Краткий русско-латинский словарь


А

августAugustus, i m

автобиографияautobiographia, ae f; suae ipsius descriptio vitae

адвокат patronus, i m; forensis, is m

актactus, us m; factum, i n; res, rei f

алименты alimenta, orum n

апеллировать appello, avi, atum, āre

апелляционный apellatorius, a, um (апелляционный суд appellationis tribunal; апелляционная бумага libellus appellatorius)

апелляция appellatio, onis f

арестcustodia, ae f (быть, содержаться под арестом in custodia esse; взять, посадить под арест ducere in custodiam; выпустить их-под ареста e custodia emittere)

арестовать apprehendo, -nsi, -nsum, ěre; duco, duxi, ductum, ěre in custodiam; arrestare, avi, atum, āre

Б

басня fabula, ae f

беда malum, i n

безsine; absque

беззаконие injustitia, ae f

белый albus, a um

беседа sermo, onis m; colloquium, ii n

благодаряbeneficio; ob; propter

близкийaffinis, e (родственный); propinquus, a, um; similis, e (сходный)

бог Deus, i m

богатыйabundans, ntis

болееmagis; amplius; plus

болезньmorbus, i m

большеplus; magis; amplius; super; supra

большийmajor, majus; auctior

большинствоplerique; plurimi; major pars, numerus

большойamplus, a, um; magnus, a, um; grandis, e; altus, a, um

брак matrimonium, ii n; conjugium, ii n

братfrater, tris m

брать sumo, psi, ptum, ěre; capio, cepi, captum, ěre

будущее futurum, i n

букваlittera, ae f

бумагаcharta, ae f; papyrus, i m/f

быстроceleriter; cito

быстрыйceler, era, erum

бытьesse, sum, fui

В

В in (praep. cum acc./abl.)

ваш vester, vestra, vestrum

ввести, вводить induco, duxi, ductum, ěre

вдовец viduus, i m

вдруг abrupte; subito; repente

везде qualibet

век saeculum, i n; aetas, atis f

вексель syngrapha, ae f

великий magnus, a, um

вера fides, ei f; religio, onis f

верить fido, fisus sum, ěre; credo, didi, ditum, ěre

верный 1. rectus, a, um; certus, a, um; 2. verus, a, um

весна ver, veris n

вести duco, xi, ctum, ěre

весь, вся, всё totus, a, um; omnis, e

вещь res, ei f

взыскание multa, ae, f (имущественное); exactio, onis f

взыскать, взыскивать quaero, quaesivi (ii), quaesitum, ěre

взятка argumentum [i n] argentarium

взять capio, cepi, captum. ěre

вид species, ei f

видеть video, vidi, visum. ēre

вина culpa, ae f

виноватый, виновный noxius, a, um; sons, ntis

виновник auctor, oris m (главный виновник преступления sceleris architectus; наказывать виновных sontes punire)

владеть possideo, sedi, sessum, ēre; habeeo, ui, itum, ēre

влиятьafficio, feci, fectum, ěre

вменять tribu, ui, utum, ěre

вместо loco; pro; vice; adinstar

вне extra; foris, foras; extrinsecus; procul

вовремя temperi

водопровод aquaeductus, us m

воевать bello, avi, atum, are; milito, avi, atum, are

возвращать reddo, didi, ditum, ěre

возле juxta; prope; propter; apud

возмездиеsupplicamentum, i n

возмещение vicis, is f

вознаграждение merces, ēdis f

война bellum, i n

вокруг circa; circum

волк lupus, i m

воля voluntas, atis f; libertas, atis f (свобода)

вопрос problema, atis n; quaestio, onis f; causa, ae f

вор fur, is m

воровство furtum, i n; furatrina, ae f

восемнадцать duodeviginti

восемь octo

восемьдесят octoginta
восемьсот octingenti, ae a

восстание rebellio, onis f; tumultus, us m

восток oriens, ntis m

впереди ante; prae; pro

враг hostis, is m; inimicus, i m (недруг); adversarius, ii m (противник)

врач medicus, i m; curans, ntis m

вред noxa, ae f; malum, i n (зло)

вредить noceeo, ui, -; ēre (вредить самому себе male secum agere)

время tempus, oris, n

все (о совокупности предметов) omnes, omnia

всё omnia

всегда semper

всё totum; omne; universum; cunctum

вследствие propter; ex; ob; per

всякий omnis, e; quilibet [quaelibet, quodlibet]; quisque; quivis; unusquisque

входить, войти ineo, ii, itum, ire (входить в действие(силу) valēre; входить в число pertinēre)

вчера heri; hesterno; pridie

вы vos

выбор delectus, us m

выгода commodum, i n

вызывать provoco, avi, atum, are; voco, avi, atum, are

высокий altus, a, um

высший summus, a, um; supremus, a, um

выход exitus, us m

Г

гарантия praestatio, onis f

гарантировать fidem dare [do, dedi, datum]; spondēo, spopondi, sponsum, ēre

гвоздь clavus, i m

где ubi; ubi terrarum; qua (где угодно qualibet)

герой hērōs, ōis m

гибель pernicies, ei f; funus, eris n (обрекать что-л. на гибель aliquid in exitium vocare)

главный primarius, a, um

глаз oculus , i m ( невооруженным глазом oculo nudo; закрывать глаза на что-либо connivere)

глупый stultus, a, um

гнев ira, ae f

говорить dico, xi, ctum, ěre (говорят… fabula est)

год annus, i m; aestas, atis f

голова caput, capitis n

голод fames, is f

голосvox, vocis f (голос «за» albus calculus; голос “против” niger calculus; право голоса jus suffragii)

