Практичне заняття (2години). Мета заняття: на основі вже отриманих знань набути навичок організації роботи зі зверненнями громадян в органах прокуратури

Мета заняття: на основі вже отриманих знань набути навичок організації роботи зі зверненнями громадян в органах прокуратури.

Основні поняття: заява, скарга, реєстрація звернень, принципи діяльності, верховенство права, прокурор, повноваження прокурора.

Навчальні питання

1.Мета і завдання прокурорської діяльності зі зверненнями громадян

2.Порядок реєстрації звернень громадян.

3.Порядок розгляду звернень громадян в органах прокуратури.

4.Нагляд прокурора за роботою зі зверненнями громадян в інших установах та підприємствах

Питання для самоконтролю та самоперевірки

1. Яка прокурорська робота підлягає розподілу?

2. Що необхідно враховувати при розподілі обов'язків?

3. Що повинно бути вказано у наказі про розподіл службових обов'язків?

4. Що можливо віднести до джерел інформації про порушення закону?

5. Принципи планування роботи прокуратури.

6. Види планів?

7. Основні завдання контролю і перевірки виконання в органах прокуратури?

8.Повноваження прокурора району щодо організації роботи в прокуратурі, згідно з функціями.

9.Розподіл функціональних обов’язків в прокуратурі району(міста), області.

10.Повноваження прокурора, щодо розгляду заяв та скарг громадян.

Завдання для практичного заняття:

1.До прокуратури Жовтневого району м. Луганська 22 липня 2010 року надійшов запит депутата Верховної Ради України про неналежне виконання обов’язків працівниками ЖКГ. Прокуратура району почала перевірку й дала відповідь про результати перевірки й прийняті міри 20 вересня 2010 року.

В які строки вирішуються запити депутатів Верховної Ради України, депутатів місцевої ради?

2. До прокурора району звернулася гр. Ломова зі скаргою на те, що її звільнили з роботи в той час коли вона була на лікарняному.

- Який термін розгляду скарги?

- Які рішення можуть бути прийняти за вказаною скаргою?

3. До прокурора району звернулися працівники АО про те, що на підприємстві мають місце зловживання і крадіжки з боку керівників АО. Заявники прохали прокурора зробити перевірку та стягнути з винних осіб розкрадені кошти.

- Яке рішення має прийняти прокурор?

- Яка функція прокуратури може бути реалізована у даному випадку?

4.При перевірці прокурором діяльності районного відділу актів громадянського стану було встановлено, що скарги та заяви громадян на діяльність працівників РАГСУ не реєструвалися, відповіді не давалися.

- Чи є порушення Закону в діях працівників РАГСу і які?

- Які рішення повинен прийняти прокурор після перевірки?

Основна література

- Каркач П. Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні, підручник. /МВС України, Луган. Акад. Внут. Справ им. 10-річчя України. Луганськ РВВ ЛАВС, - 2004р.

- Шевченко "Підвищення ефективності роботи з кадрами" /Прокуратура, людина, держава № 3-2004/

- В.Остапчук " Роботу з кадрами-на якісно новий рівень" / Прокуратура, людина, держава № 12-2004/

Додаткова література до теми:

- Клочков В. Акти реагування прокуратури на виявлені порушення прав і свобод людини./ Вісник прокуратури.- 2010.- №5.- С.108-112.

- Червякова О. Деякі питання підвідомчості звернень органам прокуратури./ Вісник прокуратури.- 2010.- №6.- С.104-110.

- Наказ Генерального прокурора України № 2 від 25.02.04 " Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України"

Тема 4. Представництво інтересів громадянина та держави в суді у випадках передбачених законом (для студентів)

4.1. Тема: Представництво прокурором інтересів громадянина та держави в суді.

Лекція (2години)

Мета заняття: Ознайомлення з функцією представництва прокурором інтересів громадянина та держави у суді. Уяснити, що діяльність прокурора, пов’язана з представницькими функціями, виконує задачу захисту прав та законних інтересів особи.

Основні поняття:представництво, захист, форми представництва

План лекції

1. Представництво інтересів громадянина або держави в суді – конституційна функція прокуратури.

2. Поняття представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.

3. Підстави представництва інтересів громадянина або держави в суді.

4. Форми представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Заняття 4.2. Тема: Форми представництва прокурором інтересів громадян та держави передбачені законом.