Аналіз варіантів реалізації функцій

Розглядаючи можливі варіанти реалізації функцій, можна зробити висновок, що в подальшому доцільно розглядати лише наступні:

1) - F1а+ F2а + F3a + F4а+ F5а;

2) - F1а+ F2б + F3б + F4б+ F5а;

Розрахуємо показники якості отриманої моделі за формулою (5.2):

Аналіз варіантів реалізації функцій - №1 - открытая онлайн библиотека (5.2)

Результати розрахунків зведено в таблицю 5.6.

Таблиця 5.6 – Розрахунок показників якості варіантів реалізації основних функцій виробу

Основна функція Варіант реалізації функції Параметри, які у функції Абсолютне значення параметра Оцінка параметра в балах, Ві Коефіцієнт вагомості, φі Показник технічного рівня, Кя
F1 А Х1 2,5 0,16 0,4
F2 А Х1 2,5 0,16 1,77
Х2 3,5 0,22
Б Х1 2,5 0,16 1,77
Х2 3,5 0,22
F3 А Х1 2,5 0,16 1,77
Х2 3,5 0,22
Б Х2 3,5 0,22 0,77
F4 А Х1 2,5 0,16 3,53
Х3 4,5 0,28
Х4 5,5 0,34
Б Х3 4,5 0,28 3,13
Х4 5,5 0,34
F5 А Х3 4,5 0,28 3,13
Х4 5,5 0,34

5.5 Економічний аналіз варіантів реалізації виробу

Отже для побудови приладу необхідно провести певну кількість замірів, встановити зв’язок між потужністю і часом, розрахувати ефективні параметри і перейти до побудови приладу. Сформулюємо завдання та визначимо ступінь новизни і складність алгоритму, для кожного.

1. Провести заміри експериментальних результатів – Г-3.

2. Провести обробку і аналіз отриманних даних В-3.

3. Створити модель в середовищі Comsol А-1.

Відмінність між двома варіантами полягає у засобах, які використовуються. В першому випадку всі модернізації заезпечуюються зварюальною системою, яка потребує лише налаштування і перепрограмування генератора і інструменту. В другому варіанті ми отримуємо більш надійну і ефективну модель приладу, але це потребує витрат, навичок, часу і сил.

Загальна трудомісткість обчислюється за формулою (5.4):

Тор · Кск · Км · Кст · Кст.м (5.4)

Розрахуємо загальну трудомісткість для кожного по обом варіантам та зведемо результати в таблицю 5.7

Таблиця 5.7 – Розрахунок загальної трудомісткості завдань

Поправочний коефіцієнт Кск 0,3 0,3  
Коефіцієнт рівня мови Км 1,15  
Коефіцієнт використання стандартних модулів Кст 0,6 0,8  
Коефіцієнт використання стандартного математичного забезпечення Кст.м 1,2 1,6  
Загальна трудомісткість То 74,5 3,5 132,5

Складемо трудомісткість відповідних завдань, щоб отримати трудомісткість по кожному варіанту:

Т1 = (2+10+74,5) · 8 = 692 людино-години

Т2=(3,5+18+132,5) · 8 =1232 людино-години

Зрозуміло, що вищу трудомісткість має 2 варіант.

В процесі моделювання приймає участь 1 програміст, оклад якого прийнято як 12000 гривень.

Годинну заробітню плату визначимо, виходячи із місячних окладів програмістів, враховуючи тривалість умовного місяця 21,1 день при 5-ти робочих днів на тиждень.

Аналіз варіантів реалізації функцій - №2 - открытая онлайн библиотека

Тоді зарплата розробників за варіантами відповідно до формули:

1. Сзп = 71,1·692·1,35 = 66421,62 грн.

2. Сзп = 71,1·1232·1,35 = 118253,92 грн

Клас професійного ризику виробництва – 2. Розмір ЄСВ – 36,77%.

Відрахування на всі види соціального страхування за варіантами:

1. Сзп = 66421,62· 0,3677 = 24423,23 грн.

2. Сзп = 118253,92 · 0,3677 = 43481,97 грн

Потім визначимо витрати на оплату однієї машино-години (См).