голосование votum, i n; suffragium, ii n

голосовать suffragium ferre; suffragari

гонорар honorarium, ii n

горе aerumna, ae f; dolor, oris m; maeror, oris m; miseria, ae f

город urbs, urbis f; oppidum, i n

горожанин urbanus, i m; oppidanus, i m

горький amarus, a, um

господин erus, i m; herus i, m; dominus, i m

гость conviva, ae m; hospes, itis m (незваный гость umbra)

государственный publicus, a, um (государственная должность magistratus; государственная собственность publicum)

государство civitas, atis f; respublica, reipublicae f

готовить paro, avi, atum, are

грабёж latrocinium, ii n; raptum, i n

грабитель latro, onis m; latrunculus, i m

грабить rapio, ui, ptum. ěre (грабить и расхищать trahěre et rapěre)

гражданин civis, is m

гражданский civilis, e; civicus, a, um

гражданство civitas, atis f (предоставить гражданство civitatem dare; получить гражданство civitatem adipisci)

граница finis, is m

громкий amplus, a, um

грубый rudis, e; crassus, a, um

Д

да etiam; sic (est); ita (est)

давать, дать do, dedi, datum, dare

даже etiam; immo; vel; atqui

далёкий distans, ntis; remotus, a, um

далеко longe; procul

данные notitiae, arum

данный datus, a, um

дарить dono, avi, atum, are

дата dies, ei m/f; datum , i n

два duo, duae

двадцать viginti

дважды bis; secundo

двенадцать duodecim

двести ducenti, ae a

двигать moveo, movi, motum, ēre

девочка puella, ae f

девушка virgo, inis f

девяносто nonaginta

девятнадцать undeviginti

девять novem

девятьсот nongenti, ae a

дед avus, i m

действие actio, onis f (образ действия modus agendi; законное действие actus ex lege habitus, actus legitimus)

действовать ago, egi, actum, ěre (действовать заодно с кем-л. facere cum)

декабрь December, bris (abl. -bri) m

делать facio, feci, factum, ěre

дело opus, operis n; negotium, ii n; causa, ae f (как дела? Quid agitur?)

день dies, ei m(f) (день недели feria; день рождения natalis, is m; выходной [нерабочий] день dies feriatus)

деньги pecunia, ae f; moneta, ae f (наличные деньги crumīna)

деревня rus, ruris n

дерево arbor, oris f

держать teneo, ui, ntum, ēre (держать совет consiliari)

десять decem

детиliberi, orum

дикий ferus, a, um

для ad (acc); pro (abl); ob (acc)

днём die; interdiu

доброbonum, i n; bona, orum

добросовестность bona fides, ei f

добрый bonus, a, um

доверенность litterae, arum; procuratoriae; auctoritas, atis f; testimonium, ii n (по доверенности per procuram)

доверять fid, o, fisus sum, ěre

довод argumentum, i, n (веские доводы argumenta gravissima; неопровержимые доводы argumenta irrefutabilia)

договор foedus, eris n; tractatus, u, m; contractus, us m; pactus, us m; pactio, onis f (брачный договор tabulae nuptiales; tabellae dotis)

доказательство demonstratio, onis f; probatio, onis, f; argumentum, , n

доказать probo, avi, atum, are

документ documentum, i n; instrumentum, i n; litterae, arum; tabulae, arum

долгdebitum, i n

должность magistratus, us m; honor, oris m; officium, ii n (снять с должности ab actu removere; + занимать должность officium (munus, magistratum) administrare; занимать почётную должность uti honore)

дом domus, i f

донос delatio, onis f; indicium, ii n

доносить gesto, avi, atum, are (verba); fero, tuli, latum, referre

допрашивать quaero, sivi, situm, ěre

допрос interrogatio, onis f

дорога via, ae f; iter, itineris n (путь)

доска tabula, ae f

дословно ad verbum; verbatim

достаток copia, ae f

достигать acced, cessi, cessum, ěre

доходfructus, us m

дочь filia, ae f

древний antiquus, a, um

друг amicus, , m

другой alius, a, ud; alienus, a, um; alter, era, erum; ceterus, a, um

дружба amicitia, ae f

дружить habere aliquem amicum

думать aestimo, avi, atum,are; credo, didi, ditum, ěre

душа anima, ae f; animus, i m (дух)

E

единственный solus, a, um (единственное число (numerus) singularis)

если si; si minus

естественный naturalis, e; nativus, a, um

есть edo, edi, esum, ěre; esse

ещё etiam; etiamnum; jam; adhuc; dum

Ж

жадность avaritia, ae f

жадный avarus, a, um

жалоба conquestio, onis f; querimonia, ae f

жалобщик petens, ntis m; petitor, oris m

жаловаться conqueri; queri, or, questus sum; peto, ivi, itum, ěre

ждать exspecto,avi,atum, are; maneo, nsi, nsum, ēre

желание voluntas, atis f; affectatio, onis f

железный ferreus, a, um; ferratus, a, um

жёлтый flavus, a, um

жена uxor, oris, f; conjunx, ugis, f

жених sponsus, i m

женщина femina, ae f

жестокостьacerbitas, atis f

живой vivus, a, um

животное animal, is n

жизнь vita, a, f

житель incola, ae n

жить vivo, xi, ctum, ěre

жребийsors, sortis m; alea, ae f (жребий брошен alea jacta est; тянуть жребий tollere sortes)

жулик fur, is m

З

за ultra; trans; pone; super; supra; secundum; post (за что cur; за и против pro et contra)

