Статутний фонд та його формування

Статутний фонд - це сукупність грошових коштів та майна, яка необхідна для організації та початку функціонування підприємства (фірми).

У статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства.

3. Бізнес-планування у підприємницької діяльності.

Бізнес-план - це письмовий документ, у якому викладено сутність, шляхи і способи реалізації підприємницької ідеї, охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу і особливості керування ним. Він є основою для здійснення підприємницької діяльності, необхідною передумовою залучення інвесторів до процесу фінансування, розробки та реалізації підприємницької ідеї, до інноваційно-інвестиційних проектів.

У ринковій системі господарювання бізнес-план виконує дві найважливіші функції:

1) зовнішню - ознайомити різних представників ділового світу і і сутністю та основними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї;

2) внутрішню (життєво важливу для діяльності самого підприємства) - опрацювати механізм самоорганізації, тобто цілісну, комплексну систему управління реалізацією підприємницького проекту.

Бізнес-план, як і будь-який інший документ, підлягає певним вимогам щодо стилю написання:

- бізнес-план має бути стислим, простим, але адекватно розкривати сутність підприємницького проекту. Для більшості невеликих проектів (для реалізації яких потрібно 80-100 тис. грн), як свідчить практика, обсяги бізнес-планів обмежуються 20-25 сторінками. В інших випадках має бути підготовлений докладніший бизнес план. При цьому в бізнес-плані рекомендується уникати жаргонних виразів, суто технічного опису продукції, операцій, процесів. Слід використовувати загальновідомі терміни; інформацію треба викладати в діловому стилі, але якомога доступніше;

- бізнес-план має бути функціональним, тобто містити лише корисну інформацію, яка цікавить або може цікавити читача. За необхідності додаткова, пояснювальна, первинна інформація може бути винесена в додатки (обсяг додатків не обмежується);

- бізнес-план має ґрунтуватися на реалістичних припущеннях. Прогнози та передбачення (як найбільш "вразлива" частина бізнес планування) мають бути обґрунтовані й підкріплені посиланнями

Бізнес-план складається на термін 3-5 років з розбивкою на роки, а перший рік - на квартали.

Рис. 7.1 характеризує лише загальну логіку розробки бізнес-плану. На практиці можливі й певні відхилення.

Процес розробки бізнес-плану розпочинається з формування інформаційного поля, тобто зі збирання інформації щодо майбутнього бізнесу (рис. 7.1.).

 
  Статутний фонд та його формування - №1 - открытая онлайн библиотека

Рис. 7.1. Логіка розробки бізнес-плану

Бізнес-план - це своєрідний рекламний документ, на підставі якого можна зробити висновки не лише про бізнес, а й про його власників. Тому важливим є як зміст, так і зовнішній вигляд бізнес-плану.

Інформаційне поле бізнес-плану - це сукупність документів чи даних правового, економічного, комерційного, науково-технічного, зовнішньоекономічного та соціального характеру, які забезпечують інформаційні потреби підприємця в процесі опрацювання бізнес-плану.

Структура бізнес-плану:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст бізнес-плану.

3. Резюме.

4. Галузь, фірма та її продукція (послуги).

Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі.

Опис продукту (послуги) фірми.

Патенти, товарні знаки, інші права власності.

Стратегія зростання фірми.

5. Дослідження ринку.

Загальна характеристика ринку продукту.

Цільовий ринок бізнесу.

Місцезнаходження фірми.

Оцінка впливу зовнішніх чинників.

6. Маркетинг-план.

Стратегія маркетингу.

Передбачувані обсяги продажу.

7. Виробничий план.

Основні виробничі операції.

Машини й устаткування.

Сировина, матеріали та комплектуючі вироби.

Виробничі й невиробничі приміщення.

8. Організаційний план.

Форма організації бізнесу.

Потреба в персоналі.

Власники бізнесу й команда менеджерів.

Організаційна схема управління.

Кадрова політика та стратегія.

9. Оцінка ризиків.

Типи можливих ризиків.

Способи реагування на загрози для бізнесу.

10. Фінансовий план.

Прибутки і збитки.

План руху готівки.

Плановий баланс.

Фінансові коефіцієнти.

