Ключові поняття. Міжнародна економіка

РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗВ'ЯЗКИ В МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові поняття

Експорт.

Імпорт.

Міжнародна економіка.

Міжнародна кооперація праці.

Міжнародна макроекономіка.

Міжнародна мікроекономіка.

Міжнародна торгівля.

Міжнародний поділ праці.

Міжнародний поділ факторів виробництва.

Міжнародний рух товарів.

Ринок: внутрішній, національний, міжнародний, світовий.

Світове господарство.

Структура міжнародної економіки.

Сукупна пропозиція.

Сукупний попит.

Товар.

Товар неторговий.

Товар торговий.

Торгова рівновага.

Торгове сальдо.

Торговий оборот.

Фактори виробництва: основні, розвинуті, загальні, спеці­альні.

Експорт(export) - це продаж та вивезення товару за кордон.

Імпорт(import) - це купівля та ввезення товару з-за кордону.

Міжнародна (світова) економіка(ME) (international economy) має трактування в широкому та вузькому розумінні. У широко­му розумінні ME - це теорія, що застосовується для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Більш вузьке її трактування: ME - це частина теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності взаємодії господарських суб'єктів різної державної належності у сфері міжнародного обміну товарами та послугами, руху факторів виробництва та фінансування і форму­вання міжнародної економічної політики.

Міжнародна кооперація праці(international cooperation of labor) - являє собою зумовлений міжнародним поділом праці сталий обмін між країнами продуктами, які виробляються ними з найви­щою економічною ефективністю. Коопераційні зв'язки виявляють­ся на всесвітньому, міжгалузевому або внутрішньогалузевому рівнях.

Міжнародна макроекономіка(international macroeconomics) - це частина теорії міжнародної економіки, яка вивчає закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків.

Міжнародна мікроекономіка(international microeconomics) - частина теорії міжнародної економіки, яка вивчає закономірності міжкраїнного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо).

Міжнародна торгівля(МТ) (international trade) - це сфера міжнародних товарно-грошових відносин, яка становить су­купність зовнішньої торгівлі усіх країн світу.

Міжнародний поділ праці(МПП) (international division of labor) - це вищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами, який передбачає сталу концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах.

Міжнародний поділ факторів виробництва(МПФВ) (international division of factors) - історично зумовлене зосередження окремих факторів виробництва у різних країнах, яке є передумо­вою виробництва ними певних товарів з більш високою ефек­тивністю, ніж в інших країнах.

Ринок внутрішній(РВ) (domestic market) - це форма госпо­дарського спілкування, за якої усе, що призначено для продажу, збувається самим виробником всередині країни.

Ринок міжнародний(РМ) (international market) - це части­на національних ринків, яка безпосередньо зв'язана із закордон­ними ринками.

Ринок національний(РН) (national market) - це внутрішній ринок, частина якого орієнтується на іноземних покупців.

Ринок світовий(PC) (world market) - сфера сталих товарно-грошових відносин між країнами, які базуються на МПП та інших факторах виробництва.

Світове господарство(СГ) (world economy) - це сукупність національних економік країн світу, поєднаних між собою мо­більними факторами виробництва.

Сукупна пропозиція(aggregate supply - AS) - обсяг вироб­ництва товарів, які виробники готові колективно запропонувати на ринок за наявного рівня цін.

Сукупний попит(aggregate demand - AD) - обсяг виробниц­тва товарів, які споживачі готові колективно придбати за наяв­ного рівня цін.

Товар(commodity good) - це предмет, який задовольняє будь-яку суспільну потребу і вироблений для обміну, тобто який має цінність, що встановлюється в процесі його обміну на інші товари.

Товар неторговий(nontradable good) - це товар, який спожи­вається в країні, де був виготовлений, і не переміщується між країнами.

Товар торговий(tradable good) - це товар, який може руха­тись між різними країнами.

Торгова рівновага- баланс попиту та пропозиції на PC.

Р1, Р2, Р3 - ціна товару X в країнах І, II та світова ціна відповідно;

Q1, Q2, Q3 - обсяг виробництва товару X в країнах І, II та світі відповідно;

D1, D2, D3 - попит товару X у країнах І, II та світі відповідно;

S,, S2, S3 - пропозиція товару X в країнах І, II та світі відповідно;

Е1, Е2, Е - ринкова рівновага попиту та пропозиції на товар в краї­нах І, II та світі відповідно;

A1B1, = А2В2 = РЕ = експорт = імпорт; Р1 < Р2;

Р’1 = Р1 - мінімальна ціна, після досягнення якої експорт з країни І припиниться;

Р’2 = Р2 - максимальна ціна, після досягнення якої імпорт з країни II припиниться;

Р - ціна рівноваги товару X на СР.

Торгове сальдо(trade balance) - різниця вартісних обсягів експорту та імпорту.

Торговий оборот(trade turnover) - сума вартісних обсягів експорту та імпорту.

Фактори виробництва(ФВ, factor of production) - ресурси, які необхідно затратити для виробництва товару.

Фактори виробництва (ФВ) основні(basic) за походженням- ті, що країна отримала від природи або в результаті тривалого історичного розвитку; мають низьку міжнародну мобільність.

ФВ розвинуті(developed) за походженням- ті, що придбані країною в результаті інтенсивних пошуків і капіталовкладень; мають високу міжнародну мобільність.

ФВ загальні(general) за ступенем спеціалізації- ті, які можна застосовувати в різних галузях для створення різноманіт­ної продукції; мають високу міжнародну мобільність.

ФВ спеціальні(special) за ступенем спеціалізації- ті, які можна застосовувати для випуску в одній галузі або для ство­рення однієї чи дуже вузької групи продукції; мають низьку міжнародну мобільність.