Грошові, фінансові та крдитні відносини в системі економічних відносин: спільне та відмінне

Грошові відносини в цій сукупності є найширшим поняттям. Вони

пов'язані з економічними відносинами, які виникають в процесі використання грошей, як унікального засобу обміну та пов'язані із виміром вартості (ціни) різноманітних товарів та послуг. У фаховій економічній літературі грошові відносини визначаються, як "…рух грошових зобов'язань,

чує процес обігу різних видів грошей, які виконують повною мірою чи частково функції міри вартості, засобу обертання, платежу, нагромадження (чи заощадження), світових грошей"

Фінансові відносини – це частина грошових відносин, яка пов'язана з формуванням та використанням грошових фондів з метою забезпечення розширеного відтворення, задоволення потреб суб'єктів господарювання та населення, здійснення економічних, соціальних, політичних та інших функцій сучасної держави. В. Опарін фінансові відносини визначає як відносини, які

"…відображаючи рух вартості від одного суб'єкта до іншого, характеризують обмінні, розподільні і перерозподільні процеси і проявляються у грошових потоках" . У сукупності суб'єктів фінансових відносин важливою є роль держави. У процесі суспільного виробництва фінансові відносини відображають насамперед відносини розподілу. Сукупність фінансових відносин в межах економіки країни формує її бюджетну систему.

Кредитні відносини – це відособлена частина грошових відносин,

пов'язана зі створенням та використанням позичкового капіталу. Вони характеризують "…специфічні економічні відносини, пов'язані з акумулюванням тимчасово вільних ресурсів (матеріальних благ, товарів та послуг, грошових

зобов'язань, фінансових коштів), наданих потім кредитором боржнику на умовах добровільності, терміновості, платності і поверненості". Таким чином, в основу кредитних відносин закладено процес надання вартості (в грошовій або товарній формах) у позику і повернення її разом із

певним відсотком. Формування кредитних відносин пов'язано з існуванням кредитної системи – сукупності кредитних інституцій (банків та інших фінансових структур). Ці кредитні установи забезпечують функціонування специфічного кредитного механізму, який включає основні принципи кредитування, кредитне планування та управління кредитом, умови та методи креди-тування, способи його кількісного регулювання.

Взаємозв'язок і взаємозалежності між грошовими, фінансовими та

кредитними відносинами є надзвичайно складними та суперечливими та визначаються, значною мірою, станом розвитку економіки країни.