Відображення в обліку нарахування амортизації нематеріальних активів

Зміст операції Дебет Кредит
Нараховано суму амортизації на об'єкти нематеріальних активів, які використовуються:    
у виробництві
при підготовці нового виробництва
адміністрацією цеху
адміністрацією підприємства
в операціях збуту продукції
у сфері соціально-культурного призначення

Закінчення табл. 11.2

Відображено нарахування амортизації в за балансовому обліку

Метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з умов одержання майбутніх економічних вигід. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби".

Інвентаризація нематеріальних активів

Проведення інвентаризації нематеріальних активів має свої особливості. Комісія перевіряє існування нематеріальних активів в основному в грошовому (вартісному) вираженні на підставі первинних документів (для програмного забезпечення треба перевірити і його робочий стан).

Крім того, комісією встановлюється можливість одержання економічних вигід від використання нематеріальних активів, відповідність облікової вартості активів їхньої реальної вартості.

Якщо при інвентаризації виявлені нематеріальні активи, які не придатні до використання, то їх вносять в інвентаризаційний опис і списують із балансу.

Інвентаризаційний опис складається в довільній формі, але повинний містити такі реквізити:

інвентарний номер нематеріального активу;

назву та коротку характеристику об’єкту;

первісну вартість і суму накопиченої амортизації;

термін використання об'єкта;

підписи членів комісії та ін.

Якщо при проведенні інвентаризації виявлені зайві нематеріальні активи, то матеріально відповідальна особа повинна в письмовій формі інвентаризаційної комісії пояснити причину виникнення надлишків.

Після цього комісія повинна встановити відповідність виявлених надлишків критеріям визнання нематеріальними активами, визначити до якої групи їх віднести, встановити джерело придбання таких активів, визначити їхню первісну вартість.

Нестача та надлишки нематеріальних активів, виявлені в результаті інвентаризації, відображається в обліку кореспонденцією рахунків, яка наведена в табл. 11.3.

Таблиця 11.3