VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА. Мета ІНДЗ: вироблення у студентів навичок самостійної роботи з історичними джерелами та історіографічною літературою для удосконалення знань

Мета ІНДЗ: вироблення у студентів навичок самостійної роботи з історичними джерелами та історіографічною літературою для удосконалення знань, отриманих у процесі навчання.

Зміст ІНДЗ: поглиблене вивчення студентами окремих проблем вітчизняної історії.

Види ІНДЗ:

¨ Оглядовий реферат;

¨ Тематична презентація (створена за допомогою програми Microsoft PowerPoint).

Орієнтовна структура ІНДЗ:

¨ Вступ. Обгрунтування актуальності теми. Огляд джерел та історіографії проблеми.

¨ Основна змістовна частина.

¨ Висновки.

¨ Список використаних джерел та літератури.

Критерії оцінювання ІНДЗ:

№ зп Опис критерію Максимальна кількість балів
2. Якість опрацювання джерел й історіографічних праць
3. Обґрунтованість висновків
4. Якість оформлення роботи
Разом 30 бали

Шкала оцінювання ІНДЗ:

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий 25 - 30 Відмінно
Достатній 20 - 24 Добре
Середній 5 - 19 Задовільно
Низький 0 - 4 Незадовільно

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Історія України».

Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни «Історія України»:

¨ Пам’ятки первісного мистецтва на теріторії України.

¨ Релігійні вірування первісної людини.

¨ Петрогліфи Кам’яної Могили та їхня інтерпретація.

¨ «Кам’яні баби» степів Причорномор’я як культурне явище.

¨ Образотворче мистецтво культурно-історичної спільноти Кукутені-Трипілля.

¨ Духовний світ населення культурно-історичної спільноти Кукутені-Трипілля.

¨ Скіфський звіриний стиль.

¨ Релігійні вірування скіфів.

¨ Сарматська культура на території сучасної України.

¨ Пам’ятки античної культури в Північному Причорномор’ї.

¨ Язичництво давніх слов’ян.

¨ Місце та роль церкви в культурному житті середньовічної Русі.

¨ Освіта в середньовічній Русі.

¨ Писемність в середньовічній Русі.

¨ Наукові знання в середньовічній Русі.

¨ Архітектура середньовічної Русі.

¨ Музичне мистецтво в середньовічній Русі.

¨ Іконопис у середньовічній Русі.

¨ Розвиток освіти та шкільництва в українських землях у XIV – XVI ст.

¨ Єзуїтське шкільництво на українських землях.

¨ «Галицький Ренесанс».

¨ Острозький культурно-освітній осередок.

¨ Книгодрукарство в Україні у ранньоновий час.

¨ Місце та роль Києво-Могилянської академії в історії української культури.

¨ Шляхетська культура XVI – XVІI ст.

¨ Внесок козацтва в культуру українського народу.

¨ Українська барокова архітектура.

¨ Український бароковий театр.

¨ Українська барокова література.

¨ Василіянське шкільництво.

¨ Григорій Сковорода: філософ, поет, педагог.

¨ Харківський університет як осередок української культури в першій половині ХІХ ст.

¨ Роль та місце Тараса Шевченка в історії української культури.

¨ Роль та місце Івана Франка в історії української культури.

¨ Українська реалістична проза другої половини XIX ст. як джерело для дослідження історії повсякденності та української ментальності.

¨ Імпресіонізм в українській літературі.

¨ Українське авангардне мистецтво першої третини ХХ ст.

¨ Постмодернізм у сучасній українській літературі.