забота cura, ae f; tutela, ae f

заботиться curo, avi, atum, are

заботливыйdiligens, ntis; curiosus, a, um

завещание testamentum, i n

завещатьtransmitto, si, ssum, ěre; trado, didi, ditum, ěre

завидовать invido, vidi, visum. ēre

зависеть (de)pendo, ndi, nsum. ěre

зависть aviditas, atis f

завтра cras

задание pensum, i, n problema, atis n

задаток arrha, ae f

задолжать debeo, ui, itum, ēre

заём usura, ae f

заимодавец creditor, oris m

заканчивать absolvo, lvi, lutum, ěre; finio, ivi, itum, ire

заключение conclusio, onis f; inclusio, onis f; complexio, onis f

заключённый captivus, a, um; custoditus, a, um

закон lex, gis f (законы природы leges naturae; lex naturalis; свод законов corpus juris; иметь силу закона ut lex valere; по всей строгости закона summo jure)

законный legitimus, a, um

залог pignus, oris n; hypotheca, ae f (под недвижимость)

заложник obses, idis m; pignus, oris n

замечание animadversio, onis f; annotatio, onis f; nota, ae f (заметка)

заниматьсяtango, tetigi, tactum, ěre

занятие actus, us m; negotium, ii n

запад occidens, ntis m

запас copia, ae f (словарный запас supellex verborum)

запомнить memoriā tenēre

запретvetitum, i n; interdictum, i n

запретить prohibereo, ui, itum, ēre; veto, avi, atum, are

запрос rogatio, onis f

заря aurora, ae f; jubar, aris n

заседание sessio, onis f; consessus, us m; contio, onis f

заслуга meritum, i n

затем dein; deinde; mox; post; postea; posthac; serius; tum

захватить occupo, avi, atum, are

захватчик usurpator, oris m; occupo, onis m

зачем cur; quare; quid

защита defensio, onis f; protectio, onis f

защищать defendo, ndi, nsum. ěre

заявитель petens, ntis m

заявка mandatum, i n

заявление verbum, i n; indicium, ii n; significatio, onis f; delatio, onis f

заявлять declare, avi, atum, are

звать clamo, avi, atum, are

звезда stella, ae f; astrum, i n

зверь bestia, ae f

звук sonus, i m

здесь hic; hoc loco; hac

здоровый sanus, a, um

зелёный viridis, e

землевладелец possessor, oris m

земледелец agricola, ae m

земля terra, ae f; mundus, i m

зима hiems, mis f; bruma, ae f; pruina, ae f

злоmalum, i n

злой malus, a, um (злой умысел malitia)

знак nota, ae f; signum, i n (отличительный знак notamen)

знакомиться cognosco, novi, notum ěre

знаменитый celeber, bris, bre; clarus, a, um

знание cognitio, onis f; scientia, ae f; disciplina, ae f (со знанием дела ex professo)

знать scio, ivi, itum, ire

значение (смысл, содержание) significatio, onis f; voluntas, atis f; (важность, значительность) dignitas, atis f

зона zona, ae f; regio, onis f

зря in vanum; in cassum

зуб dens, dentis m

зять gener, eri m

И

и et (и тому подобное, и так далее et cetera (etc.))

иго jugum, i n

игра ludus, i m

играть ludo, si, sum, ěre

идеал effigia, ae f; effigies, ei f

идея idea, ae f; notio, onis f

идти eo, ii, itum, ire; vad, o, di, sum, ěre

из e(x); de; a (ab, abs)

избиение verberantia, ae f; verberatio, onis f; internecio, onis f

известно constat; notum est

извинение venia, ae f; excusatio, onis f; causatio, onis f; ignoscentia, ae f

из-за ob; propter

измена proditio, onis f (государственная измена alta proditio; супружеская измена furatrina conjugalis)

изобилие copia, ae f

из-под desub; ex; ab; subter

изучать cognosco, gnovi, gnotum, ěre; studeo, ui, ēre

или seu; sive; aut; vel

иметь habēo, ui, itum, ēre (unicam filiam; magnam pecuniam); possideo, sedi, sessum, ēre; teneo, ui, tentum, ēre; obtino, ui, tentum, ēre

имущество bona, orum, npl; peculium, ii n (конфискованное имущество bona confiscata; движимое имущество bona mobilia; res mobiles; недвижимое имущество bona immobilia; res immobiles; владение имуществом bonorum possessio; унаследовать фамильное имущество familiam herciscere)

имя nomen, inis n

иначе aliter; alio modo; alia

иногда interdum; nonnunquam

интересcausa, ae f; jucunditas, atis f

интересный curiosus, a, um

иск actio, onis f (личный иск personalis actio, actio in personam; вещный иск actio in rem)

исключение exceptio, onis f; amotio, onis f (из сословия)

искусствоars, artis f

исполнить, исполнять compleo, evi, etum, ēre (исполнять обязанность fungi officio)

использование usus, us m; administratio, onis f

использовать adhibeo, ui, itum, ēre; utor, usus sum, uti

испытание examen, inis n

исследовать examino, avi, atum, are; exploro, avi, atum, are; specto, avi, atum are

истец actor, oris m

истина veritas, atis f

исток, источник fons, ntis m

истолковать interpretor, atus sum, ari (истолковывать данные notitias interpretari)

исчезать evanesco, ui, -, ěre

итак ergo; igitur; itaque

итог summa, ae f (общий итог summa summarum)

июль Julius, ii m

июнь Junius, ii m

К

к ad; in; sub; versus

каждый quilibet; quisque

кажется (ut) videtur; verisimiliter

казаться appareo, ui, itum, ēre

казнь poena, ae f capitis (смертная); supplicium, ii n; cruciatus, us m; nex, cis f (осудить кого-либо на казнь supplicio addicere aliquem; под страхом смертной казни sub poena mortis)

как quo modo; ut, uti; qui; qua; quemadmodum; qualiter; quanto;quam; sicut

какой qualis, e; qui, quae, quod; quis, quid; quantus, a, um

календарь calendarium, ii n

камень lapis, idis m

камера camera, ae f

кандалы compedes, um mpl; catena, ae f

кара multa, ae f; poena, ae f

карать multo, avi, atum, are; punio, ivi, itum, ire

карта mappa, ae f; tabula, ae f; charta, ae f (карта мира mappa mundi; карты для игры chartae lusoriae)

