Мета: дослідити вплив корпоративної соціальної відповідальності на взаємовідносини зі стейкхолдерами

Студент повинен знати: поняття, види та заходи КСВ

Студент повинен вміти: розробляти та реалізувати заходи КСВ, складати не фінансову звітність

План заняття

1. Корпоративна соціальна відповідальність як складова корпоративного управління

2. Особливості застосування корпоративної соціальної відповідальності в Україні

Питання для самостійної роботи

1. Ознайомлення з реалізацією КСВ окремо взятих корпорації готельно-ресторанного та туристичного бізнесу за матеріалами інтернет-сайтів

Література: [1, 3]

5. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1.Економіко-соціальні передумови виникнення акціонерних товариств.

2.Сутність корпоративного управління.

3. Об’єкти корпоративного управління в Україні

4. Правове регулювання системи корпоративного управління в Україні

5.Типи акціонерних товариств.

6.Міжнародні стандарти корпоративного управління.

7.Принципи корпоративного управління ЄБРР.

8. Національні кодекси корпоративної поведінки.

9.Загальна характеристика моделей корпоративного управління.

10.Українська модель корпоративного управління.

11.Японська модель корпоративного управління.

12.Англо-американська модель корпоративного управління.

13.Досвід управління корпораціями США та Японії.

14.Правління публічного акціонерного товариства: компетенція, порядок створення, діяльність.

15.Ревізійна комісія: компетенція, порядок створення, діяльність.

16.Наглядова рада акціонерного товариства: компетенція, порядок створення, діяльність.

17.Компетенція, порядок скликання і проведення загальних зборів акціонерів.

18.Захист прав акціонерів при зміні статутного капіталу АТ.

19.Корпоративні цінні папери: поняття, властивості, типи.

20.Емісія акцій. Процедура випуску акцій.

21.Дохідність акцій та облігацій. Види доходності.

22.Первинний і вторинний ринок акцій. Додаткова емісія.

23.Поняття про вартість акцій, види вартості. Основні методи оцінки.

24.Дивідендна політика та регулювання курсу акцій.

25.Типи дивідендної політики та порядок виплати дивідендів.

26.Роль фондової біржі в системі управління фінансовими ресурсами корпорації.

27.Роль депозитарної системи в корпоративному управлінні

28.Операція на ринку поглинання АТ.

29.Ліквідація корпоративних структур

30.Реорганізація корпоративних структур.

31.Об’єднання корпоративних структур

32.Захист прав міноритарних акціонерів.

33.Етапи формування корпоративної стратегії

34.Антимонопольне регулювання діяльності АТ.

35.Сутність депозитарної системи

36.Корпоративна соціальна відповідальність

6. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Відповідно до навчального плану, студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни «Корпоративне управління».

Контрольна робота складається із двох видів завдань: теоретичного та аналітичного, що виконуються з метою перевірки здатності студента вільно володіти набутими знаннями.

Теоретичне завдання виконується відповідно до варіанту, що обирається згідно до останньої цифри залікової книжки.

Таблиця 3

Теоретичне питання

Питання
1. Поняття системи корпоративного управління
2. Міжнародні стандарти корпоративного управління
3. Моделі корпоративного управління
4. Органи управління акціонерним товариством готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
5. Корпоративні цінні папери
6. Корпоративна стратегія АТ готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
7. Дивідендна політика АТ
8. Роль фондової біржі в системі управління фінансовими ресурсами корпорації
9. Антимонопольне регулювання діяльності АТ
10. Корпоративна соціальна відповідальність

Аналітичне завдання виконується на основі самостійно обраного матеріалу. Студент здійснює аналітичний аналіз. Інформаційною базою можуть бути періодичні видання економічної спрямованості «Експерт», «Бізнес», електронні ресурси, в тому числі, сайти акціонерних товариств.

Відповідь на поставлені завдання має бути представлена, виходячи з короткого опису корпорації та посилання на джерело отримання, що підтверджує достовірність.

Кожен студент виконує роботу відповідно до завдань:

1.На сайті ПФТС або Української фондової біржі в біржовому списку обрати підприємство.

2. На сайті обраного підприємства ознайомитися з діяльністю, представити короткий опис корпоративної історії.

3. На сайті ДУ «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (www.smida.gov.ua) отримати інформацію за три останні роки про:

- реєстраційні дані підприємства;

- структуру власності (кількість акцій, питому вагу значних пакетів власників);

- відомості щодо приналежності підприємства до будь-яких об’єднань;

- інформацію про засновників та учасників емітента та кількість і вартість акцій, що їм належать;

- інформацію про загальні збори акціонерів;

- інформацію про випуски акцій емітента;

- інформацію про виплату дивідендів;

- відобразити показники прибутковості акцій (Ф.2).