11. Додатки.

Інформаційне поле бізнес-плану - це сукупність документів чи даних правового, економічного, комерційного, науково-технічного, зовнішньоекономічного та соціального характеру, які забезпечують інформаційні потреби підприємця в процесі опрацювання бізнес-плану.

З погляду системного підходу будь-який підприємницький проект - це відкрита система, яка може існувати за умови активної взаємодії з навколишнім діловим середовищем. Це означає, що успіх реалізації підприємницького проекту багато в чому залежатиме від того, як вдало буде він пристосований до реальної дійсності. Отже, для опрацювання бізнес-плану необхідна також інформація про загальноекономічні й галузеві фактори, що впливають на процес реалізації підприємницького проекту (загальноекономічна ситуація, соціальні та політичні умови, законодавчі обмеження, сприятливі можливості й загрози, тенденції розвитку галузі).

Зазначена структура є лише приблизною схемою бізнес-плану. Конкретний бізнес-план може бути і не таким докладним. Але тут указані ті основні розділи, які необхідно включити до бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність.

Багато хто з підприємців помилково вважає, що структура бізнес-плану й послідовність його розробки - одне й те саме, що завжди є якась позиція, з котрої треба починати. Такий хибний погляд на логіку розробки бізнес-плану підтримується існуванням програм­них продуктів із жорсткою структурою, які задають одну-єдину по­слідовність дій. Але, як свідчить практика, щодо бізнес-плану це зовсім не так. Наприклад, популярне гасло: "Хочеш створити бізнес - починай з маркетингу" не завжди ефективне для фірми малого бізнесу. Малі фірми, як правило, добре знають свій ринок, викорис­товуючи маркетинг за фактом. Спеціальні маркетингові досліджен­ня можуть і не дати таким фірмам додаткової корисної інформації.

Водночас можна стверджувати, що процес розробки бізнес-плану має внутрішню логіку, яка заважає підприємцеві "перескочити" через ключові етапи цього процесу. Наприклад, неможливо досліджувати ринок майбутнього бізнесу, не визначивши спочатку, який конкретно продукт чи послуга будуть продаватися. Доки не будуть проведені дослідження ринку, неможливо скласти реальний маркетинг-план.

Бізнес-план, як і будь-який інший документ, підлягає певним вимогам щодо стилю написання:

1).бізнес-план має бути стислим, простим, але адекватно розкривати сутність підприємницького проекту. Для більшості невеликих проектів (для реалізації яких потрібно 80-100 тис. грн), як свідчить практика, обсяги бізнес-планів обмежуються 20-25 сторінками. В інших випадках має бути підготовлений докладніший бізнес-план. При цьому в бізнес-плані рекомендується уникати жаргонних виразів, суто технічного опису продукції, операцій, процесів. Слід використовувати загальновідомі терміни; інформацію треба викладати в діловому стилі, але якомога доступніше;

1) бізнес-план має бути функціональним, тобто містити лише корисну інформацію, яка цікавить або може цікавити читача. За необхідності додаткова, пояснювальна, первинна інформація може бути винесена в додатки (обсяг додатків не обмежується);

2) бізнес-план має ґрунтуватися на реалістичних припущеннях. Прогнози та передбачення (як найбільш "вразлива" частина бізнес-планування) мають бути обґрунтовані й підкріплені посиланнями

Питання до самоконтролю

1. Що таке засновницькі документи?

2. Який основний зміст та структура статуту підприємства (фірми)?

3. Що таке установчий договір? Яка його структура?

4. Що передбачає процес укладання засновницьких документів?

5. Що таке статутний фонд?

6. Як утворюється та використовується статутний фонд?

7. Який мінімальний обсяг становить статутний фонд?

8. Які можуть утворюватися фонди, крім статутного?

9. Де і як здійснюється державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності?

10. Які документи необхідні для державної реєстрації юридичної особи?

11. Які документи необхідні для державної реєстрації громадян, які мають здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи?

12. Протягом якого терміну здійснюється державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності?

13. Яка плата (реєстраційний збір) справляється за державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єктів підприємницької діяльності?

14. Що є підставою для відкриття рахунків фірми у банках?