрішньогосподарського контролю.

Оцінка ризику внутрішнього контролю

Фактори, що впливають на оцінку внутрішнього контролю Оцінка експертів (%)
Компетентність контрольного персоналу 12,6
Організація системи обліку і внутрішнього контролю 5,1
Правильність відображення операцій в обліку 8,0
Кадрова політика адміністрації та перепідготовка працівників 3,9
Наявність служби внутрішнього аудиту та її функції 6,7
Розподіл повноважень і обов'язків 2,9
Методи адміністративного контролю 5,8
Санкціонування операцій 0,0
Контроль за документами та їх зберіганням 5,4
Відношення адміністрації до внутрішнього контролю 5,4
Використання контрольних процедур 5,2
Підпорядкованість контрольного персоналу 4,8
Нагляд за виконанням контрольних процедур 4,1
Наявність технічних і технологічних засобів контролю 0,0
Складна корпоративна структура або складні операції 0,0
Інші фактори 2,6

Критерії оцінки ризику внутрішнього контролю:

1. Є випадки некомпетентності контрольного персоналу в окремих питаннях.

2. Організація обліку і внутрішнього контролю не повністю відповідає чинному законодавству і умовам бізнесу.

3. Внутрішній контроль за правильністю відображення операцій в обліку здійснюється не систематично.

4. Недосконала кадрова політика, перепідготовка кадрів не здійснюється.

5. Відсутня служба внутрішнього аудиту.

6. Є випадки не чіткого розподілу повноважень і обов’язків.

7. Методи адміністративного контролю не достатньо ефективні.

8. Здійснення господарських операцій санкціонується керівником.

9. Не існує надійної системи контролю за зберіганням документів.

10. Адміністрація не приділяє уваги внутрішньому контролю.

11. Недостатньо вдалий вибір і використання контрольних процедур.

12. Контрольний персонал підпорядкований керівникам структурних підрозділів.

13. Нагляд за виконанням контрольних процедур здійснюється не систематично.

14. Існує ручна обробка інформації та її відображення у паперових носіях.

15. Відсутні дочірні підприємства (філії) та складні господарські операції.

16. Існує незначний вплив інших факторів.

Завдання 2.

Визначте ризик невиявлення на прикладі підприємства, де студент відбу­вав виробничу практику (для студентів заочної форми навчання за основу взяти підприємство - місце основної роботи).

Завдання 3.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з запасами. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання -матеріали з місця роботи.

Тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з запасами

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
Так Ні Інфор-мація відсутня
           

Завдання 4.

Розробити тест внутрішнього контролю з оцінки організації оплати праці (за формою, яка наведена у завданні 1). Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю за оплатою праці на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони від­бували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання -матеріали з місця роботи.

Завдання 5.

Дати оцінку чинної системи внутрішнього контролю на підставі про­веденого тестування організації обліку основних засобів. Які потрібно аудитору провести додаткові процедури для збору необ­хідних доказів про оцінку стану обліку основних засобів?

У процесі аудиторської перевірки ВАТ "Карпати" аудитор отримав такі відповіді на його запитання.

Запитання Отримані відповіді
1.Чи дотримуються облікової політики з обліку основних засобів? 2.Чи дотримуються на підприємстві графіка проведення інвентаризації основних засобів? 3.Чи створена на підприємстві постійно діюча комісія для введення основних засобів в експлуатацію або їх списання і ліквідацію? 4.Чи своєчасно нараховується амортизація та чи дотримуються на підприємстві чинних нормативів? 5.Для первинного обліку руху основних засобів використовують типові міжвідомчі форми? 6.Чи своєчасно оформляються первинні документи на надходження, переміщення і вибуття основних засобів? 7.При ліквідації основних засобів отримані матеріали оприбутковуються на складі для подальшої реалізації? 8.Чи правильно відображені на рахунках бухгалтерського обліку операції з руху основних засобів? 9. Чи правильно організовано аналітичний облік основних засобів? Так     Ні     Ні   Так   Так   Ні   Ні   Так   Ні

Завдання 6.

Дати порівняльну характеристику внутрішньгосподарського контролю і внутрішнього аудиту за наведеними ознаками.

Порівняльна характеристика внутрішньгосподарського контролю і внутрішнього аудиту

Ознака Внутрішньо-господарський контроль Внутрішний аудит
1.Мета    
2.Завдання    
3.Суб’єкти    
4.Об’єкти    
5.Методичні прийоми    
6. Види звітності    
7.Користувачі інформації    

