СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ. Розрахунок рейтингових балів

Розрахунок рейтингових балів

За видами поточного (модульного) контролю

№ п/п Вид діяльності Максимальна Кількість балів за одиницю Тема 1 Тема 2 Тема 3 Разом за І модуль Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Разом за ІІ модуль Всього
1. Відвідування лекцій
2. Відвідування семінарських занять
3. Виконання завдання для самостійної роботи (домашнього завдання)
4. Робота на семінарському занятті
5. ІНДЗ                
6. Написання реферату                
7. Написання модульної контрольної роботи                
8. Підсумок (максимальний)  
Коефіцієнт: 100:224=0,4

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

1. Робоча навчальна програма.

2. Плани-конспекти лекцій і семінарів.

3. Наочність (мапи, схеми, ілюстративні матеріали).

4. Тематика реферативних робіт.

5. Тематика самостійних занять.

6. Тестові завдання для модульних контрольних робіт.

7. Система оцінювання навчальних досягнень студентів.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Історія української культури. – Т.1-4. – К., 2001-2008.

2. Історія української культури / Іван Крип'якевич (заг.ред.). – К., 2002.

3. Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. - К., 2001.

4. Українська культура:Лекції / Дмитро Антонович (заг.ред.). - К., 1993.

Додаткова:

5. Александрович В. Західноукраїнські малярі ХVІ століття. Шляхи розвитку професійного середовища / В. Александрович. - Л., 2000.

6. Барабаш Ю.Я. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю.Я. Барабаш. - К., 2007.

7. Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки / А. Біла. - К., 2006.

8. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі / М.Ю. Брай­чевсь­кий. – К., 1988.

9. Геник-Березовська З.Грані культур. Бароко, романтизм, модернізм / З. Геник-Березовська.- К. : Гелікон, 2000.

10. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка / Г. Грабович. - К., 2003.

11. Грушевський М.С. Історія української літератури: У 6 т. /М.С. Грушевський. - К.: Либідь, 1993-1996.

12. Гурбик А. О. Українське суспільство на зламі середньовіччя і нового часу: нариси з історії ментальності та національної свідомості / А.О. Гурбик, О.І. Гуржій, В.М. Матях, В.М. Ричка, К.І. Салій. - К., 2001.

13. Дворнік Ф. Слов'яни в європейській історії та цивілізації / Ф. Дворнік - К., 2005.

14. Європейське відродження та українська література XIV–XVIII ст. – К., 1993.

15. Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні у XVI-XVIII ст. / П.М. Жолтовський. – К., 1983.

16. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-XVII ст. / Я.Д. Ісаєвич. – К., 1966.

17. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я.Д. Ісаєвич. - Л., 2002.

18. Когут З.-Є. Коріння ідентичности: Студії з ранньомодерної та модерної історії України / З.-Є. Когут. - К., 2004.

19. Крижанівський О.П. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3. кн. / О.П. Крижанівський, С.М. Плохій, В.І. Ульяновський. – К., 1994.

20. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2 т. / І. Лисяк-Рудницький. – К., 1994.

21. Медынцева А.А. Грамотность в Древней Руси: По памятникам эпиграфики Х - первой половины XIII века / А.А. Медынцева. - М., 2000.

22. Микитась В.Л. Давньоукраїнські студенти і професори / В.Л. Микитась. - К., 1994.

23. Мицько І.А. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1636) / І.А. Миць­ко. – К., 1990.

24. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України / В.М. Нічик. - К., 1997.

25. Овсійчук В.А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві / В.А. Овсійчук. - К., 2001.

26. Огієнко І.І. Історія українського друкарства / І.І. Огієнко. - Либідь, 1994.

27. Оглоблин О. Люди старої України та інші праці / О. Оглоблин. – Острог, 2000.

28. Реалізм та соціалістичний реалізм в українському живопису радянського часу: Історія, колекція, експеримент. - К., 1998.

29. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933: Поезія - проза - драма - есей / Юрій Лавріненко (упоряд.). - К., 2004.

30. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси / Б.А. Рыбаков. - М., 1987.

31. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков. - М., 1981.

32. Ричка В.М. Церква Київської Русі (соціальний та етнокультурний аспект) / В.М. Ричка. - К., 1997.

33. Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) / П.М. Сас. - К., 1998.

34. Степовик Д.В. Українська графіка XVI-XVIII ст. Еволюція образної системи / Д.В. Степовик. - К., 1982.

35. Україна XVII ст.: суспільсьтво, філософія, культура. - К., 2005.

36. Українське бароко: У 2 т. - Х., 2004.

37. Український авангард 1910-1930 років: Альбом. - К., 1996.

38. Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія: У 2. ч. - К., 1995.

39. Фрис В.Я. Історія кириличної рукописної книги в Україні: X-XVIII ст. / В.Я. Фрис. - Л., 2003.

40. Хижняк З.І. Історія Києво-Могилянської академії / З.І. Хижняк, В.К. Маньківський. - К., 2008.

41. Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д.І. Чижевський. - К., 2008.

42. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський. - К., 1992.

43. Чижевський Д.І. Реалізм в українській літературі / Д.І. Чижевський. - К., 1999.

44. Чижевський Д.І. Українське літературне бароко: Вибрані праці з давньої літератури / Д.І. Чи­жевський. - К., 2003.

45. Чижевський Д.І. Філософія Г.С. Сковороди / Д.І. Чижевський. - Х., 2004.

46. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом: Нариси із історії культури до початку XVIII століття / І. Шевченко. - Л., 2001.

47. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яко­венко. - К., 2005.

48. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. / Н. Яковенко. - К., 2002.

Ресурси Інтернету: http://litopys.org.ua/ (Ізборник. Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації: літописи, історія, мовознавство, давня українська література, політологія, літературознавство, граматики та лексикони, історичні мапи тощо).