касаться tango, tetigi, tactum, ěre

каторга ergastulum, i n; galerae, arum; exilium, ii n

качество qualitas, atis f

кашель tussis, is f

класть pono, posui, positum, ĕre; loco, avi, atum,are

клятва jusjurandum, i n

книга liber, bri m

кое-что non nihil

количество quantitas, atis f

коллектив collegium, ii n

конец extremitas, atis f; finis, is f

конечно certe

контролировать domino, avi, atum, areконтроль custodia, ae f; cura, ae f; probatio, onis f; censura, ae f

копьё hasta, ae f; telum, i n

король rex, regis m

короткий brevis, e

кость os, ossis n; (игральная) talus, i m

который qui

кража furtum, i n (кража со взломом effractura, ae f)

красивый pulcher, chra, um; bellus, a, um

красота forma, ae f

кредитfides, ei f; creditum, i n

крест crux, crucis f

крик clamor, oris m

криминальный criminalis, e

критерий nota, ae f; dominatrix

кричатьclamo, avi, atum, are

кровь sanguis, inis m

круг circus, i m

круглый circularis, e; rotundus, a, um

кто quis

куда quo

купить emo, empsi, emptum, ĕre

Л

лагерь castra, orum npl

лгать mentior, itus sum, iri; fallo, fefelli, falsum, ĕre

лгун falsus, i m; homo, inis m mendax

легатlegatus, i m

легенда fibula, ae f; legenda, orum

лёгкий levis, e

лежать cubare,o, ui, itum ; jacere (e)o, cui, citum

лекарство medicamentum, i n

ленивый ignavus, a, um; piger, gra, um

лес silva, ae f

лето aestas, atis f

лечить curo, avi, atum are

лживый falsus, a, um

либо vel

лицо persona, ae f; caput, itis n (юридическое лицо collegium, iin)

личный proprius, a, um; ipsius; personalis, e; privates, a, um

лишатьabalieno, avi, atum, are; abdico, avi, atum, are(лишать кого-л. дожности, места ab officio aliquem tollere / amovēre)

лишь modo; solum

ловить capio, cepi, captum, ĕre; capto, avi, atum, are

ложь commentum, i n; fraus, fraudis f; falsum, i n

лошадь equus, i m; caballus, i m (рабочая)

луч radius, ii m

лучше melius; potius

лучший melior, ius; optimus, a, um; potior, ius; potissimus, a, um

льгота beneficium, ii n; venia, ae f

любовь amor, oris m; venus, (e)ris f

любой qualiscumque; quilibet; quivis

люди homines; gens

М

мало parum; paulum

малый parvus, a, um; minor, us

мальчик puer, pueri m

март Martius, ii m

мать mater, tris f

медленноtarde; lente

между inter

международный internationalis, e

менее, меньшеminus; parcius

менятьmuto, avi, atum, are

менятьсяverti, or, rsus sum; mutari, or, atus sum, se mutare

мера mensura, ae f; modus, i m (сверх меры super debitum; сверх всякой меры per supergressum)

мёртвый mortuus, a, um (мертвый капитал pecunia, ae f otiose)

место locus, i m

месть ultio, onis f; vindicta, ae f

месяц mensis, is m

метод methodus, i f; via, ae f

мечта somnium, ii n; opinio, onis f

миллион millio, onis m

минус signum, i n negativum

мир mundus, i m; orbis, is m; universus; cosmos, i m; universum, i n

мир pax, pacis f

младший minor natu

мнение opinion, onis f; setentia, ae f

многий multus, a, um; plures; plurimi

многоmultum; nimio

множествоmultitude, inis f; numerus, i m; copia, ae f

можноlicet; potest

мой meus, a, um

молва fama, ae f

молодой juvenis, e; parvus, a, um

молчание silentium, ii n; taciturnitas, atis f

молчать taceo, ui, itum, ēre

моральmores, um

море mare, is n

моряк nauta, ae m

мочь posse, sum, tui, -; liceo, ui, licitum, ēre

мошенникstellio, onis m

мошенничество fraudatio, onis f

мудрыйsapiens, ntis

муж maritus, i m

мужественно fortiter

мужчина vir, i m

мука, мучение cruciamentum, i n; crux, cis f

мы nos

мыслить cogito, avi, atum, are; puto, avi, atum, are; intellego, legi, lectum, ĕre

мысль sententia, ae f; sensus, us m

мятеж commotion, onis f; seditio, onis f

Н

на in; super

наверно certe; certo

навстречу obviam

навык usus, us m; consuetude, inis f

награда praemium, ii n

над supra; circa; super

надежда spes, ei f

надеяться spero, avi, atum, are

надоopus est; necesse est; oportet

наёмconductio, onis f (отдавать в наём loco, avi, atum, are; colloco, avi, atum, are; брать в наем conduco, xi, ctum, ĕre

назад retrorsum; retro; rursus; in tergum

назначать creo, avi, atum, are; noto, avi, atum, are

называть appello, avi, atum, are; nomino, avi, atum, are

найти invenio, veni, ventum, ire

наказание poena, ae f

наказ(ыв)атьcastigo, avi, atum, are; multo, avi, atum, are; punio, ivi, itum, ire

наконец deinde; denique

налог vectigal, is n; tributum, i n; indictio, onis f

намереваться cogito, avi, atum, are; in animo habeo, ui, itum, ēre

намерение consilium, ii n; intentio, onis f (с благими намерениями bono studio)

