Тема 4. культура україни литовсько-польської доби

(ХІV – ПЕРША ПОЛОВИНА ХVІІ СТОЛІТТЯ)

1. Історичні умови розвитку української культури в ХІV – першій половині ХVІІ ст.

2. Розвиток української освіти: головні тенденції, типи шкіл. Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури.

3. Острозький культурний осередок.

4. Книжкова справа в Україні. Поширення книгодрукування.

5. Українська література: характеристика жанрів.

6. Розвиток архітектури та образотворчого мистецтва.

Література:

1. Аксіоми для нащадків. Українські імена у світовій науці / упорядник О.К. Романчик. – Львів, 1992. – 286 с.

2. Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі XVI – XVII ст. / Я.Дашкевич // Сучасність. – 1992. – №3. – С. 65 – 74.

3. Європейське відродження та українська література ХІV – ХVІІІ ст. – К.: Наукова думка, 1993. – 373 с.

4. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI – XVII ст. / Я.Д. Ісаєвич. – К.: Наукова думка, 1966. – 250 с.

5. Ісаєвич Я.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я.Д. Ісаєвич. – [2-е вид.]. – Львів: Вища школа, 1983. – 156 с.

6. Історія української культури / за заг. ред. І.Крип’якевича. – [3-є вид., стереотип.]. – К.: Либідь, 2000. – 656 с.

7. Історія української культури: конспект лекцій для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Кочерга Н.К., Мартинюк В.М., Нарадько А.В., Передерій І.Г., Тєвікова О.В. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 200 с.

8. Хижняк З. Культурно-освітнє життя в Україні в ХVІ – ХVІІІ ст. / З.Хижняк // Народне мистецтво. – Частина 1. – 2009.– № 3 – 4. – С. 64 – 72.

9. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін.; за ред. М.М. Заковича. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 622 с.

Методичні рекомендації до семінарського заняття:

Опрацювання першого питання бажано розпочати з розкриття характерних ознак Відродження в українській культурі (реформація, антропоцентризм, гуманізм). Необхідно окреслити історичні умови розвитку української культури, що склалися внаслідок Люблінської та Берестейської уній. Розкрийте феномен українського козацтва, яке створило багатогранну та самобутню культуру, що стала основою для формування у подальшому культури загальноукраїнської [7, с. 90 – 96].

У другому питанні доцільно зазначити, що до початку ХVІ ст. українська освіта значною мірою продовжувала освітні традиції Київської Русі. Разом із тим з’являються нові тенденції: розширюється мережа освітніх закладів, збільшується коло навчальних дисциплін, змінюється характер навчання. Потрібно наголосити на значному внеску, який здійснили братства в розвиток національної освіти [7, с. 96 – 97, 98 − 99].

Третє питання стосується появи нового типу школи – Острозької греко-слов’яно-латинської колегії. Варто розкрити її значення не тільки як освітнього закладу, але й як культурного центру України того часу, де діяли літературно-науковий гурток, бібліотека та друкарня [7, с. 97 – 98], [9, с. 448 – 450].

Підготовка до четвертого питання передбачає дослідження складного процесу поширення книгодрукування на українських землях. Бажано вказати обґрунтовані гіпотези існування українського книгодрукування до появи в Україні Івана Федорова. Варто описати різні типи й види друкарень, тематику та характер друкованих книг [7, с. 99 – 100].

Розглядаючи п’яте питання, необхідно проаналізувати стан української літератури ХІV – ХVІІ ст. та закцентувати увагу на характеристиці нових її жанрів: полемічна література, гербова поезія, епіграма, панегірик, погребальна поезія. Висвітліть специфіку української усної народної творчості того часу [7, с. 101 –102].

У шостому питанні слід підкреслити, що архітектура будувалася переважно на традиціях давньоруської епохи. Разом із тим використовувалися досягнення романського, готичного та ренесансного стилів. Архітектурні пам’ятки треба характеризувати за функціональними видами (оборонні, культові та світські) із наведенням відповідних прикладів. Образотворче мистецтво представлене монументальним живописом, іконописанням, історичними композиціями та портретами. Потреби друкарства й мистецького оформлення книг зумовили появу та розвиток у ХVІ ст. графіки. Новим явищем у культурі також стала поява геральдики та сфрагістики [7, с. 102 – 104].

