Тема 9. Оборотні активи підприємства та ефективність їх використання. А. фонди, що обслуговують процес виробництва;

94. Фонди обігу – це:

А. фонди, що обслуговують процес виробництва;

Б. засоби праці, які не приймають безпосередньої участі у виробничому процесі;

В. предмети праці, які цілком споживаються у кожному виробничому циклі;

Г. активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та використовуються підприємством більше 1 року з метою отримання економічних вигод.

95. Укажіть, як називається період часу, протягом якого виріб або партія виробів проходить усі стадії виробничого процесу і перетворюється на готовий до реалізації продукт:

А. календарний рік;

Б. фінансовий рік;

В. виробничий (операційний) цикл;

Г. податковий період.

96. Основними показниками оборотності та ефективності використання оборотних активів є:

А. рівень рентабельності та норма прибутку;

Б. отримано валової продукції та прибутку на одну гривню необоротних та оборотних активів;

В. коефіцієнт оборотності оборотних активів та середня тривалість одного обороту;

Г. фондомісткість та річний економічний ефект.

97. Оборотні виробничі засоби – це:

А. засоби праці, виражені у вартісній формі, які використовуються у багатьох виробничих циклах, зберігають при цьому натуральну форму і поступово переносять свою вартість на готовий продукт;

Б. фонди, що обслуговують процес виробництва;

В. засоби праці, які призначені для споживання або реалізації в продовж фінансового року;

Г. предмети праці, які цілком споживаються у кожному виробничому циклі, змінюють свою натуральну форму і повністю переносять свою вартість на продукт, що виробляється.

98. Оборотні активи – це:

А. активи підприємства, строк корисної експлуатації яких перевищує 12 місяців або операційний цикл, якщо він більше року;

Б. активи підприємства, які призначені для споживання або реалізації в продовж фінансового року або операційного циклу;

В. засоби праці, виражені у вартісній формі, які використовуються у багатьох виробничих циклах, зберігають при цьому натуральну форму і поступово переносять свою вартість на готовий продукт;

Г. активи, що обслуговують процес виробництва.

99. Визначте термін обертання оборотних активів підприємства, якщо: щоквартальний обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 15,0 млн.грн; середньорічний залишок оборотних активів 4,0 млн.грн; тривалість квартального періоду 90 дн., річного – 360 дн.:

А. 24 дні;

Б. 17 днів;

В. 6 днів;

Г. 42 дні.

100. Визначте матеріаловіддачу, якщо розмір матеріальних витрат становить 2,5 млн.грн; вартість валової продукції 5,0 млн.грн; середній залишок оборотних активів 700 тис.грн:

А. 0,50;

Б. 2,00;

В. 7,14;

Г. 0,14.

101. Тривалість одного обороту оборотних активів показує:

А. проміжок часу від вкладання інвестицій до отримання доходів;

Б. проміжок часу необхідний для виробництва певного виду продукції;

В. скільки днів становить період між поставками товарно-матеріальних цінностей;

Г. за скільки днів оборотні активи здійснюють один кругообіг.

102. Укажіть, що не відносять до фондів обігу:

А. дебіторська заборгованість;

Б. кредиторська заборгованість;

В. грошові кошти та їх еквіваленти;

Г. відвантажена готова продукція.

103. Оборотні активи класифікують на:

А. нормовані та ненормовані;

Б. матеріальні та нематеріальні;

В. активні та пасивні;

Г. оборотні та необоротні.