ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ. Після закінчення терміну виробничої практики студенти звітують про виконання програми практики

Після закінчення терміну виробничої практики студенти звітують про виконання програми практики.

Перелік документів для матеріалів практики

Результатом виконання практики студентом є оформлення таких документів:

1. Індивідуальний план-графік виробничої практики.

2. Щоденник практики (звітність за кожен день практики), підписаний безпосередньо керівником від бази практики (див. Додаток 2).

3. Паспорт установи бази-практики (у 2-х екземплярах) (див. Додаток 3).

4. Письмовий звіт про практику.

5. Характеристика, що видається керівником бази практики.

Усі фактичні дані, отримані в ході виробничої практики, записуються студентом у щоденник, форма якого розроблена ВНЗ.

Правила ведення і оформлення щоденника

1. Щоденник – основний документ про проходження студентом практики.

2. Під час проходження практики за межами міста, в якому знаходиться ВНЗ, щоденник є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

3. Під час практики студент щодня у стислій формі повинен записувати у щоденник все зроблене ним за день. Детальні записи робляться у робочому зошиті, що є продовженням щоденника.

4. Щотижня студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд і для підпису керівнику практики.

5. Після завершення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий і підписаний керівником практики, який складає характеристику про роботу студента.

6. Оформлений та заповнений щоденник разом із звітом студент повинен здати на кафедру.

Звіт про виробничу практику

Письмовий звіт про виробничу практику, підписаний та оцінений безпосередньо керівником від бази практики, має висвітлювати такі аспекти:

– термін проходження практики;

– загальна характеристика бази практики, рівень підготовки її до проведення практики (організація і умови роботи);

– відомості про результати виконання усіх вимог робочої програми;

– аналіз та узагальнення виконаної роботи. Підсумки проходження практики, пропозиції щодо підвищення її ефективності.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки, пропозиції та ін. У звіті повинні бути відображені результати практичної діяльності підприємства з відповідними висновками і пропозиціями, що засвідчує вміння студента аналізувати і оцінювати роботу підприємства та його структурних підрозділів.

Звіт про практику повинен бути набраний на комп’ютері, правильно оформлений. Аркуші звіту нумерують арабськими цифрами. Текст друкується на аркушах формату А4, міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт 14, Times New Roman. Обсяг звіту (текстова частина) – 5-6 сторінок. Таблиці, схеми, нормативні документи можуть виноситися в додатки. Текст основної частини звіту ділять на розділи, підрозділи, пункти.

Рекомендується така структура звіту:

1. Титульний аркуш (див. Додаток 4).

2. Вступ.

3. Основна частина.

4. Висновки.

5. Додатки (якщо вони є).

Після завершення практики звіт і щоденник передаються керівникові практики від підприємства, який вивчає та підписує їх. Також складається характеристика студента-практиканта, яка, крім підпису керівника від підприємства, має бути засвідчена печаткою. Всі звітні документи передаються студентом-практикантом на кафедру менеджменту та адміністрування.

Захист звіту з практики

Звіт з виробничої практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівники практики від вищого навчального закладу і, за можливості, від баз практики, викладачі кафедри, які читали практикантам курси спеціальних дисциплін.

Студенти заочної форми навчання захищають звіт при комісії, яку призначає керівництво кафедри, або перед керівником практики від кафедри.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

За результатами проходження виробничої практики студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума оцінок за всі етапи проходження практики та оцінки за залік (захист звіту з практики).

№ з/п Назви виду роботи Загальна кількість балів (maxi)
1. Оформлення щоденника практики
2. Звіт про проходження практики
3. Захист результатів практики
  Всього:

Форми поточного контролю:

– контроль представником бази практики під час проходження практики;

– обов’язкове виконання студентом завдань відповідно до програми практики;

– контроль з боку керівника практики від кафедри.

Умови допуску студента до захисту практики:

– повне проходження практики на базах практики;

– систематичне ведення щоденника з детальним описом усіх завдань відповідно до програми практики;

– позитивна характеристика представника бази практики;

– наявність звіту з практики відповідно до вимог.