Ключові поняття: ренесанс, реформація, гуманізм, братство, колегіум, тривіум, квадріум, полеміка, панегірик, епіграма, геральдика, сфрагістика, графіка, гравюра.

ТЕМА 5. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ЕПОХИ БАРОКО ТА ПРОСВІТНИЦТВА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХVІІ – ХVІІІ СТОЛІТТЯ)

1. Загальна характеристика історичних умов розвитку культури України другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.

2. Тенденції розвитку української освіти. Києво-Могилянська академія: від створення та розвитку до занепаду.

3. Українська барокова література: драматичне письменство, козацькі літописи, проповідницька та публіцистична проза, поезія.

4. Українське барокове зодчество (архітектура та скульптура).

5. Образотворче мистецтво: живопис і графіка.

6. Досягнення музичного мистецтва.

Література:

1. Дорошенко Д.І. Нарис історії України / Д.І. Дорошенко. – Львів: Світ, 1991. – 576 с.

2. Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні XVII – XVIIІ ст. / П.М. Жолтовський; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Ф. Рильського, Львів. відділення. – К.: Наукова думка, 1988. – 159 с.; іл.

3. Історія української культури: конспект лекцій для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Кочерга Н.К., Мартинюк В.М., Нарадько А.В., Передерій І.Г., Тєвікова О.В. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 200 с.

4. Народне мистецтво: до 360-річчя утворення козацької держави. – 2010. – № 1 – 2.

5. Слабошпицький М.Ф. Українські меценати: нариси з історії української культури / М.Ф. Слабошпицький. – К.: Українська книга, 2001. – 346 с.

6. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін.; за ред. М.М. Заковича. – Київ: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 622 с.

7. Ушкалов Л.В. Світ українського бароко: філологічні етюди / Л.В. Ушкалов. – Харків: Око, 1994. – 112 с.

8. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія / З.І. Хижняк. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Вища школа, 1981. – 235 с.

Методичні рекомендації до семінарського заняття:

Насамперед охарактеризуйте суперечливі історичні умови розвитку, у яких існувала українська культура зазначеної доби. Визначте сприятливі та несприятливі чинники її розвитку [3, с. 107 – 109], [6, с. 471 – 477].

Розглядаючи друге питання, доцільно наголосити, що національна система освіти в Гетьманщині досягла високого рівня розвитку та складалася з початкової, середньої й вищої ланки. Культурно-освітнім центром Україні в цей час стала Києво-Могилянська академія. Дослідіть історію її заснування та систему освіти в ній [3, с. 109 – 113].

Література цього періоду відрізняється багатством тематики й жанрів. Варто відзначити розквіт барокової поезії, проаналізувати зміст проповідницької та публіцистичної прози, розкрити значення козацьких літописів і характер драматичної літератури [3, с. 113 – 1119].

Підготовка до четвертого питання передбачає характеристику архітектури та скульптури України другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. Серед різноманітних стилів особливого поширення набуло козацьке бароко, що найбільше підкреслювало своєрідність українського зодчества та його національний колорит. Бажано відзначити вклад Івана Мазепи в розвиток барокового мистецтва України. Належить проаналізувати стилі рококо та класицизм, що теж поширились Україною, з наведенням прикладів архітектурних споруд. Органічним елементом зодчества тієї доби стає виразне рельєфне оздоблення споруд, скульптура на стінах [3, с. 121 – 124].

Наприкінці ХVІІ ст. бароко поширюється і в образотворче мистецтво, де помітне місце посідає іконопис, гравіювання, світський живопис, представлений різноманітними жанрами. Необхідно відзначити вплив фламандської школи Рубенса на малярство в Україні [3, с. 124 – 126].

Динамічна та драматична за своїм характером барокова культура сприяла подальшому розвитку традиційних і виникненню нових музичних жанрів, провідним серед яких став хоровий (партесний) концерт. Потрібно закцентувати увагу на діяльності Глухівської музичної школи, яка підготувала велику кількість музикантів, серед них всесвітньо відомі композитори Д.Бортнянський, М.Березовський, А.Ведель [3, с. 126 – 128].