намного multo

нанимать conduco, xi, ctum, ĕre

написать (con)scribo, psi, ptum, ĕre; inscribĕre

направо dextrorsum; dextrorsus; ad dextram; dextra

народ gens, ntis f; natio, onis f

народный popularis, e; publicus, a, um

нарушение violatio, onis f; turbor, oris m; perturbatio, onis f

насилие vis, is f; violentia, ae f

наследие reliquiae, arum fpl; heredium, ii n; patrimonium, ii n

наследник heres, edis m; successor, oris m

наследование hereditatio, onis f (вступать в права наследования usurpare hereditatem; succedere)

наследовать succedo, cessi, cessum, ĕre

наследство hereditas, atis f; patrimonium, ii n

настоящееpraesens, ntis n; praesentia, ae f

настоящий verus, a, um

настроение affectio, onis f

наука scientia, ae f; doctrina, ae f; disciplina, ae f

находить invenio, veni, ventum, ire; reperio, peri, partum, ire

находитьсяsum, fui, esse; consisto, stiti, ĕre

начало initiu, ii n; principium, ii n

начать incipio, cepi, ceptum, ĕre; coepisse, coepi, coeptum

наш noster, tra, um

не non; haud; ni; ne; haudquaquam

небо caelum, i n

невеста sponsa, ae f; destinata, ae f

невесткаnurus, us f

невиновностьinnocentia, ae f

невиновный innocens, ntis; innocuous, a, um

недалеко haud (non) procul (a); non longe; prope

неделя hebdomas, adis f; septimana, ae f

недоверие diffidentia, ae f; suspicio, onis f

недостаток defectus, us m; vitium

незаконный illegitimus, a, um; injustus, a, um

незнание inscientia, ae f; ignorantia, ae f

неизвестный incognitus, a, um; ignotus, a, um

некий aliqui

некогда olim; quondam; aliquando

некоторый aliqui; certus, a, um

некто quidam; aliquis

нельзя non posse; non licet

ненавидеть odisse

ненависть odium, ii, n

необходимость necessitas, atis, f; necessitudo, inis, f; opus, eris, n

необходимый necessaries, a, um; inevitabilis, e

неподкупный incorruptus, a, um

неправильноperperam

несколько aliquantum; aliquot (несколько раз aliquoties)

несправедливостьinjuria, ae f; injustitia, ae f

несправедливый improbus, a, um; injustus, a, um

нести, носить fero, tuli, latum, ferre; subio, ivi, itum, ire

нетnon; immo;

неудача male gesta res, rei, f; incommodum, i n

нечаянно 1. (неожиданно) abrupte; subito; 2. (ненарочно) imprudenter

ни nec; neque; neve; neu

ниже 1. (сравн. степ. к низкий) humilior, ius

низкий humilis, e

никакой nullus, a, um; nemo, inis m

никогда nunquam

никто nemo, inis m; nullus, a, um

ничей neminis; nullius;

ничто, ничего nihil, nil

но at; sed

новобрачная nympha, ae f

новость novitas, atis f

новый novus, a, um

нога pes, pedis, m; crus, cruris, n

нормаnorma, ae f; mensura, ae f; regula, ae f

ночь nox, ctis f

ноябрь November, bris m

нрав mos, moris m

нравиться placeo, ui, itum, ēre; (очень) perplacēre (alicui)

нуждаться egeo, ui, -, ēre

нужно decet; necesse est; opus est; usus est; oportet

нужный necessarius, a, um

О

о de

обвинение criminatio, onis f; accusatio, onis f

обвинительaccusator, oris m

обвинительный accusatorius, a, um (обвинительный акт libelli accusatorii)

обвинить, обвинять accuso, avi, atum, are; culpo, avi, atum, are (обвинять в уголовном преступлении accusare capitis; обвинять в убийстве accusare inter sicarios)

обвиняемый reus, a, um; periclitans, ntis

обеспечение cautio, onis f

обещание pollicitatio, onis f; promissum, i n

обещать pollic, eor, icitus sum. eri; promitto, misi, missum, ěre; ostendo, ndi, ntum, ěre

обида contumelia, ae f; injuria, ae f

обилие copia, ae f

обладать polleo, ui, -, ēre; habeo, ui, itum, ēre

обманывать fallo, fefelli, falsum, ěre; illudo, lusi, lusum, ěre

обмен mutatio, onis f; permutatio, onis f

обмениватьmutare [1]; permutare [1]; commutare [1]

обрабатывать colo, ui, cultum, ěre; elaboro, avi, atum, are; tracto, avi, atum, are

образ modus, i m; forma (humana); facies, ei f (каким образом quo modo)

образец species, ei f; exemplum, i n; exemplar, is n

обращение appellatio, onis f; conversatio, onis f (обращение за советом consultatio, onis f; обращение с речью к кому-л. allocutio, onis f)

обслуживатьservio, ivi, itum, ire

обстоятельство res, ei f; titulus, i m (обстоятельства таковы res hoc statu est)

общение usus, us m; communitas, atis f

общество societas, atis f; collegium, ii n; consortium, ii n; civitas, atis f

общий communis, e; generalis, e; totus, a, um

объявить edico, xi, ctum, ěre; appello, avi, atum, are; nuntio, avi, atum, are; declo, avi, atum, are

объяснение explanatio, onis f; explicatio, onis f; interpretatio, onis f

объяснить explano, avi, atum, are; explico, avi, atum, are

обыкновенный, обычный ordinarius, a, um

обыскpervestigatio, onis f; perscrutatio, onis f

обыскивать ruspo, avi, atum, are; pervestigo, avi, atum, are

обычай mos, moris, m (обычай вместо закона mos pro lege)

