Показники, що характеризують використання ОЗ

Показники Од. виміру Значення
Середньорічна вартість ОЗ тис. грн. 195118,315
Коефіцієнт спрацювання на початок року %
Коефіцієнт спрацювання на кінець року % 68,99
Коефіцієнт придатності на початок року %
Коефіцієнт придатності на кінець року % 31,01
Середня норма амортизації % 1,36
Коефіцієнт оновлення ОЗ % 0,64
Коефіцієнт вибуття ОЗ % 1,16
Коефіцієнт приросту ОЗ % -0,53
Фондовіддача грн./грн. 2,61
Фондомісткість грн./грн. 0,38
Фондоозброєність тис. грн./чол. 31,9656
Рентабельність ОЗ % 62,32

Середньорічна вартість основних засобів склала 195118,315 тис. грн. Фондовіддача – 2,61грн. / грн., фондомісткість – 0,38 грн. / грн. Рентабельність ОЗ склала 62,32%.

4.1.4. Розрахунок річних амортизаційних відрахувань.

АВрічн = 195118315 * 0,114 = 22243487,91 грн.

4.2. Оборотні кошти

Визначимо норматив оборотних коштів по виробничим запасам (Нв.з.) за формулою:

Нв.з. = (Нмат. + Нн/ф) / Пв.з. * 100%, (4.17)

де Нмат. – норматив оборотних коштів по матеріалах;

Нн/ф – норматив оборотних коштів по напівфабрикатах;

Пв.з. – питома вага норм оборотних коштів на формування матеріалів і напівфабрикатів в загальному нормативі виробничих запасів.

Визначимо норматив оборотних коштів по матеріалах / напівфабрикатах за формулою:

Ноі = Nоі * Роі, (4.18)

де Nоі – норма оборотних коштів (матеріалів / напівфабрикатів) в днях; Роі – середньодобові витрати матеріалів / напівфабрикатів.

Визначимо середньодобові витрати матеріалів / напівфабрикатів за формулою:

Роі = Соі / Тк = (Q * Ц) / Тк, (4.19)

де Соі – вартість і-того елементу оборотних коштів;

Q – річний обсяг виробництва у звітному періоді в натуральному вираженні;

Ц – ціна матеріалів / напівфабрикатів, що витрачаються на одиницю продукції;

Тк – тривалість періоду.

Визначимо норму оборотних коштів (матеріалів / напівфабрикатів) в днях за формулою:

Nоі = Nтран. + Nпідг. + Nпоточ. + Nстрах., (4.20)

де Nтран. – час на транспортування;

Nпідг. – складська підготовка;

Nпоточ. – ½ інтервалу поставки;

Nстрах. – час на відвантаження при зриві поставки.

Nмат. = 4 + 3 + 10 / 2 + 5 = 17 днів Nн/ф = 1 + 2 + 14 / 2 + 7 = 17 днів

Рмат. = (8503200 * 4,4) / 360 = 103928,00 грн. в день

Рн/ф = (8503200 * 5,6) / 360 = 132272,00 грн. в день

Нмат. = 17 * 103928,00 = 1766776,00 грн.

Нн/ф = 17 * 132272,00 = 2248624,00 грн.

Нв.з. = ((1766776,00 + 2248624,00) * 100%) / 64 = 6274062,5 грн.

Визначимо норматив оборотних коштів по готовій продукції за формулою:

Нг.п. = Соі г.п. * tком, (4.21)

де Соі г.п. – середньодобові витрати на виробництво продукції;

tком - час на комплектування та підготовку готової продукції до відвантаження.

Визначимо середньодобові витрати на виробництво продукції за формулою:

Соі г.п. = (Q * Свир) / Тк, (4.22)

де Свир – виробнича собівартість одиниці продукції.

Соі г.п. = 316063944 / 360 = 877955,4 грн. в день

Нг.п. = 877955,4 * 5 = 4389777,0 грн.

Визначимо норматив оборотних коштів по незавершеному виробництву за формулою:

Ннзв = Nнзв * Соі = Тц * Кн.в. * Соі, (4.23)

де Тц – тривалість виробничого циклу;

Кн.в. – коефіцієнт наростання витрат;

Соі – середньодобові витрати на виробництво продукції.

Визначимо коефіцієнт наростання витрат за формулою:

Кн.в. = (С1 + 0,5 * С2) / Свир, (С2 = Свир – С1) (4.24)

де С1 – собівартість в перший день;

С2 – собівартість в інші дні.

С1 = 8503200 * (4,4 + 5,6 + 4,8) = 125847360 грн.

С2 = 316063944 – 125847360 = 190216584 грн.

Кн.в. = (125847360 + 0,5 * 190216584) / 316063944 = 0,7

Ннзв = 6 * 0,7 * 877955,4 = 3687412,68 грн.

Визначимо загальний норматив оборотних коштів за формулою:

Нзаг. = Нв.з. + Ннзв + Нг.п., (4.25)

Нзаг. = 6274062,5 + 3687412,68 + 4389777 = 14351252,18 грн.

Визначимо коефіцієнт оборотності за формулою:

Коб = (Q * Ц) / Нзаг. = Тов / Нзаг., (4.26)

де Тов – товарна продукція в звітному році.

Коб = 510192000 / 14351252,18 = 35,55 об.

Визначимо коефіцієнт закріплення за формулою:

Кзак = (1 * 100) / Коб, (4.27)

Кзак = (1 * 100) / 35,55 = 2,81 коп./грн.

Визначимо тривалість одного обороту за формулою:

Tо = 360 / Коб, (4.28)

Tо = 360 / 35,55 = 10,13 днів

Визначимо відносне вивільнення оборотних коштів за формулою:

∆Ввід = (Q / 360) * (Tо – (Tо / (1 - ∆Tо))), (4.29)

∆Tо – скорочення тривалості одного обороту.

∆Ввід = (510192000 / 360) * (10,13 – (10,13 / (1 – 0,1))) = -1601436 грн.

Визначимо темп росту потреби в оборотних коштах за формулою:

Трост = (Нзаг. + ∆Ввід) / Нзаг., (4.30)

Трост = (14351252,18 – 1601436) / 14351252,18 = 0,9989 або 99,89%

Таблиця 4.4