Оскільки ЕОМ обслуговує один спеціаліст з окладом 12000 грн, з коефіцієнтом зайнятості 0,2 то для однієї машини отримаємо:

Сг= 12000 · 0,2 = 2400 грн

З урахуванням додаткової заробітної плати

Сзп= 2400 · (1 + 0,35)=3240 грн

Відрахування на єдиний соціальний внесок:

Свідзп · 0,3677 = 3240 - 0,3677 = 1191,348 грн

Амортизаційні відрахування обчислимо за формулою (за амортизації 25 % та вартості ЕОМ 10000 грн):

Са= 1,15 · 0,25 · 10000 = 2875 грн.

Витрати на ремонт та профілактику розрахуємо за формулою :

Срем= 1,15 · 10000 · 0,05 = 575 грн

Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розрахуємо за формулою:

Теф = (365 – 104 – 8 – 16) · 8 · 0.9 = 1706,4 годин

Витрати на оплату електроенергії знаходимо за формулою :

Сел= 1706,4 · 0,156 · 1,3 · 2 = 692,12 грн

Накладні витрати:

Снакл = 19200 · 0,67 =6432 грн

Тоді, річні експлуатаційні витрати:

СЕКС = 2400 + 1191,348 + 2875 + 575 + 692,12 + 12864= 20597,47 грн

Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:

СМ-Г = Секс / Теф=20597,47 /1706,4 = 12,07 грн/год

Оскільки в цьому випадку всі роботи, пов’язані з моделюванням, ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу в залежно від обраного варіанта реалізації пакета, становитимуть:

1. См.ч = 12,07 · 692 = 8352,44 грн.

2. См.ч = 12,07 · 1232= 14870,24 грн.

Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:

1. Снакл = 66421,62 · 0,67 =44502, 54 грн.

2. Снакл =118253,92 · 0,67 =79230,13 грн.

Визначимо вартість моделювання за варіантами:

1. СПП = 66421,62 + 24423,23 + 8352,44+ 44502,54 = 143699,83 грн.

2. СПП = 118253,92 + 43481,97 + 14870,24 + 79230,13 = 255836,26 грн.

5.6 Вибір кращого варіанта реалізації за техніко-економічним рівнем

Коефіцієнт техніко-економічного рівня розраховують за формулою:

1. КТЕР1 = 10,6/ 143699,83 = 0,73 · 10-4;

2. КТЕР2 = 9,2 / 255836,26 = 0,35 · 10-4;

КТЕР1= 0,73·10-4 у 2 рази перевищує критерій ефективності другого варіанту реалізації моделі.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5

У результаті розрахунку критерій ефективності першого варіанту реалізації моделі з коефіцієнтом техніко-економічного рівня КТЕР1= 0,73·10-4 у 2 рази перевищує критерій ефективності другого варіанту реалізації моделі.

Хоч перший варіант реалізації моделі є ефективним і дешевшим у два рази (143699,83 грн), але при його реалізації не будуть виконані всі вимоги до якості і безпечності інструменту.

Другий варіант реалізації моделі у два рази дорожчий за перший (255836,26 грн), але він наділить прилад усім необхідним функціоналом, що в результаті допоможе проводити операції не тільки зручно і якісно, але й безпечно. Такий варіант реалізації дозволить отримувати якісний рубець, що з низькою вірогідністю буде розсмоктуватись з часом і викликати некроз прилягаючих тканин. До того за допомогою такої конфігурації буде забезпечено надійну фіксацію тканини між губками електроду. Якість рубця при цьому буде значно вищою, адже деструкція буде більш локалізованою і глибшою. Зручність застосування такого інструменту також не ставиться під сумнів, адже ручка буде володіти високим коефіцієнтом тертя, що буде запобігати висковзуванню інструменту з рук і зменшувати шанс ураження електричним струмом носія до мінімуму.

Аналізуючи отримані результати можна прийти до висновку, що поступаючись якістю ми будемо вигравати у ціні виготовлення, але воно того не коштує, адже безпечність і якість застосування, а також конкурентоспроможність приладу є важливішою.