обязанность munus, eris n; officium, ii n

обязательствоobligatio, onis f; receptum, i n

огонь ignis, is m

ограбить expilo, avi, atum, are; spolio, avi, atum, are

ограбление expilatio, onis f; spoliatio, onis f

один unus, a, um

одиннадцать undecim

однажды semel; olim

однако tamen; quamquam; sed

ожидание exspectatio, onis f; spes, ei f

означать significo, avi, atum, are; denoto, avi, atum, are

оказываться appareo, ui, itum, ēre

окно fenestra, ae f; lumen, inis n

около ad; apud; circa; juxta; prope; non procul

он, она, оно hic, haec, hoc; is, ea, id; ille, illa, illud

опасность periculum, i n

опасный periculosus, a, um

описание descriptio, onis f

описьdescriptio, onis f

оплатить, оплачивать solveo, uui, tentum, ēre

оправдание excusatio, onis f; absolutio, onis f

оправдать, оправдывать excuso, avi, atum, are; absolvo, lvi, lutum, ěre

опыт experientia, ae f

ораторorator, oris m

организация constitutio, onis f; institutum, i n

орёл aquila, ae f

оружиеarma, orum

освобождать libero, avi, atum, are; absolvo, lvi, lutum, ěre

осень autumnus, a, um

оскорбление contumelia, ae f (оскорбление словом injuria verbalis; оскорбление делом injuria realis)

основа basis, is f; fundamentum, i n

основать condo, didi, ditum, ěre; fundo, avi, atum, are

основной principalis, e

особенность character, eris m; proprietas, atis f

оставаться maneo, nsi, nsum, ēre

остров insula, ae f

острый acer, cris, cre

осудить, осуждать condemno, avi, atum, are

осуждение condemnatio, onis f

осуждённый condemnatus, a, um

от a (ab, abs); de; e; ob; per

ответ responsum, i n

ответственность periculum, i n

ответчик reus, i m

отвечать, ответить respondeo, ndi, nsum, ēre

отда(ва)ть reddo, didi, ditum, ěre

отдыхrequies (animi, corporis); otium, ii n

отдыхать, отдохнуть quiesco, evi, etum, ěre

отец pater, tris m; parens, ntis m; papa, ae m

отказ detrectatio, onis f; repulse, ae f

отказ(ыв)атьnego, avi, atum, are

отказ(ыв)аться abdico, avi, atum, are

откуда unde; ex quo loco

отличие differentia, ae f

отношение relatio, onis f

отрицать (de)nego, avi, atum, are

отсутствие absentia, ae f

отсутствовать absum, afui, abesse

отчаиваться despero, avi, atum, are

отчего cur; quamobrem; quare; qui (modo)

отчёт relatio, onis f

отчим vitricus, i m

охрана protectio, onis f; custodia, ae f

охранник custos, odis m

охранять tego, xi, ctum, ěre; servo, avi, atum, are; custodio, ivi, itum, ire; defendo, ndi, nsum, ěre

очень maxime; nimis

ошибаться erro, avi, atum, are

ошибка erratum, i n; error, oris m

П

падать cado, cecidi, casum, ěre

падчерица privigna, ae f

палач carnifex, icis m

память memoria, ae f

париpignus, oris n

пасынок privignus, i m

пеня opprobrium, ii n; convicium, ii n; poena, ae f

первый primus, a, um

перед ante; prae; ob; palam; supra; ante

переда(ва)ть trado, didi, ditum, ěre

переносить, перенести transfero, tuli, latum, transferre

петь canto, avi, atum, are

писать scribo, psi, ptum, ěre

письмо epistola, ae f

пить bibo, bibi, -, ěre

плавать naro, avi, atum, are; nato, avi, atum, are

плакать flēeo, evi, etum. ēre

план ichnographia, ae f; mappa, ae f; propositum, i n

племя gens, ntis f

племянник nepos, otis m

плохо male

плохой malus, a, um

по ad; per; secundum

победа victoria, ae f

победитель victor, oris m

побеждать, победить vinco, vici, victum, ĕre; triumpho, avi, atum, are

повинность munus, eris n; servitus, utis f

повод ansa, ae f; causa, ae f

под sub

подкуп corruptela, ae f; corruptio, onis f

подлог fraus, fraudis f; falsum, i n

подлость nequitia, ae f

поднимать, поднять levo, avi, atum, are

подозрение suspicio, onis f

подпись subscriptio, onis f; titulus, i m

подруга amica, ae f; puella, ae f; socia, ae f

подсудимый reus, i m

подтверждение confirmatio, onis f; testimonium, ii n; fides, ei f

подчинять subordino, avi, atum, are; submitto, misi, missum, ěre

подчиняться obtempero, avi, atum, are

познавать cognosco, novi, nitum, ĕre

пока adhuc; nondum; donec; dum

показание testimonium, ii n; indicium, ii n (показание против кого-л . testimonium in aliquem; давать показания testimonium dicere, dare)

показ(ыв)ать (de)monstro, avi, atum, are; indio, avi, atum, are

покупательemptor, oris m

покупать ememi, emptum, ĕre

полагать aestimo, avi, atum, are; censeo, ui, censum, ēre

поле area, ae f; ager; agri m; campus, i m

полезный utilis, e

полный completus, a, um; plenus, a, um

получитьcapio, cepi, captum, ĕre

польза utilitas, atis f; commodum, i n; usus, us m

пользование usus, us m

помогать, помочь juvo, juvi, jutum, are; expedio, ivi, itum, ire; bene facio, feci, factum, ĕre

по-моемуcredo; meā (quidem) sentential

помощник, помощница adjutor, oris m; adjutrix, icis f; minister, tri m

помощь auxilium, ii n (при помощи ope)

понедельник dies, ei m/f Lunae; feria, ae f secunda

понимать intellegere, o, legi, lectum

понятие notio, onis f; notitia, ae f

поручать mitto, misi, missum, ĕre; manado, avi, atum, are; commendo, avi, atum, are

