МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ. Студент, який приступає до вивчення курсу: «Інтелектуальна власність», повинен знати завдання, які поставлені перед ним

Студент, який приступає до вивчення курсу: «Інтелектуальна власність», повинен знати завдання, які поставлені перед ним.

Курс з права інтелектуальної власності розрахований на розв'язання наступних завдань.

Суть пізнавального завдання зводиться до засвоєння змісту основних понять інтелектуальної власності, інститутів права інтелектуальної власності, слідкувати за закономірностями їх змін та розвитку. Оскільки право інтелектуальної власності як дисципліни містить численні дефініції, які, на перший погляд є складними у розумінні, такі як, наприклад, нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності, множинний пріоритет, тощо, студенту варто звернутися до відповідної літератури, в який ці поняття розкриваються, зокрема до підручників, навчальних посібників, тощо. Оскільки в юридичній літературі не завжди спостерігається одностайність думок, поглядів на сутність деяких термінів, наприклад, поняття «добросовісного заохочення», «визнання наукового відкриття», а також щодо розв'язання інших теоретичних питань інтелектуальної власності.

При вивченні студентом спірних питань необхідно враховувати наступне. Перш за все, треба познайомитися з аргументами на користь тих чи інших позицій. Виробити власне ставлення до них І вже потім визначатися у відповідному спірному питанні. Тут можливі такі ситуації: приєднання до однієї із точки зору з додатковими аргументами чи без них або обґрунтування власної точку зору щодо дискусійного питання.

Знання законодавства, доктрини та вміння користуватися судовою практикою з питань, що вивчаються в межах відповідного курсу з права інтелектуальної власності, є запорукою опанування і належного засвоєння всіх питань, передбачених предметом.

Питання до самоконтролю:

1. Розкрийте визначення авторського права?

2. Хто може бути суб’єктом авторського права?

3. Назвіть строки охорони авторських прав?

4. Розкрийте поняття суміжних прав?

5. Що таке авторська винагорода?

6. Які існують види авторських договорів?

7. Які наслідки закінчення строку охорони авторських прав?

ТЕМА № 3 Право промислової власності

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

Вступ

I. Основні поняття права промислової власності.

II. Суб'єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

III. Охоронні документи на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

IV. Права та обов'язки, що випливають з патенту. Обмеження прав патентовласника.

V. Припинення дії патенту і визнання його недійсним.

VI. Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних державах.

Висновки


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти:

4. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- N 30.- ст. 141.

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- NN 40-44. - ст.356.

6. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. - N 18, N 19-20, N 21-22.- ст.144.

7. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-ХШ; в редакції Закону України від 14.04.2009 р. № 1256-VI 8. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року: набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.9. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-ХШ; в редакції Закону України від 22.05. 2003 р. № 850-IV)

10. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель від 22 січня 2001 р. № 22 зі змінами, внесеними Наказом МОН від 14.06.2011р. № 578.

11. Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок від 18.02.2002 р. №110 зі змінами, внесеними Наказом МОН від 14.06.2011р. № 578.

Наукові та навчально-методичні джерела:

1. Цивільне право України: Підручник / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер.- 2010. – 567 с.

2. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2007. – 224 с.

3. Андрощук Г. А., Работягова Л. И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учеб. Пособие.-2-е изд., перераб. и доп.-К.: МАУП, 2001.-232 с..

4. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького.- 2-ге вид., переробл., та допов.-К.: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2002.-672 с.

5. Цибульов П. М. Чеботарьов В. П., Зінов В. Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред.. П. М. Цибульова.-К.: К. І. С., 2005 р

6. Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред.. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2011. – Ч. 1. – 692 с.


МЕТА ЛЕКЦІЇ

Оскільки право інтелектуальної власності складають декілька інститутів, метою цієї лекції буде розгляд основних положень права промислової власності, або патентного права як його ще визнають.

Оскільки Україна є суверенною правовою державою, послідовна її інтеграція у міжнародний простір світового економічного співтовариства вимагає проведення державою цілеспрямованої політики у сфері охорони об’єктів промислової власності, що є, по суті, одним із важливих чинників технічного і технологічного розвитку держави, науково-технологічного прогресу

Базою навчання виступає цивільне законодавство у галузі інтелектуальної власності, крім цього окремі питання розглядаються також іншими науками і дисциплінами, зокрема загальною теорією права, філософією, історією та іншими. Це пояснюється насамперед тим, що навчальна дисципліна має за мету не тільки навчити основам інтелектуальної власності, а й вчити оволодівати понятійним, категоріальним апаратом, основними його здобутками, ознайомленням з його проблемами.

Тож, розглянувши питання необхідності, актуальність та мету вивчення права інтелектуальної власності слід перейти саме до вивчення основ права промислової власності.

ВСТУП

На сучасному етапі патентне право перетворюється в один з найбільш ефективних механізмів регулювання соціальної, науково-технічної, інноваційної і ринкової політики нашого суспільства. Саме патентування є попередньою передумовою передачі або отримання нової техніки і технології. При цьому інформація, яку можна отримати із вже існуючих винаходів, сприяє створенню на її основі нових патентноздатних рішень.

Таким чином, детальне опанування основних положень права промислової власності, які вироблені нею і перевірені багаторічною практикою в сфері інтелектуальної власності, науковий аналіз чинного законодавства і практики його застосування, дозволить вільно орієнтуватися у численних ситуаціях, пов’язаних з застосуванням засвоєного матеріалу на практиці.

Отже першим питанням нашої лекції виступає «Основні поняття права промислової власності».