Розкрийте економічну сутність пропозиції. Закон пропозиції. Фактори пропозиції

Закон пропозиції - закон, що виражає прямо пропорційну залежність між ціною товару і тією його кількістю, яка може бути запропонована для продажу (за рівності всіх інших умов

Пропозиція - це загальна кількість товарів і послуг, які представлені на ринку за певною ціною.

Фактори пропозиції: ціна на товар; ціни на ресурси при їх зростанні крива зсувається вліво; технологія виробництва впливає залежно від того, скорочує вона витрати або збільшує; податки і дотації (грошова допомога держави фірмам) зростання податків зрушує криву S вліво, а зростання дотацій вправо; ціни на інші товари капітал переливається в ту галузь, де ціни підвищені та доходи тому вище; очікування підвищення цін зрушує криву вправо; число продавців на ринку - чим їх більше, тим пропозиція вище. Фактори еластичності пропозиції: зміни в собівартості (витратах на одиницю продукції) залежність зворотна; диверсифікація виробництва і за рахунок неї - інші джерела отримання прибутку; ступінь завантаження виробничих потужностей; фактор часу. Пояснимо останнє.Цеголовний фактор: покипропозиціяпристосується до нового рівняцін, пройдепевнукількість часу. Чим більше час, протягомякогопродавець товару можепропонуватисвій товар, тимбільшееластичнопропозицію.

--. Дати визначення: Виробничі сили. Позичковий процент.

Виробничі сили - це фактори, які забезпечують перетворення речей природи у відповідності з потребами людей, створюючи матеріа­льні і духовні блага, і визначають ріст продуктивності суспільної праці.

До структури виробничих сил належать:

· людина (головна виробнича сила);

· засоби праці:

· предмети праці (засоби виробництва);

· сили природи, які використовуються людьми;

· форми і методи організації виробництва;

· наука;

· інформація.

Оскільки виробничі сили відтворюють відношення людини до природи, то, з однієї сторони, вони повернуті до сил природи, а з іншої - до системи суспільних, перш за все, економічних відносин, в складі яких виділяють техніко-економічні, організаційно-економічні, соціально-економічні, тобто виробничі відносини

Позичковий процент-це частина середнього прибутка,яка платиться підприємцем за право користуватися позиковими грошовими коштами кредитору.