поручение mandatum, i n

поручитель intercessor, oris m

поручительствоintercessio, onis f; satisdatio, onis f; sponsio, onis f

порядокordo, inis f; institutum, i n; structura, ae f

после post; posterius; sub; ultra; infra; proxime; secundum

последний postremus, a, um

посредник arbiter, tri m; leno, onis m

постоянный constans, ntis

поступок actum, i n

потом dein(de)

похожий similis, e; propinquus, a, um

почему cur; quamobrem; quod; quid

почти fere; paene; quasi

пощада venia, ae f; clementia, ae f; indulgentia, ae f

поэтому idcirco; quo

появляться appareo, ui, itum, ēre; compareo, ui, itum, ēre

правда veritas, atis f; verum, i n

правило lex, legis f; regula, ae f

правильноvere (dicere); recte; probe; verum est

правильный rectus, a, um; regularis, e; planus, a, um; justus, a, um; verus, a, um

право jus, juris n; potestas, atis f

непреложное (неотъемлемое) право jus certum

права суверенитета jura summi imperii

права личности jura personarum

торговое право lex mercatoria

избирательное право jus suffragii; suffragium ii n (novorum civium)

права гражданства без избирательного права civitas sine suffragio

право выбора arbitrium, ii n

право голоса suffragium, ii n

право гостеприимства hospitium, ii n

право иска petitio, onis f

право на вступление в брак conubium, ii n

право пользования водой haustus, us m

право прохода iter, itineris n

право собственности mancipium, ii n; proprietas, atis f

правовед juris peritus, i m

правоведение juris scientia, ae f; juris prudentia, ae f

правонарушение injuria, ae f

правонарушительlegirupa, ae m/f

правосудие justitia, ae f

правый dexter, tra, um; rectus, a, um

превращать, превратить muto, avi, atum, are; trasformo, avi, atum, are

предаватьtrado, didi, ditum, ĕre

предлагать fero, obtuli, oblatum, offerre

предмет res, ei f; argumentum, i n; thema, atis n

преднамеренно destinato; ex destinato; consulto

преднамеренный volens, ntis; spontivus, a, um

предок ancestor, oris m; progenitor, oris m; majores, um

предписаниеpraescriptum, i n; praescriptio, onis f

предпочитать antepono, posui, positum, ĕre; praeponere, posui, positum, ĕre

представитель actor, oris m; repraesens, ntis m; repraesentans, ntis m; auctor, oris m

предупреждатьpraedico, xi, ctum, ĕre; praecaveo, cavi, cautum, ēre

предъявитель redditor, oris m

предъявить praepono, posui, positum, ĕre

преемник successor, oris m; heres, edis m

преимущество praestantia, ae f; privilegium, ii n

прекращать cesso, avi, atum, are

преобладать praevaleo, ui, -, ēre

препятствие impedimentum, i n; obstaculum, i n

преследование persecutio, oni, f; insectatio, onis f

преступление scelus, eris n; delictum, i n; crimen, inis n; maleficium, ii n; malum, i n

преступник scelestus, i m; noxius, ii,

m; nefarius, ii m

преступность criminalitas, atis f

преступный scelestus, a, um; sceleratus, a, um; criminalis, e

претор praetor, onis m

при sub; apud; ad

прибывать venio, veni, ventum, ire; adeo, ii, itum, ire

приветствовать saluto, avi, atum, are

приводить fero, tuli, latum, afferre

привычка consuetudo, inis f

приговор sententia, ae f

приговорить damno, avi, atum, are; condemno, avi, atum, are

признак character, eris m; nota, ae f; signum, i n

приказ jussum, i n; mandatum, i n; imperatum, i n; praedictum, i n; edictum, i n

приказатьimpero, avi, atum, are; mando, avi, atum, are

пример exemplum, i n; exemplar, is n

приходить venio, veni, ventum, ire

причина causa, ae f

причинный causalis, e

приятный gratus, a, um

проde

проблема problema, atis n; quaestio, onis f; deliberatio, onis f

продать, продавать vendo, didi, ditum, ĕre

проживать (прожить)habito, avi, atum, are; vivo, xi, ctum, ĕre

произведение opus, eris n; opera, ae f; scriptum, i n

прокурор actor, oris m publicus

промедление cunctatio, onis f; mora, ae f

просить peto, ii, itum, ĕre; rogo, avi, atum, are

простой simplex, icis; facilis, e

простота simplicitas, atis f

просьба rogatio, onis f

против (ad)versus; contra

процент pro centum; centesima, ae f

проценты usura, ae f; impendium, ii n

процесс processus, us m; causa, ae f (вести процесс litem orare; выиграть процесс litem obtinere; проиграть процесс causā cadere)

прощай! Vale! Valeas!

прямой rectus, a, um

птица avis, is f

публичный publicus, a, um; vulgaris, e

пустой cavus, a, um

пусть licet; ut

путешествие iter, itineris n; via, ae f

пытка carnificium, ii n

пять quinque

пятьдесят quinquaginta

пятьсот quingenti, ae, a

Р

рабservus, i m

работа operatio, onis f; opera, ae f

работататьlaboro, avi, atum, are

ради causa; gratia

разбирательство (судебное) cognitio, onis f causae;

развод divortium, ii n; abruptio, onis f

разводиться(с женой) repudium uxori remitto, misi, missum, ĕre; repudio, avi, atum, are; (с мужем) divortium cum marito facere; a viro discedo, cessi, cessum, ĕre

