Склад, обсяг, термін виконання змістових модулів та комплексна оцінка знань з дисципліни

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Ім.адмірала Макарова

«ЗАТВЕРДЖУЮ»:

Директор

кораблебудівного інституту,

к.т.н, професор

___________ Ю.М.Король

Р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни ІСТОРІЯ СУДНОБУДУВАННЯ”

галузь знань 0512"Морська техніка"

для спеціальності 6.051201"Суднобудування та океанотехніка"

Програму рекомендовано кафедрою

Морських технологій

протокол № від____________2011р.

завідувач кафедри морських технологій

проф., д.т.н. Зайцев В.В.

УЗГОДЖЕНО

Начальник навчального відділу

______________проф., к.т.н. Драган С. В.

____________________2011 р.

Миколаїв – 2011
Зміст

1. Загальні відомості 2

2 Розподіл навчального часу. 2

3. Мета та завдання дисципліни. 2

4. Склад, обсяг, термін виконання змістових модулів та комплексна оцінка знань з дисципліни. 2

4.1. Короткий зміст тем лекцій змістових модулів курсу та посилення на джерела інформації 2

4.2. Лабораторні роботи. 2

4.3. Практичні роботі 2

5. Навчально-методичні матеріали. 2

5.1. Основні джерела інформації 2

5.2. Додаткові джерела інформації 2

6. Питання для поточного та підсумкового контролю.. 2

7. Індивідуальна робота студентів. 2

8. Самостійна робота студентів. 2

9. Методичні вказівки. 2

10. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів. 2

11. Навчально-методичні матеріали та технічні засоби навчання. 2

ДОДАТОК.. 2


Робоча навчальна програма складена на підставі робочої програми з дисципліни ІСТОРІЯ СУДНОБУДУВАННЯ”, затвердженої у 2004 р. та зв’язку зі зміною коду напрямку підготовки за "Переліком 2006" і переходом до навчання студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Загальні відомості

У Національному університеті кораблебудування всі спеціальності так чи інакше зв‘язані з історією суднобудування. Ось чому знання історії потрібні майбутнім спеціалістам. ефективністю.

Дисципліна «ІСТОРІЯ СУДНОБУДУВАННЯ” належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.051201 "Суднобудування та океанотехніка". Програма підготовки бакалаврів за вказаним напрямом передбачає набуття фахівцями знань в галузі суднобудування та океанотехнікі, тому дана навчальна дисципліна є складовою загальної технологічної підготовки студентів кораблебудівної спеціальності.

Із курсу "Вступ до спеціальності" використовується основна термінологія, пов'язана з апаратами, суднами та засобами океанотехніки.


Розподіл навчального часу

Розподіл навчальних годин по семестру і видам навчальних занять відповідно до навчального плану здійснено таким чином:

Семестр Всього годин /залікових кредитів Розподіл по семестрі та видам занять Форма підсумкового контролю
Лекції репродуктивні / конструктивні Інд. робота СРС під контролем викладача
108/3 Залік (ПМК)

Мета та завдання дисципліни

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення з історією суднобудування та океанотехніки з історією суднобудування з стародавніх до наших часів.

Завдання дисципліни: освоїти

- основні етапи виникнення та розвитку суднобудування в світі з стародавніх часів до наших днів;

- історію розвитку суднобудування в Україні в часи Київської Русі, Запорізького козацтва, становлення сучасного суднобудування в країні, Миколаєві та інших містах;

- історію суднобудівної науки та НУК.

Після вивчення дисципліни студент повинен:

знати – основні етапи історичного розвитку світового суднобудування;

- історію суднобудування України і в Миколаєві;

- основних діячів суднобудівної науки і основні факти історії НУК.

· уміти – користуватися публікаціями по історії суднобудування;

· мати уяву – про перспективу розвитку суднобудування.

Склад, обсяг, термін виконання змістових модулів та комплексна оцінка знань з дисципліни.

Блоки змістових модулів     Найменування змістових модулів дисципліни   Розподіл навчального часу за елементами модуля (видами занять), години Термін контрольн. заходу, тиждень*) Джерела інформації  
    Найменування Обсяг, кредити Сума залікових балів  
Лекції Інд. робота СРС  
 
1. Судно буду-вання в стародавні та античні часи     1.1. Вступ. Суднобудування з стародавніх до наших часів. 1.2. Виникнення судноплавства та суднобудування в стародавні часи. 1.3. Суднобудування в античні часи.                             МКР-1 [1,2,3]     [1,2,3]     [1,2,3]  
  0,5 7...13 Всього IІІ    
2. Судно буду-вання Середньовіччя та Київської Русі     2.1. Суднобудування Середньовіччя (VIII-ХIII ст. н.е.). 2.2. Суднобудування у Київській Русі. 2.3. Історія якоря.               МКР-2 [1,2,3]   [1,2,3]   [1,2,3]  
  0,5 7...13 Всього VI    
3. Вітрильне суднобудуван-ня ХV-XIX сторіч     3.1. Суднобудування в Україні ХУ-ХУП ст. 3.2. Вітрильне суднобудування в ХІV - першій половині XIX ст. 3.3. Виникнення міцного центру суднобудування на півдні України                     МКР-3 [1,2,3]     [1,2,3]     [1,2,3]  
  0,5 7...14 Всього ІX    
4. Розвиток парового і металевого суднобудуван-ня та суднобудівної науки     4.1. Розвиток парового і металевого суднобудування. 4.2. Будівництво панцерного флоту в Миколаєві на кінці XIX- початку XX ст. 4.3. Розвиток суднобудівної науки.                         МКР-4 [1,2,3]   [1,2,3]   [1,2,3]  
  0,5 7...14 Всього XIІ    
5. Історія МКІ-НУК ім. адмірала С. Макарова     5.1. Історія Миколаївського кораблебудівного Інституту (виникнення та становлення). 5.2. Торговельна суднобудування в першій половині XX ст. та в другій світовій війні. 5.3. Історія МКІ (воєнні роки та післявоєнний період).                                       МКР-5 [1,2,3]   [1,2,3]   [1,2,3]  
  0,5 6...13 Всього XV    
6. Судно буду-вання та океанотехніка після другої світової війни     6.1. Суднобудування після другої світової війни. 6.2. Сучасний розвиток засобів океанотехніки та будівництво морських споруд. 6.3. Перспективи розвитку суднобудування.                                   МКР-6 [1,2,3]   [1,2,3]   [1,2,3]  
  0,5 6...13 Всього XVIII    
Всього 3,0 42...80        
Індивідуальна робота                
ПМК (залік)                
Разом 3,0 60...100