Література. 1. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 19.04.91

1. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від
19.04.91.

2. Закон України „Про підприємництво” від 07.02.91.

3. Азарян Е. М. Международный маркетинг. - К.: ИСМО МО
Украины; НВФ „Студцентр”, 1998.

4. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. -
М.: Маркетинг, 2000.

5. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг: Загальний курс. - К.: Діалектика, 2001.

6. Багиев Г. Л., Мойсеева Н. К, Никифорова С. В. Международный
маркетинг. - СПб.; М.; Харьков; Минск, 2001.

7. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в
менеджменті. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2001.

8. Голубков Е. ТІ. Маркетинговые исследования: основные понятия
и опыт проведения // Маркетинг в России и за рубежом. -
1997. - Сентябрь-октябрь.

9. Дахно І.І. Міжнародне економічне право. - К.: МАУП, 2000.

10. Дахно І. І. Міжнародна економіка. - К.: МАУП, 2002.

11. Дахно І.І. Міжнародна торгівля. - К.: МАУП, 2003.

12. Економіка зарубіжних країн. К.: Либідь, 1996.

13. Звіт про світовий розвиток: Важке завдання розвитку: Пер. з
англ. - К.: Абрис, 1994.

14. Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. - К.: Фінансист, 2000.

15. Лубський В. І., Теремко В. І., Лубська М. В. Релігієзнавство.-
К.: Академвидав, 2002.

16. Мировая экономика: Учебник / Под ред. А. С. Булатова. - М.,
1999.

17. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність.- К.: МАУП,
2002.

18. Пестрецова О. І. Організація та функціонування спільних підприємств. - К.: КНЕУ, 1997.

19. Раджив Батра, Майерс Джон Дж., Аакер Девид. Рекламный менеджмент. – М.; СПб.; К. – 1999.

20. Росситер Дж. Р. Реклама и продвижение товара. – СПб.: Питер, 2000.

21. Рут Френклін Р., Філіпченко Антон. Міжнародна торгівля та інвестиції: Пер. з англ.. – К.: Основа, 1998.

22. Сіваченко І.Ю., Кухарська Н.О., Левицький М.А. Вільні економічні зони. – К.: Дакор Алеута, 2002.

23. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку. – К.: Вища школа, 2002.

24. Соколенко С.И. Современные мировые рынки и Украина. – К.: Демос, 1955.

25. Страны и народы мира: Энциклопедический справочник / Под ред.. И.С. Иванова. – М.: Республика, 1999.

26. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / За заг. ред. А.І. Кредисова.. – К.: Віра-Р; Альта прес, 2000.

27. Уэллс Уильям, Бернет Джон, Мориарти Сара. Реклама – принципы и практика. – СПб.; М.; Харьков; Минск, 2001.

28. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг. – К.: КНЕУ, 1998.

29. Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом. – К.: КНЕУ, 2001.

30. Шлеплер Х.А. Международные экономические организации: Справочник. – М.: Международные отношения, 1999.