Тақырып. Мұғалімді кәсіби дайындауға құдіреттілік тұрғысының мәні

«Құзыреттілік», «құзірет», «құзіреттілік тұрғысы» ұғымдары. Қазіргі педагогикадағы құзіреттілік тұрғыдан оқытудың даму тарихы. Білім беру дамуындағы қазіргі стратегиялық бағыттары. Мұғалімнің кәсіби педагогикалық құзіреттілігі ұғымының мәні. Мұғалім құзіреттіліктерінің сипаттамасы. Болашақ мұғалімді дайындаудағы негізгі құзіреттерді қалыптастыру: әдіснамалық, жалпы мәдени, жалпы кәсіби, пәнге бағытталған. Жаңа формация мұғалімін дайындау сапасына қойылатын талаптар. Білім беру қызметтері нарығында педагогтың бәсекеге қабілеттілігі.

Негізгі ұғымдар: «құзыреттілік», «құзірет», «құзіреттілік тұрғысы», педагог құзіреттіліктерінің сипаттамасы, педагогтың негізгі құзіреттері.

Дәріс жоспары:

1. «Құзыреттілік», «құзірет», «құзіреттілік тұрғысы» ұғымдары

2. Мұғалімнің кәсіби педагогикалық құзіреттілігі ұғымының мәні.

3. Білім беру қызметтері нарығында педагогтың бәсекеге қабілеттілігі.

СОӨЖ тақырыбы:

1.Білім беру қызметтері нарығында педагогтың бәсекеге қабілеттілігі.

2.Мұғалімнің сөйлеуіне қойылатың этикалық нормалар.

СӨЖ тақырыбы:. ма

1.«Мұғалімдік қызметті таңдауымның дұрыстығын анықтайтын менің тұлғалық

қасиеттерім» тақырыбында дәлелдер келтірілген әңгіме дайындаңыз.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Лапина О.А. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для вузов / О.А.Лапина, Н.Н.Пядушкина. –М.: Академия, 2008.

2. Сластенин В.А. Педагогика: Учебное пособие для вузов /В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов – М.: Академия, 2002. – 576 с.

3. Батурина Г.И., Кузина Т.Ф. Введение в педагогическую профессию. – М.: Асадема, 1999.

4. Грехнев В.С. Культура педагогического общения: Кн. для учителя. –М., 1990. – 140 с.

5. Иванов Д.А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий / Д.А.Иванов, К.Г.Митрофанов, О.В.Соколова. – М.: АПК и ПРО. 2003. – 101 с.

6. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал. – М.: «Дело», 1994. -216 с.

7. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика: Учебное пособие для вузов / Н.Н.Никитина, Н.В.Кислинская. – М.: Академия, 2004. -224