Варіант 4. 1. Поняття та елементи договору банківського вкладу

А. Теоретичні питання.

1. Поняття та елементи договору банківського вкладу.

2. Форма та зміст договору банківського вкладу.

3. Види банківських вкладів.

4. Порядок відкриття та закриття вкладних (депозитних) рахунків.

Б. Ситуаційні задачі.

№ 1.

Одна комерційна організація передала іншій в оплатне користування будівельний кран. При передачі кран явних дефектів не мав, однак з договору випливало, що кран вже до цього використовувався. У процесі експлуатації кран упав і пошкодив шість легкових автомобілів, що знаходились на стоянці. Причиною аварії стали зношені механізми крану, а також порушення кранівником правил техніки безпеки. Наймач відшкодував заподіяну володільцям автомобілів шкоду і в свою чергу вимагав у наймодавця відповідної компенсації.

Наймодавець заперечував проти цього, посилаючись на наявність вини наймача, яка виключає його відповідальність. До того ж на думку наймодавця, оскільки в договорі найму не був визначений розмір плати за найм, його взагалі слід визнати неукладеним або застосувати правила про договір позички.

Вирішіть справу.

Чи зміниться рішення, якщо в договорі найму взагалі не було зазначено про якість крану ?

№ 2.

Акціонерне товариство «Рукодільниця» уклало договір простого товариства з трьома текстильними підприємствами. Метою договору було будівництво фарбувального цеху на земельній ділянці, яка знаходиться у власності товариства. Однак, на цій ділянці знаходились гаражі, збудовані за згодою товариства. Не дочекавшись спільного рішення учасників, товариство приступило до зносу гаражів і спричинило значний збиток їх володільцям, які звернулись до суду. В ході судового розгляду з’ясувалось, що при зносі гаражів ніяких спеціальних повноважень на ведення справ від імені товариства не було, і тому решта учасників товариства повинні бути звільнені від відповідальності. Довіреність товариству як учаснику, якому було доручено вести спільні справи, була видана вже після завершення процедури зносу гаражів. Однак, повноваження товариства, згідно цієї довіреності, були обмежені діями, майнові наслідки яких не повинні перевищувати визначеного ліміту. Даний ліміт при зносі гаражів був перевищений.

Яке рішення повинен винести суд? Чи зміниться рішення, якщо згадана довіреність була видана до початку зносу гаражів? Як бути, якщо знесення гаражів здійснювала спеціалізована організація за договором, укладеним «Рукодільницею»?

Рекомендована література та нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №№ 40-44. - Ст. 356.

2. Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 1 грудня 2005 року // Офіційний вісник України. - 2006. - № 1-2. - Ст. 1 із змінами станом на 30 вересня 2015 року.

3. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України в редакції від 1 липня 2004 року № 1952-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 51. - Ст. 553 із змінами станом на 06.10.2015 року.

4. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ (1972-2012 роки): станом на 01.11.2012 року / упоряд.: В.І. Борисова, І.П. Жигалкін, О.Н. Сибіга, П.В. Хотенець. - Х.: Право, 2012. - 376с.

5. Вавженчук С.Я. Договірне право: Навч. посіб. / С.Я. Вавженчук. - К.: КНЕУ, 2011. - 584с.

6. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т.В. Бондар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.: за ред. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 1200с.

7. Договір як універсальна правова конструкція: монографія / А.П. Гетьман, В.І. Борисова, О.П. Євсєєв та ін.; за ред. А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. - Х.: Право, 2012. - 432с.

8. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: [навч. посіб]. - 2-ге вид., перероб. і допов. / В.В. Луць. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 576с.

9. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: у 2-х т. / Відп. ред. В.Г. Ротань. - Т.2. - 2-ге вид. - Х.: Фактор, 2010. - 784с.

10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 4-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 1952с.

11. Цивільне право України: навч. посібник / Ю.В. Білоусов [та ін.]; ред. Р.О. Стефанчук. - К.: Правова єдність, 2009. - 536c.

12. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 1176с.

13. Цивільне право України: підручник. Особлива частина / За заг. ред. д.ю.н., проф. Р.Б. Шишки. - К.: Вид. Ліра - К, 2015. - 1024с.

14. Цивільне право: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О.Кучера. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. - 468с.

15. Цивільне право: підручник: у 2 т. / В.І. Борисова (керівник авт. колективу), Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова та ін.; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - Х.: Право. - 2011. - Т.2. - 816с.