VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА. Мета ІНДЗ: вироблення у студентів навичок самостійної роботи з історичними джерелами і фаховими дослідженнями для удосконалення знань

Мета ІНДЗ: вироблення у студентів навичок самостійної роботи з історичними джерелами і фаховими дослідженнями для удосконалення знань, отриманих у процесі навчання.

Зміст ІНДЗ: поглиблене вивчення студентами окремих проблем з історії української культури.

Види ІНДЗ:

1. Оглядовий реферат;

2. Тематична презентація (створена за допомогою програми Microsoft PowerPoint).

Орієнтовна структура ІНДЗ:

3. Вступ. Обгрунтування актуальності теми. Огляд джерел та історіографії проблеми.

4. Основна змістовна частина.

5. Висновки.

6. Список використаних джерел і досліджень.

Критерії оцінювання ІНДЗ:

№ зп Опис критерію Максимальна кількість балів
1. Ступінь розкриття теми
2. Обґрунтованість висновків
3. Якість оформлення роботи
Разом 30 бали

Шкала оцінювання ІНДЗ:

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий 25-30 Відмінно
Достатній 20-24 Добре
Середній 1-19 Задовільно
Низький Незадовільно

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Історія української культури».

Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни «Історія української культури»:

1. Язичництво давніх слов’ян.

2. Міфологічні уявлення давніх слов’ян.

3. Роль церкви в культурному житті середньовічної України-Русі.

4. Освіта в середньовічній Україні-Русі.

5. Книжність в середньовічній Україні-Русі.

6. Літописання в середньовічній Україні-Русі як історико-культурний феномен.

7. Наукові знання в середньовічній Україні-Русі.

8. Архітектура середньовічної України-Русі.

9. Музичне мистецтво в середньовічній Україні-Русі.

10. Іконопис у середньовічній Україні-Русі.

11. Розвиток освіти і шкільництва в українських землях у XIV–XVI ст.

12. Єзуїтське шкільництво на українських землях.

13. «Галицький Ренесанс».

14. Острозький культурно-освітній осередок.

15. Книгодрукарство в Україні у ранньоновий час.

16. Місце і роль Києво-Могилянської академії в історії української культури.

17. Українська барокова архітектура.

18. Український бароковий театр.

19. Українська барокова література.

20. Українська барокова музика.

21. Василіянське шкільництво на українських землях.

22. Григорій Сковорода: філософ, поет, педагог.

23. Харківський університет як осередок української культури в першій половині ХІХ ст.

24. Микола Гоголь і проблема українсько-російських міжкультурних комунікацій в першій половині ХІХ ст.

25. Роль Тараса Шевченка в історії української культури.

26. Роль Івана Франка в історії української культури.

27. Роль Бориса Грінченка в історії української культури.

28. Українська реалістична проза другої половини XIX ст. як джерело для дослідження історії повсякденності та української ментальності.

29. Імпресіонізм в українській літературі.

30. Українське авангардне мистецтво першої третини ХХ ст.

31. Історична пам'ять як складова частина української культури.

32. Постмодернізм у сучасній українській літературі.