ТЕМА № 4 Правове регулювання засобів індивідуалізації цивільного обороту, товарів та послуг

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

Вступ

I. Правова охорона комерційного (фірмового) найменування.

II. Правова охорона торговельної марки.

III. Правова охорона прав інтелектуальної власності на географічне зазначення

Висновки


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти:

12. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 30.- ст. 141.

13. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- №№ 40-44. - ст.356.

14. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. - № 18, № 19-20, № 21-22.- ст.144.

15. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16.06.1999 р. № 752-XIV, в редакції Закону України від 16.05.2008 р. з подальшими змінами і доповненнями.

16. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг Закон України від 15.12.199 3р. № 3689-XII, в редакції Закону України від 16.05.2008 р. з подальшими змінами і доповненнями.

17. Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 16.06.1999 р. № 751-XIV.

18. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. / Дата набрання чинності Україною-25.12.1991 р.

Наукові та навчально-методичні джерела:

15. Цивільне право України: Підручник / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер.- 2010. – 567 с.

16. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2007. – 224 с.

17. Товарні знаки: Практика правової охорони // Реферативний огляд чинного законодавства України та практики його застосування / Н. М. Мироненко, О. Д. Карпенко.-К., 1996 р.

18. Право на средство индивидуализации : Учебно-практическое издание / О. А. Городов.-М.: Волтерс Клувер, 2006 р.

19. . Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького.- 2-ге вид., переробл., та допов.-К.: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2002.-672 с.

20. Цивільне право України. Підручник: У 2 т./ За заг. редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К: Юрінком Інтер,2004. – Т.1.- 480 с.

21. Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред.. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2011. – Ч. 1. – 692 с.


МЕТА ЛЕКЦІЇ

Поміж інших об’єктів права промислової власності, таких як винаходи, корисні моделі, промислові зразки існують також об’єкти інтелектуальної власності, які отримали назву правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. До них відносяться комерційні найменування, торговельні марки, та географічні зазначення. Призначенням цих об’єктів є, перш за все, індивідуалізація, відокремлення учасників цивільного обороту, товарів і послуг серед інших відповідних об’єктів інтелектуальної власності.

Базою навчання виступає цивільне законодавство, в галузі інтелектуальної власності, загальна теорія права, філософія, історія та інші науки. Це пояснюється насамперед тим, що навчальна дисципліна має за мету не тільки навчати цивільному праву, а й вчити оволодівати понятійним апаратом науки цивільного права і, зокрема, інтелектуальної власності, основним її здобуткам, ознайомлення з її проблемами.

Тож, розглянувши питання доцільності, актуальність та мету вивчення права інтелектуальної власності слід перейти саме до поняття права інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

ВСТУП

Реалії повсякденного життя на сучасному етапі свідчать про те, що практично будь-яка особа, яка має відношення до підприємницької діяльності, володіє правовим засобом індивідуалізації товарів і послуг. Практично кожний суб’єкт підприємницької діяльності сьогодні володіє торговельною маркою, юридичні або фізичні особи мають відповідне комерційне найменування; за допомогою розрізняльних засобів відбувається взаємозв’язок між виробником і споживачем. Такі засоби виступають невід’ємними елементами ринкових відносин і добросовісної конкуренції.

Отже першим питанням нашої лекції виступає «Поняття та ознаки комерційного найменування».