Тестування

Назва запитання Варіант можливих відповідей
1. Аудиторський ризик є наслідком таких чинників: А.Зменшення до прийнятного рівня інформаційного ризику для користувачів фінансових звітів Б. Ризик того, що можуть мати місце суттєві помилки В. Ризик того, що не буде виявлено суттєвих помилок
2. Ризик бізнесу аудитора - це А. Ймовірність того, що аудиторська фірма може зазнати збитків у процесі взаємодії з клієнтом Б. Ризик того, що можуть мати місце суттєві помилки В. Ризик того, що не буде виявлено суттєвих помилок
3. На ризик бізнесу аудитора впливають такі чинники: А. Недосконалість чинного законодавства Б. Форма власності підприємства-замовника В. Непорядність замовника Г. Конкурентне середовище підприємства-замовника Д. Недостатня компетентність судових органів у господарському праві
4. Властивий ризик – це А. Ризик того, що реєстри бухгалтерського обліку і фінансова звітність клієнта містять недостовірну інформацію Б. Ризик, який виражає міру готовності аудитора надати позитивний висновок без застережень за умови, що ймовірність існування суттєвих помилок у фінансовій звітності клієнта після проведення аудиту не перевищує величини АР В. Ризик того, що система внутрішнього контролю клієнта не може вчасно запобігти помилкам або знайти їх у обліку і звітності
5. Аудитор завжди прагне А. Максимізувати значення прийнятного аудиторського ризику Б. Мінімізувати значення прийнятного аудиторського ризику
6. Які МСА дають змогу ви­вчити й оцінити систему внутрішнього контролю? А. МСА №240 Б. МСА №300 В. МСА №320 Г. МСА №400 Д. МСА №550 Є. МСА №800
7. Елементами структури внутрішнього контролю є: А. Контрольна сфера Б. Сфера управління В. Система обліку Г. Планування Д. Процедури контролю Є. Методи управління
8. Процедури внутрішнього контролю повинні містити: А. Визначення відповідного санкціонування ви­користання операцій Б. Перевірка виконавчої дисципліни В. Перевірка дотримання графіка документо­обороту Г. Визначення відповідальності партнерів по бізнесу Д. Перевірка виконання договорів на постачан­ня матеріальних цінностей
9. До завдань внутрішнього контролю належать: А. Визначення критичного стану об'єкта в да­ний момент Б. Перевірка виконання прийнятих управлінсь­ких рішень В. Експертна оцінка стратегічного розвитку підприємства Г. Надання кваліфікованої допомоги партнерам по бізнесу Д. Розробка нових технологій
10. Суб'єктами внутрішнього контролю є: А. Керівник підприємства Б. Працівники внутрішнього аудиту В. Посадові особи структурних підрозділів Г. Брокери Д. Робітники цехів основного виробництва Є. Дизайнери
11. Користувачами контрольної інформації є: А. Керівник підприємства Б. Внутрішній аудитор В. Менеджери Г. Незалежний аудитор
12. Основними напрямами внутрішнього контролю є: А. Вартість Б. Ціна В. Сума Г. Реальність Д. Повнота
13. Тестування відносять до: А. Процедур аудиту Б. Прийомів аудиту В. Форм контролю Г. Методів контролю

Тема 5: Планування аудиту

Питання для самоконтролю

1. Суть і зміст планування аудиту.

2. Завдання процесу планування аудиту.

3. Види планування та їх характеристика.

4. Характеристика і послідовність етапів стратегічного планування аудиторської діяльності.

5. Послідовність і зміст етапів планування аудиторського процесу.

6. Суть аудиторських процедур.

7. Класифікація процедур аудиту.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Скласти план та програму аудиту. Аудиторська група у складі трьох чоловік проводить перевірку фінансової звітності та обліку виробничих запасів. Строк аудиторської перевірки 14 робочих днів, починаючи з 01.11.05 р. Склад аудиторської групи: ст. аудит. Тіщенко О.О., аудитор Короленко М.С., аудитор Малахова Т.В.

Загальний план аудиту

Заплановані види робіт Період проведення Виконавець Нормативно-правова база Примітки
         

Програма аудиту

Об'єкти аудиту Аудиторські процедури Період проведен­ня Обсяг вибірки Вико- навець Робочі документи аудитора Норматив-но-правова база
             

Тестування

Назва запитання Варіанти можливих відповідей
1. До завдань аудиту на початковій стадії відносяться: А. Ознайомлення з бізнесом клієнта і його обліковою політикою Б. Оцінка аудиторського ризику В. Складання аудиторського висновку Г. Складання акта виконаних робіт Д. Координація робіт аудитора
2. Основними показниками планування аудиторської перевірки є: А. Обсяг робіт Б. Чисельність аудиторського персоналу, залученого до аудиту В. Кількість днів, відведених на перевірку Г. Аудиторські процедури Д. Оцінка аудиторських доказів Є. Витрати на аудит
3. Поточне планування аудиторської діяльності передбачає: А. Розробка і складання конкретної програми аудиторської перевірки Б. Розробка та складання бізнес-плану на поточний рік В. Розробка і складання стратегічного плану Г. Розробка загального плану конкретної аудиторської перевірки підприємства
4. За змістом процесу аудиторські процедури поділяються на: А. Однорідні Б. Комплексні В. Основні Г. Допоміжні Д. Комп'ютерного контролю Є. Ручного контролю
5. За циклами господарських операцій аудиторські процедури поділяються на: А. Погоджені Б. Незалежні В. Придбання і витрачання Г. Одержання доходів Д. Виробництва Є. Реалізації