Варіант 3. 1. Поняття і види договору зберігання

А. Теоретичні питання.

1. Поняття і види договору зберігання.

2. Права та обов’язки сторін за договором зберігання.

3. Відповідальність сторін за порушення умов договору зберігання.

4. Відповідальність сторін за договором зберігання на товарному складі.

Б. Ситуаційні задачі.

№ 1.

Гаєва подарувала своїй племінниці будинок, належним чином оформивши договір дарування і здійснивши державну реєстрацію. Через декілька місяців Гаєва звернулася в суд з позовом до племінниці про визнання договору дарування недійсним, посилаючись на те, що при оформленні договору, вона не розуміла змісту вчиненого правочину в силу неграмотності і похилого віку (85 років). Будинок вона подарувала за умови, що племінниця буде її утримувати і здійснювати за нею необхідний догляд. Однак після оформлення договору дарування племінниця з чоловіком не доглядали Гаєву, виганяли з будинку, били. Суд прийшов до висновку, що укладений договір не є безоплатним і тому не є договором дарування. Отже, на думку суду, внутрішня воля учасників договору не відповідала її зовнішньому прояву.

Вирішить справу по суті.

№ 2.

В акціонерний банк надійшло чотири заяви про відкриття рахунків:

а) від генерального директора комунального підприємства, уповноваженого іншими особами - учасниками повного товариства на відкриття поточного рахунку останньому;

б) від товариства з обмеженою відповідальністю з проханням відкрити йому другий поточний рахунок поза місцем знаходження підприємства і валютний рахунок в євро;

в) від громадянина Петрова, що зареєструвався як особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, з проханням укласти з ним договір банківського рахунку для розрахунків з клієнтами;

г) від групи громадян, що збираються заснувати товариство з обмеженою відповідальністю з проханням про відкриття їм рахунку для перерахування коштів в оплату 50% статутного фонду.

Яку відповідь по кожному випадку повинна дати юридична служба банку? Який загальний порядок відкриття рахунків в комерційних банках та які документи необхідні для їх відкриття?

Рекомендована література та нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №№ 40-44. - Ст. 356.

2. Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 1 грудня 2005 року // Офіційний вісник України. - 2006. - № 1-2. - Ст. 1 із змінами станом на 30 вересня 2015 року.

3. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України в редакції від 1 липня 2004 року № 1952-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 51. - Ст. 553 із змінами станом на 06.10.2015 року.

4. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ (1972-2012 роки): станом на 01.11.2012 року / упоряд.: В.І. Борисова, І.П. Жигалкін, О.Н. Сибіга, П.В. Хотенець. - Х.: Право, 2012. - 376с.

5. Вавженчук С.Я. Договірне право: Навч. посіб. / С.Я. Вавженчук. - К.: КНЕУ, 2011. - 584с.

6. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т.В. Бондар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.: за ред. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 1200с.

7. Договір як універсальна правова конструкція: монографія / А.П. Гетьман, В.І. Борисова, О.П. Євсєєв та ін.; за ред. А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. - Х.: Право, 2012. - 432с.

8. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: [навч. посіб]. - 2-ге вид., перероб. і допов. / В.В. Луць. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 576с.

9. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: у 2-х т. / Відп. ред. В.Г. Ротань. - Т.2. - 2-ге вид. - Х.: Фактор, 2010. - 784с.

10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 4-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 1952с.

11. Цивільне право України: навч. посібник / Ю.В. Білоусов [та ін.]; ред. Р.О. Стефанчук. - К.: Правова єдність, 2009. - 536c.

12. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 1176с.

13. Цивільне право України: підручник. Особлива частина / За заг. ред. д.ю.н., проф. Р.Б. Шишки. - К.: Вид. Ліра - К, 2015. - 1024с.

14. Цивільне право: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О.Кучера. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. - 468с.

15. Цивільне право: підручник: у 2 т. / В.І. Борисова (керівник авт. колективу), Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова та ін.; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - Х.: Право. - 2011. - Т.2. - 816с.