Тема 21. Світове господарство й міжнародні економічні відносини

1. Становлення та розвиток світового господарства визна­чаються:

а) інтернаціоналізацією капіталу, виробництвом, науко­
во-технічним розвитком;

б) міжнародним розподілом і спеціалізацією праці;

в) міжнародною конкуренцією;
г) міжнародним рухом факторів виробництва і ресурсів;
ґ) усі відповіді правильні.

2. Теорію порівняльних переваг розробив:

а) А. Сміт;

б) Д. Рікардо;

в) А. Маршалл;

г) Т. Мальтус.

3. Протекціонізм для країн з перехідною економікою:

а) необхідний як захист вітчизняного товаровиробника;

б) сприяє монополізації економіки;

в) природний захід для будь-якої країни;

г) можливі різні точки зору.

4. Протекціонізм у зовнішній торгівлі схвалювали:

а) представники класичної школи;

б) марксисти;

в) меркантилісти;

г) фізіократи.

5. Принцип абсолютної переваги був сформульований:

а) А. Монкретьєном;

б) А. Смітом;

в) К. Марксом;

г) Д. Рікардо; ґ) А. Маршаллом.

6. Принцип порівняльних переваг:

а) використовується у міжнародній торгівлі;

б) єдиний принцип в системі розподілу праці;

в) статистичний метод для порівняння рівня розвитку
Різних країн;

г) усі відповіді правильні.

Воробйов Є. М. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. Модульний курс

7. Результатом спеціалізації на основі теорії порівняльних
переваг є:

а) зростання світового обсягу товарів та послуг;

б) зростання споживання в країні з більш низькими вит­
ратами виробництва;

в) статичний рівень споживання країн, що торгують одна з од­
ною;

г) усі відповіді правильні.

8. Ліквідування обмежень на імпорт:

а) зменшить доходи вітчизняних фірм;

б) зменшить ціни на товари, що імпортуються;

в) підвищить рівень конкуренції у країні;

г) зменшить попит на вітчизняні товари;
ґ) усі відповіді правильні.

9. Збільшення митних зборів на імпорт:

а) збільшить експорт вітчизняних фірм;

б) підвищить ціни на імпортні товари;
' в) підвищить ціни на вітчизняні товари;

г) усі відповіді правильні.

10. Валютна система країн Європейського Союзу (Євро)
базується:

а) на золотому стандарті;

б) на золотодивізному стандарті;

в) на золотодоларовому стандарті;

г) усі відповіді неправильні.