Пропозиція. Закон пропозиції. Фактори, що впливають на зміну пропозиції

Пропозиція(S) – це кількість благ, яку продавець хоче і здатний запропонувати для продажу за певний період часу. Обсяг пропозиціївизначається кількістю благ, яка запропонована для продажу в певний період часу. На обсяг пропозиції впливає як ціна блага, так і нецінові чинники.

Залежність обсягу пропозиції від ціни товару називають функцією пропозиції і позначають Qs(p),а її графік – кривою пропозиції. Крива пропозиції показує, яку кількість товару виробники хотіли б продати залежно від ціни.

Пропозиція. Закон пропозиції. Фактори, що впливають на зміну пропозиції - №1 - открытая онлайн библиотека

Рис. 2.3. Крива пропозиції

Рух по кривій показує зміну величини пропозиції, тобто кількості товару, яку виробники бажають і можуть продати, внаслідок зміни ціни при інших рівних умовах.

Функція пропозиції також задається графічним, табличним або аналітичним (алгебраїчним) способом. У випадку аналітичного способу задання функції пропозиції обсяг пропозиції розраховують шляхом підстановки значення ціни у деяку формулу:

Q(s) = c + d∙p (2.2)

Закон пропозиціївідображає пряму залежність між ціною і обсягом пропозиції: при збільшенні ціни обсяг пропозиції зростає, і навпаки.

Аналогічно реакція продавців на зміну нецінових чинників проявляється у зрушенні кривої пропозиції. Таке зрушення відбувається внаслідок зміни тієї кількості товару, яку виробники можуть і хочуть продати.

Такими неціновими чинниками є:

· ціни на ресурси;

· технологія виробництва;

· ціни на інші блага;

· очікування зміни цін;

· кількість продавців на ринку;

· економічна політика.

Якщо нецінові детермінанти пропозиції зазнають зміни, положення кривої пропозиції буде змінюватися. Переміщення кривої пропозиціївправо означає збільшення пропозиції, а переміщення вліво – скорочення пропозиції блага. Переміщення кривої пропозиції означає зміну пропозиції.

Пропозиція. Закон пропозиції. Фактори, що впливають на зміну пропозиції - №2 - открытая онлайн библиотека

Рис. 2.4. Переміщення кривої пропозиції

Ринкова рівновага

Результатом взаємодії попиту і пропозиції є ринкова ціна, яка влаштовує і споживачів, і виробників. Її особливості:

· вона фіксується в точці перетину кривих попиту і пропозиції;

· точка перетину кривих попиту і пропозиції є точкою рівноваги;

· в точці рівноваги обсяг попиту дорівнює обсягові пропозиції;

· ціна, при якій обсяг попиту дорівнює обсягові пропозиції, є рівноважною ціною.

Пропозиція. Закон пропозиції. Фактори, що впливають на зміну пропозиції - №3 - открытая онлайн библиотека

Рис.2.5. Взаємодія попиту і пропозиції

Отже, ринкова цінавідображає ситуацію, коли плани продавців і покупців на ринку повністю збігаються, а обсяг благ, який мають намір купити споживачі, абсолютно рівний обсягові благ, який мають намір запропонувати виробники. Результатом є рівноважна ціна, тобто ціна такого рівня, коли обсяг пропозиції дорівнює обсягові попиту. Становище на ринку, при якому обсяг попиту дорівнює обсягові пропозиції, тобто кількість благ, яку хочуть придбати покупці, абсолютно дорівнює кількості благ, яку можуть запропонувати виробники, є ринковою рівновагою. Іншими словами, ринкова рівновага – це ситуація на ринку, при якій відсутня тенденція до зміни ринкової ціни або обсягу вироблюваних благ. Таким чином, ринковий механізм- це тенденція ціни на вільному ринку змінюватися доти, доки ринок не досягне рівноваги.

Попит і пропозиція не завжди перебувають у стані рівноваги. На ринку можуть виникати різні відхилення, але рано чи пізно становище вирівнюється.

Якщо ціна на ринку встановлюється нижче від рівноважної ціни, утворюється дефіцит (іноді його називають надлишковим попитом), і обсяг попиту перевищує обсяг пропозиції. Таке становище зумовить суперництво покупців за можливість придбати дане благо. Конкуруючі покупці починають пропонувати вищі ціни. У відповідь на це продавці підвищують ціни. В міру зростання цін обсяг попиту скорочується, а обсяг пропозиції зростає. Це продовжується доти, доки ціна не досягне свого рівноважного рівня. Якщо мінімальний рівень ціни встановлений вище від рівноважної, обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту – утворюється надлишок благ. Ринкова рівновага і відхилення від неї зображені на графіку.

Пропозиція. Закон пропозиції. Фактори, що впливають на зміну пропозиції - №4 - открытая онлайн библиотека

Рис.2.6. Ринкова рівновага

Здатність конкурентних сил попиту і пропозиції встановлювати ціну на рівні, на якому рішення щодо продажу і купівлі синхронізуються, називаєтьсязрівноважувальною функцією ціни.

Зміна ринкової рівноваги може наступити під впливом переміщення кривих попиту та пропозиції. Виділяють декілька можливих варіантів таких впливів на ціну та обсяг благ.

1.Переміщення кривої попиту вправо, внаслідок чого зросте і рівноважна ціна, і рівноважний обсяг виробництва, або вліво, що зумовить зниження рівноважної ціни та рівноважного обсягу виробництва.

2. Збільшення пропозиції блага переміщує криву пропозиції вправо, внаслідок чого знижується рівноважна ціна і збільшується рівноважних обсяг виробництва. Зменшення пропозиції блага переміщує криву пропозиції вліво, що спричиняє підвищення рівноважної ціни і зменшення рівноважного обсягу виробництва.

Одночасне переміщення обох кривих зумовлює складніші комбінації залежно від напрямку зрушень. Тоді ефекти впливу переміщень кривих на ціну рівноваги або посилюються, або погашаються.