разговор colloquium, ii n; sermo, onis m

разделять divido, visi, visum, ĕre; partio, ivi, itum. ire

различие differentia, ae f

различный diversus, a, um

разница differentia, ae f

разновидность varietas, atis f; species, ei f

разрешение solutio, onis f

разрешить solvo, lvi, lutum, ĕre

разрушать destruo, xi, ctum, ĕre; divido, visi, visum, ĕre

раскаиваться, раскаяться poenitentiam ago, egi, actum, ĕre

раскаяние poenitentia, ae f; confessio, onis f

расписка apocha, ae f

располагать loco, avi, atum, are

рассказ narratio, onis f

рассказывать narro, avi, atum, are

расследовать inquiro, sivi, situm, ĕre; investigo, avi, atum, are

реальный realis, e

ребенок infans, ntis m/f (до 7 года); puer, pueri m (от 7 до 15)

редко raro; rare; parce

река flumen, inis n; fluvius, ii m

рента locarium, ii n

речь oratio, onis f; sermo, onis m; vox, cis f

решать, решить decido, cidi, cisum, ĕre; solvo, lvi, lutum, ĕre

решение consilium, ii n; consultum, i n; constitutio, onis f

риск alea, ae f; periculum, i n

ров fossa, ae f

ровный aequus, a, um; aequalis, e

род genus, eris n

родина patria, ae f

родители parentes; genitores

рождать genero, avi, atum, are; gigno, genui, genitum, ĕre; creo, avi, atum, are

рождатьсяnascir, natus sum, nasci; gignior, genitus sum, gigni

рот os, oris n

рука manus, us f

русский Rossicus, a, um; Russicus, a, um

рядом ad; apud; circa; juxta; prope; propter; non procul

С

с, соcum

садиться sid, sidi/sedi, sessum, ĕre

сам ipse, ipsa, ipsum

санкция (отрицательная) reprobatio, onis f; (положительная) probatio, onis f; sanctio, onis f; poena, ae f

свадьба nuptiae, arum fpl; taeda, ae f

сведения notitiae, arum fpl; scientia, ae f

свекор socer, eri m

свекровь socrus, us f

свет lux, cis f; lumen, inis n

свет orbis, is m; mundus, i m

свидание congressus, us m

свидетельtestis, is m

свидетельство testinonium, ii n; indicium, ii n; documentum, i n

свободаlibertas, atis f

свободный liber, era, um; liberalis, e

свой meus, a, um, tuus, suus, noster, vester; ipsius

свойство proprietas, atis f; character, eris,m

сегодня hodie

семнадцать septendecim; decemseptem

семь septem

семьдесят septuaginta

семьсот septingenti

семья familia, ae f; domus, i f

сентябрь September, bris m

сестра soror, oris f

сигнал signum, i n; lituus, i m

сидеть assideo, sedi, sessum, ēre

сила vis, is f

сильный validus, a, um; fortis, e

сирота orbus, i m; orba, ae f

скрыватьabdo, didi, ditum, ĕre

слабый debilis, e; imbecillus, a, um

слава gloria, ae f; fama, ae f

следовательquaesitor, oris m; investigator, oris m

следовательно ergo; igitur; itaque

следствие cognitio, onis f; consequentia, ae f (последствие, результат)

следует oportet; decet

словесный verbalis, e

слово verbum, i n

слуга minister, tri m

служить servio, ivi, itum, ire

случай casus, us m

слушать, слышать audio, ivi, itum, ire

смерть mors, mortis f

смеяться rideo, risi, risum, ēre

смотреть specto, avi, atum, are; video, vidi, visum, ēre

смысл sensus, us m; sententia, ae f

собакаcanis, is m/f

собирать colligo, xi, ctum, ĕre

собственный proprius, a, um; suus, a, um

совесть conscientia, ae f

совет consilium, ii n; consulta, ae f

советовать suggero, gessi, gestum, ĕre; suadeo, suasi, suasum, ēre

согласие concordia, ae f

соглашение cautio, onis f; compactum, i n; pactum, i n

создавать creo, avi, atum, are; facio, feci, factum, ĕre

солнце sol, is m; stella, ae f

сомневаться dubito, avi, atum, are; in dubio sum, fui,-, esse

сомнение dubitatio, onis f; dubium, ii n (при сомнении воздержись in dubio abstine)

сообщник socius, ii m; conscius, ii m; particeps cipis m

сорок quadraginta

состав compositio, onis f

состояние status, us m; statio, onis f; condicio, onis f

сотня centuria, ae f; centum

соучастник conscius, ii m; consors, rtis m

союз unio, onis f; societas, atis f; foedus, eris n; conjunctio, onis f

спасибо gratias ago, agimus

спать dormio, ivi, itum, ire

спешить festino, avi, atum, are

способ modus, i m

спрашивать quaero, sivi, situm, ĕre; interrogo, avi, atum, are

сравнить comparo, avi, atum, are

сражаться certo, avi, atum, are; pugno, avi, atum, are

сражение pugna, ae f

среда medium, ii n; condiciones, um

среда dies Mercurii; feria quarta

среди inter; in

средство res, ei f; instrumentum, ii n

срок dies, ei m/f; tempus, oris n (срок для подачи иска dies actionis; крайний срок ultimus terminus; установленный срок certa dies)

ссылка citatio, onis f; relatio, onis f

ссылка exsilium, ii n

ставить pono, posui, positum, ĕre; loco, avi, atum, are

становиться evado, evasi, evasum, ĕre; fio, factus sum, fieri

старик senex, senis m

степень gradus, us m

стиль stilus, i m

сто centum

стоимость pretium, ii n

стол mensa, ae f

сторона latus, lateris n; facies, ei f

сторонник sectator, oris m; assecla, ae m

стоять sto, steti, statum, stare

страна civitas, atis f

страсть affectus, us m; calor, is m

страх angor, is m

страшный terribilis, e

строгий strictus, a, um

стул sella, ae f; sedile, is n; sedes, is f

суд judicium, ii n; tribunal, is n; (подавать в суд ambulare in jus; вершить суд forum agere; заседать в суде in causā sedere; выступать на суде с защитой causam dicere; без суда и следствия causā indictā)

судебный judi