Ключові поняття: козацьке бароко, рококо, просвітництво, рекреація, схоластика, козацький літопис, партесний спів, а капела, шкільна драма, вертеп, інтермедія, інтерлюдія, парсуна, ктиторський портрет.

ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

1. Чинники українського національного відродження ХІХ століття.

2. Українська освіта в ХІХ – на початку ХХ ст.: тенденції розвитку, здобутки та проблеми.

3. Провідні досягнення української науки.

4. Асиміляційні заходи російського царизму щодо української мови (Валуєвський циркуляр 1863 р. та Емський указ 1876 р.).

5. Становлення та розвиток професійного театру в Україні.

6. Архітектура та скульптура України.

7. Український живопис та графіка.

Література:

1. Грицак Я. Нариси історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. / Ярослав Грицак. – К.: Генеза, 1996. – 360 с.

2. Дещинський Л.Є. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / Л.Є. Дещинський. – [4-е вид., перероб. і доп.]. – Львів: БескидБіт, 2005. – 304 с.

3. Жаборюк А. Український живопис останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. / А.Жаборюк. – К.: Либідь, 1990. – 312 с.; іл.

4. Історія України: у 2 томах. – Т. 2. Від середини XVII століття до 1923 року / Н.Полонська-Василенко. – [3-є вид.]. – К.: Либідь, 1995. – 608 с.

5. Історія української культури: конспект лекцій для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Кочерга Н.К., Мартинюк В.М., Нарадько А.В., Передерій І.Г., Тєвікова О.В. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 200 с.

6. Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін.; за ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – [3-є вид., стереотип.]. – К.: Вища шк.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 326 с.

7. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін.; за ред. М.М. Заковича. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 622 с.

Методичні рекомендації до семінарського заняття:

При підготовці до першого питання слід наголосити, що українська культура розвивалася в складних умовах колоніальних утисків Російської та Австро-Угорської імперій. Саме національний гніт став основним чинником українського національно-культурного відродження ХІХ століття. Необхідно розкрити його причини, сутність та наслідки [5, с. 131 – 134].

У другому питанні варто проаналізувати стан освіти в Наддніпрянській Україні, що розвивалася в межах загальнодержавної російської політики. Охарактеризуйте освітню ситуацію на західноукраїнських землях, де центром культурного життя залишався Львів [5, с. 134 – 138].

Період національно-культурного відродження позначений активним розвитком науки. Вкажіть чинники, що сприяли цьому, а також розкрийте наукові здобутки українців у різних галузях знань. Варто окремо зупинитися на виникненні й аналізі діяльності наукового товариства ім. Т. Шевченка, що діяло у Львові [5, с. 138 – 141].

Вивчення четвертого питання пов’язане з дослідженням таких суперечливих тенденцій у мовленнєвій сфері, як процес формування нової української мови та цілеспрямована політика русифікації українського населення [5, с. 141 – 149].

П’яте питання стосується становлення професійного театру, який відіграв важливу роль у національно-культурному відродженні. Висвітліть діяльність І.Котляревського у Полтави, де виник професійний театр [5, с. 149 – 152].

Готуючи шосте питання, бажано відзначити, що в архітектурі першої половини XIX ст. остаточно утверджується класицизм, який згодом еволюціонує в ампір. Прослідкуйте процес руйнування з другої половини XIX ст. стильової єдності та появи еклектизму. З’являєються нові матеріали, техніко-конструкційні засоби, змінюються типи архітектурних споруд. Розмаїттям своїх жанрів відзначена й скульптура, у якій прославилися Л.Позен, П.Забіла, М.Паращук, І.Кавалерідзе, О.Архипенко та інші [5, с. 152 – 155].

Підготовка сьомого питання неможлива без характеристики основних жанрів українського живопису (іконопис, портрет, пейзаж, історичні та побутові композиції) та аналізу творчих здобутків їхніх представників. Потрібно дослідити провідні тенденції розвитку графіки та назвати відомих українських граверів того часу [5, с. 155 – 158].

Ключові поняття: національно-культурне відродження, інтелігенція, ліцей, класична гімназія, реальна гімназія, громада, „Просвіта”, асиміляція, русифікація, романтизм, критичний реалізм, класицизм, російській ампір, еклектизм, модерн, модернізм.