Заліковий модуль 2.Професійна комунікація

1. Спілкування і комунікація.

2. Функції спілкування.

3. Види, типи і форми професійного спілкування.

4. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування.

5. Невербальні компоненти спілкування

6. Гендерні аспекти спілкування

7. Поняття ділового спілкування

8. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію.

9. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання.

10. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування.

11. Мовні засоби переконування.

12. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу.

13. Види публічного мовлення

14. Презентація як різновид публічного мовлення.

15. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації.

16. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати.

17. Особливості усного спілкування.

18. Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування.

19. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.

20. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем.

21. Етикет телефонної розмови

22. Наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення.

23. Мистецтво перемовин.

24. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада.

25. Дискусія.

26. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми.

27. Технології проведення «мозкового штурму».

28. Класифікація документів

29. Національний стандарт України.

30. Склад реквізитів документів.

31. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

32. Вимоги до бланків документів.

33. Оформлювання сторінки.

34. Вимоги до тексту документа.

35. Резюме.

36. Характеристика.

37. Рекомендаційний лист.

38. Заява. Види заяв.

39. Автобіографія.

40. Особовий листок з обліку кадрів.

41. Наказ щодо особового складу.

42. Трудова книжка.

43. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.

44. Прес-реліз. Повідомлення про захід.

45. Звіт.

46. Службова записка.

47. Рапорт.

48. Довідка.

49. Протокол, витяг з протоколу.

50. Класифікація листів.

51. Реквізити листа та їх оформлювання.