ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ. Після закінчення терміну ознайомчої практики студенти звітують про виконання програми практики

Після закінчення терміну ознайомчої практики студенти звітують про виконання програми практики.

Форма звітності студента про практику

Результатом виконання практики студентом є оформлення таких документів:

1. Письмовий звіт про практику, підписаний та оцінений безпосередньо керівником бази практики від кафедри. (додаток 1).

Звіт про ознайомчу практику

Письмовий звіт про ознайомчу практику має висвітлювати такі аспекти:

- назва,історія, види діяльності, структура організацій, установ, закладів;

- складові професійної діяльності;

- аналіз роботи організацій, установ;

- аналіз власної роботи, висновки;

- додатки до звіту з вмістом фотографій та інших матеріалів, що наочно представляють зібрану інформацію.

Після завершення практики звіт і щоденник передаються на кафедру міжнародного туризму керівникові практики.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

За результатами проходження ознайомчої практики студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою,яка розраховується як сума оцінок за всі етапи проходження практики.

№ п/п Назви виду роботи, способи набуття знань Бали за всі етапи проходження практики
1. Присутність та активна участь в заходах ( 2 бали за кожний)
2. Історія, види діяльності, структура організацій, установ та закладів культури
3. Аналіз роботи організацій, установ та закладів культури
4. Оформлення додатків до звіту з вмістом фотографій та інших матеріалів, що наочно представляють зібрану інформацію
5. Узагальнюючі висновки
  Всього 100 балів

Форми поточного контролю:

- обов’язкове виконання студентом завдань відповідно до програми практики;

- контроль з боку керівника практики від кафедри.

- повне проходження практики;

- систематичне ведення щоєденника з детальним описом усіх завдань відповідно до програми практики;

- наявність звіту з практики відповідно до вимог.

Трансформація рейтингової оцінки

Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.

Підсумковий рейтинговий бал Підсумкова оцінка за шкалою ECTS Традиційна екзаменаційна оцінка Традиційна залікова оцінка
90 – 100 A – відмінно відмінно зараховано
84 – 89 B – дуже добре добре
74 – 83 C – добре
66 – 73 D – задовільно задовільно
61 – 65 E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)
21 – 60 FХ – незадовільно незадовільно не зараховано
0 – 20 F – незадовільно (потрібна додаткова робота) не допущено не допущено

Оцінка за ознайомчу практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

Студенту, який не виконав програму практики, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених вищим навчальним закладом. Студент, який повторно отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з університету.

Підсумки ознайомчої практики обговорюються на засіданнях кафедри та доводяться до студентів. Загальні підсумки практики підводяться на засіданнях кафедри, а також на Вченій раді університету один раз упродовж навчального року.


Додаток 1

Титульний аркуш

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ІНСТИТУТ ГОТЕЛЬНО РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

ЗВІТ

З ознайомчої практики

На базі туристичних атракцій м. Києва

Виконавець:

Студента(ки)____

курсу_____ групи ________________

(ПІБ)

Керівник:

_______________

(ПІБ)

КИЇВ – 20___