Тема 2. Текстове оформлення довідково — інформаційних документів

Завдання для самостійної роботи:

1. Дайте відповідь на запитання:

- Які документи належать до довідково-інформаційних?

- Що таке доповідна записка?

- Які типи доповідних записок розрізняють?

- Що таке пояснювальна записка?

- Які реквізити містять доповідна й пояснювальна записки?

- Що таке прес- реліз?

- Які є підстави для написання прес-релізів?

- Що таке звіт? Які є види звітів?

- За якою схемою складається текст звіту?

- Які є види доповідних записок? Чим відрізняється їх оформлення?

- Які особливості розташування реквізитів пояснювальних записок?

- За якими правилами оформлюють текст протоколу?

- На які види поділяються протоколи за обсягом фіксованих у них відомостей?

- Що таке витяг з протоколу?

- На які групи поділяються довідки за змістом?

- Які ділові папери належать до розпорядчо-організаційних?

- У якій послідовності укладають розпорядчо - організаційні документи?

- Охарактеризуйте інструкцію та положення. З’ясуйте спільне та відмінне у поданих документах.

- Які реквізити містить наказ? З якого моменту наказ набуває чинності?

- Що таке постанова? Назвіть реквізити.

- Дайте характеристику статуту.

- Що таке ухвала? Які є види ухвал?

2. Складіть конспект наступних питань:

1.Система фахових документів сучасного спеціаліста.

2. Рекомендаційний лист.

3. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.

4. Наказ щодо особового складу.

5. Особовий листок з обліку кадрів.

6. Трудова книжка.

Домашнє завдання:

Варіант 1

Вправа 1.Визначте, які норми порушено у вживанні прийменників і сполучників. Відредагуйте речення.

1. Подарую свиню тому, хто допоможе знайти мого угнаного автомобіля, так як міліція відмовляється його шукати за відсутністю в неї бензина і патронів (З оголошення). 2. Хороша нагорода тому, хто знайшов або поверне права на управління і техпаспорт, які я загубив або витягли в чайній 10, 11 чи 12 травня 2011 р. (З оголошення). 3. Як були в гостях, вона мені вчинила конфлікт. Я з-за ввічливості до господарів просто виштовхнув її в коридор ( Із судових документів).4. На екскурсію на Кавказ ми їхали на літніх канікулах (Із учнівського твору).

Вправа 2.Оформіть документ, у якому йдеться про те, що Тригубенко Алла Анатоліївна отримала у магазині „Канцтовари” 30 жовтня 1997 року товарів на суму 213 гривень.

Вправа 3.Зредагуйте типові мовні звороти ділового мовлення, що вживаються в службових записках. Складіть з ними речення з відокремленими обставинами та означеннями.

Приняти міри, ігнорувати думку, заслуговувати увагу, при таких обставинах, при аналізі подій, завідувач кафедрою, учбовий відділ, по власній ініціативі, відстаючі студенти, спів ставляти факти, діючий закон, слідуючі питання.

Варіант 2

Вправа 1.Відредагуйте речення.

1. Це самий вигідний контракт. 2. Він опинився в більш кращому становищі. 3. Моя донька вище від вашої. 4. Палійчук колись сам відвів сина до музичної школи. І тепер він був щасливий, що він став лауреатом конкурсу скрипалів. 5. Дивує байдуже ставлення керівників міста до людей, працюючих у торговлі. 6. Будь – яка зі сторін звільняється з-під відповідальності…по цьому договору.

Вправа 2.Знайдіть помилки в оформленні пояснювальної записки. Зредагуйте текст, обґрунтуйте виправлені помилки.

Завідувачу шкільним відділом

київського педагогічного коледжа

при національному ун-ті ім.. Т. Г. Шевченка

пану А. А. Корнійчук

від студента 23 групи

Бутейко Миколая Іл’їча

Пояснювальна записка

Я, студент М. І. Бутейко, не був присутнім на заняттях 15 квітня завдяки хворобі. Справка № 18- 05 / 106, видана травматологом, що працює в поліклініці № 2 Деснянського района м. Києва паном Коляда С. Г. 16.04.05, прикладається.

17.04.10 р. (підпис) Бутейко М. І.

Вправа 3.Поставте іменники у давальному та кличному відмінках однини.

Кавич Остап Емільович, Майборода Аліна Володимирівна, Заєць Артем В’ячеславович, Лебідь Галина Валеріївна, Симоненко Олена Вікторівна, Інаньо Валентина Олександрівна, Новак Леонід Русланович, Хміль Зінаїда Костянтинівна, Тихохід Євген Олегович.

Завдання для самоконтролю

Оберіть варіанти правильних відповідей:

1. Відомості, що вказуються в тексті запрошення, – це

а) дата і час події

б) номер квитка

в) порядок денний

г) прізвище, ім'я, по батькові та дата народження

д) кількість запрошених

е) тематика подій

є) маршрут проїзду

ж) прізвища доповідачів

з) організатори

і) прізвище і телефони відповідальної особи

ї) секретар

2. Належність документів до групи за призначенням

Назви документів Групи документів

1. Характеристика А. Розпорядчі

2. Доповідна записка Б. Організаційні

З. Акт В. Довідково-інформаційні

4. Положення Г. Щодо особового складу

5. Наказ Д. Обліково-фінансові

3. Встановіть відповідність між документами та типізованими словосполученнями:

Документи Типізовані словосполучення

1. Заява А. Зобов'язуюсь повернути зазначену суму до ...

2. Протокол Б. Доводжу до Вашого відома

3. Розписка В. Комісія перевірила наявність матеріальних цінностей

4. Доповідна записка Г. Інформацію керівника практики взяти до уваги

5. Акт Д. Прошу надати матеріальну допомогу

4. Документи Типізовані словосполучення

1. Лист-нагадування А. На Ваш лист № 14-2/99 від 17.07.2009 р.

повідомляємо

2. Лист-відповідь Б. Оплату згідно з тарифом гарантуємо

3. Гарантійний лист В. Вважаємо необхідним нагадати Вам

4. Лист-підтвердження Г. Просимо надіслати характеристику на…

5. Лист прохання Д. На підтвердження нашої попередньої

домовленості повідомляємо

5. Встановіть правильну послідовність реквізитів:

Реквізити адреси:

а) Назва області

б) Назва району

в) Індекс відділення зв'язку

г) Назва населеного пункту

д) Назва вулиці, номер будинку і квартири

е) Прізвище, ім'я та по батькові адресата або назва організації

6. Реквізити характеристики:

а) Заголовок

б) Дата

в) Печатка

г) Назва виду документа

д) Призначення характеристики

е) Текст

є) Підпис

7. За поданим уривком визначте, який це документ за

а) найменуванням

б) призначенням

в) походженням

г) стадіями створення

Я, Сидорчук Ганна Сергіївна, взяла в борг у Рідкоус Юлії Олександрівни 500 (п'ятсот) гривень.

8. За поданим уривком визначте, який це документ за

а) найменуванням

б) призначенням

в) походженням

г) місцем виникнення

д) ступенем складності

Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.